Klišāns, V. Livonija XIII ­ XVI gs. Rīga: Mācību apgāds, 1996. 82 lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.08.2014

Metodiskais līdzeklis veltīts Latvijas vēstures 13. ­ 16. gs. pirmajai pusei ­ t. s. Livonijas laikmetam. Brošūrā, neiedziļinoties daudzās problēmās un strīdīgos jautājumos, koncentrētā veidā aplūkota Livonijas politiskā, sociālā un ekonomiskā vēsture. Galvenā uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem kā Livonijas valstiņu izveidei, to uzbūves pamatprincipiem, savstarpējai cīņai un Livonijas ārpolitikai. Tāpat apskatīta Livonijas bruņniecības, muižniecības un muižas izcelšanās, politisko un ekonomisko pārmaiņu ietekme uz Livonijas zemnieku stāvokli. Atsevišķas nodaļas veltītas Rīgas, mazāk ­ citu Livonijas pilsētu vēsturei, latviešu tautības veidošanās procesam, Livonijas leimaņiem un reformācijai.

Lai gan metodiskais līdzekļa hronoloģiskajos ietvaros iekļauts arī 13. gs., apskatāmajā tematikā nav aplūkotas Latvijas teritorijā dzīvojošo tautību brīvības cīņas pret vācu krustnešu agresiju, tāpēc lasītājiem pirms iepazīšanās ar brošūras saturu ieteicams izstudēt literatūru, kas veltīta Senlatvijas pakļaušanas gaitai.

Metodiskais līdzeklis domāts ģimnāzijas un vidusskolu vēstures skolotājiem un skolēniem.

Raksti

Šķirkļi

Iezīmes

Tagi: 
Literatūra: 
Grāmatas

Reklāma