Tālava

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.09.2014

- latgaļu novads Gaujas vidustecē

Avoti:

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Literatūra:

Skutāns, G. Ceļš uz Beverīnu? Latvijas Vēsture. 1992. Nr.4(7), 61.-67.lpp.

Skutāns, G. Piebalgas novads 13.gadsimtā. No pagātnes caur šodienu… XI Piebalgas novada kultūras svētku zinātniskās konferences materiāli. Red. Jānis Polis, [2002.] 53.lpp.>37.-43.lpp.

Švābe, A. Tālava. Sējējs. 1936. 2, 135.-141.lpp.; 4, 363.-374.lpp.

Švābe, A. Tālava. Grām: Švābe, A. Straumes un avoti. III sējums. Sakārtojusi Švābe, L. Lincoln (Nebraska): Pilskalns, 1965. 393 lpp.>179.-210.lpp.

Reklāma