Par projektu

Historia.lv projekta vēsture (2001-2021)

Vēsture ir pagātnē vērsta politika. /M.N. Pokrovskis/
Kas valda pagātni, valda nākotni. /Dž. Orvels/
Kas pagātni pētī, nākotni svētī. /Autors nezināms/

Historia.lv misija

Veidot izpratni un radīt interesi par Latvijas valsts, latviešu tautas kā tās pamatnācijas un cittautu ienācēju vēsturi Latvijā, tādējādi veidojot piederības apziņu savai dzimtajai vai pastāvīgajai dzīves vietai, rosinot līdzdarboties vietējā kultūras mantojuma un vēstures pieminekļu saglabāšanā un attīstībā, caur to stiprinot lokālo kopienu iekšējās sociālkulturālās saites un veicinot sabiedrības integrāciju.

Historia.lv mērķis

Izveidot oriģinālu interneta resursu, kas:

1) lietotājiem sniegtu iespējami plašu un izmantošanai optimāli strukturētu informāciju par: a) Latvijas vispārējo un vietējo vēsturi, personām, kultūras un dabas pieminekļiem; b) notikumiem, pasākumiem un aktualitātēm, kas saistītas ar vēstures un kultūrvēstures izpēti un popularizāciju, kultūras pieminekļu aizsardzību, saglabāšanu un izmantošanu;

2) kļūtu par novadpētnieku sadarbības platformu vietējās vēstures izpētē un satura publicēšanā.

Historia.lv mērķauditorija

Vēsturnieki un novadpētnieki, publicisti, žurnālisti, muzeju, bibliotēku darbinieki, skolnieki, studenti, visi pagastu un pilsētu vēstures un kultūrvēstures interesenti, skolu un augstskolu mācību spēki.

Portāla vēsture

2001.g.
Historia.lv ir izveidota kā brīvpieejas vietne, kuras darbībā noteikti šādi uzdevumi:
1) sniegt enciklopēdiska rakstura ziņas par Latvijas vēsturi;
2) publicēt Latvijas vēstures avotus un dokumetus;
3) publicēt populārzinātniskus un akadēmiskus tekstus par Latvijas vēsturi;

2001.-2004.g.
Piesaistot valsts un nevalstisko organizāciju finansējumu, tiek vākti un publicēti dažādi materiāli (dokumenti, hronikas, raksti, iepriekš publicētu enciklopēdiju šķirkļi), kā arī veidoti jauni šķirkļi, orientējoties uz vispārējo Latvijas vēsturi, tās zīmīgāko momentu un svarīgāko norišu atspoguļojumu. Historia.lv publicēto materiālu kopums kļūst par lielāko, internetā pieejamo sava veida (Latvijas vēsturi atspoguļojoši dokumenti, hronikas latviešu valodā) vēstures avotu digitālo krājumu, kas tiek plaši izmantots mācību procesā Latvijas skolās un augstskolās, vēstures interesentu un publicistu aprindās. Uz Historia.lv saturu tiek veidotas atsauces citos projektos, tai skaitā wikipedia.org latviešu versijā.

2004.g.
Historia.lv projekta attīstība apsīkst un jauni materiāli (ar nelieliem papildinājumiem 2005. un 2006.g.) vairāk netiek pievienoti (projektu tā iepriekšējā veidolā iespējams aplūkot šeit: old.historia.lv).

***

2012.g. nogalē
Izveidojas domubiedru kopa, kura, novērtējot Historia.lv nozīmi Latvijas vēstures popularizēšanā, nolemj atjaunot un paplašināt Historia.lv darbību, vietni arī turpmāk saglabājot kā vēstures un kultūras resursu brīvpieejas krātuvi, kura tiek veidota un uzturēta ar brīvprātīgo darbu, ziedojumiem un citu finansējuma avotu piesaistīšanu. Finansējuma piesaistei Historia.lv darbības nodrošināšanai tiek izveidots uzņēmums SIA "Apvārsnis". Tiek iezīmēti divi historia.lv turpmākās attīstības virzieni - līdzās vispārējās vēstures materiālu publicēšanai, tos papildinot ar audiovizuālo saturu, kas historia.lv līdz tam publicēts netika, paredzēts veidot arī vietējās vēstures jeb novadpētniecības segmentu. Šāds lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā, ka Latvijas internetā nav neviena īpaši novadpētniekiem paredzēta resursa, kurā pagastu un pilsētu vēstures pētnieki varētu kopīgi veidot saturu, publicējot gan vietējās vēstures avotus, gan savus oriģinālrakstus.

2014.g. oktobris
Laikā no 2013.g., projekta iesniedzēji, piesaistot privātu finansējumu un ieguldot personīgo darbu ir
izdarījuši:
- historia.lv līdzšinējais saturs (apmēram 1200 vienību) ir pārnests uz mūsdienīgu satura vadības sistēmu (Drupal);
- uzsākta jauna vietnes veidola (dizaina) izstrāde;
- paplašināti satura veidi un uzsākta funkcionalitātes pilnveidošana ar nolūku panākt:
1) dziļāku un plašāku publicētā materiāla atlases iespēju nodrošināšanu;
2) publicēto satura vienību savstarpējo integritāti;
3) iespēju reģistrētiem lietotājiem (līdzstrādniekiem) ērti un loģiski pievienot jaunas satura vienības.

2014.g. Novembris – 2015.g. decembris
SIA "Apvārsnis" īsteno (realizācijas termiņš 15.12.2014.-28.11.2015.) VKKF atbalstītu projektu "Historia.lv – vispārējās un vietējās vēstures materiālu digitālā krātuve un novadpētnieku sadarbības platforma". 

Projekta rezultātā ir pabeigta historia.lv jaunās versijas izstrāde, izveidojot:
1. mūsdienīgu, ērti un efektīvi lietojamu instrumentu Latvijas vispārējās un vietējās vēstures (novadpētniecības) materiālu atlasei un izmantošanai mācību, pētniecības un izglītības vajadzībām;
2. “Novadpētnieka rokasgrāmatu” novadpētniecības darba kvalitatīvai un mūsdienīgai veikšanai, ceļot portāla līdzstrādnieku (lietotāju) historia.lv pievienotā un jaunradītā satura, kā arī ārpus portāla veiktā darba zinātnisko vērtību;
3. Jebkurā vietā ar interneta pieslēgumu lietotājam pieejamu virtuālo platformu novadpētniecības materiālu publicēšanai un novadpētnieku sadarbībai.

2014.g. novembris
Portālā ir uzsākta veidot vēstures jaunumu sadaļa, kurā līdz 2018.g. maijam publicētas 514 ziņas par dažādās Latvijas vietās, pagastos un pilsētos, notiekošiem, ar vēsturi saistītiem pasākumiem, aktualitātēm, klajā nākušām grāmatām.

2015. g.
Īstenots projekts "Kocēnu novada vietvārdu atlants". Projekta laikā apzināti, apstrādāti, precizēti un kā atsevišķas kartografētas satura vienības Historia.lv "Vietu" sadaļas datu bāzē publicēti vairāk nekā 300 Kocēnu, Vaidavas, Zilākalna un Dikļu pagasta vietvārdi – pļavu, tīrumu, līču, meža nostūru, kalnu, upīšu, apdzīvotu vietu, u.c. nosaukumi. Daudzām vietām pievienoti arī fotoattēli.

Īstenots projekts “Kocēnu novada muižu kartes”. Projekta ietvaros LVVA atlasītas, digitalizētas un publicētas Historia.lv 13 Kocēnu novadā ietilpstošo muižu 19. gadsimta/20. gadsimta sākuma kartes.

2016. g.
Turpināta satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas, dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

2017.g. janvāris
Sadarbībā ar KVSB Brantu nodaļu organizētas un sarīkotas novadpētnieku apmācības Smiltenes novada Brantos – Brantu un Launkalnes pagastos.

2017. g.
Turpināta satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas, dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

Sadarbībā ar arheologu Mārci Kalniņu notiek Ventnieku darvas tecinātuves arheoloģiska izpēte Dundagas pagastā.

2017.g. 4. oktobris
Projekta "Kas pagātni pētī, nākotni svētī!" ietvaros, sadarbībā ar Valmieras muzeju, Saulkrastu, Kocēnu, Lubānas, Raunas un Naukšēnu novadu pašvaldībām noorganizēts, sagatavots un īstenots Vidzemes novadpētniekiem, bibliotēku darbiniekiem, vēstures skolotājiem, mazo muzeju, pagastu vēstures ekspozīciju vadītājiem un citiem vietējās vēstures liecību apzināšanas un izpētes interesentiem paredzēts seminārs - "Novadpētnieku mācības". Seminārā piedalījās ap 80 dalībnieki no visas Vidzemes.

2018. g.
Turpinās satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas, dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

2018. g. 25. aprīlis

Turpinot iesākto sadarbību ar Valmieras muzeju, Valmierā notiek Historia.lv organizēts seminārs “Kartes kā avoti lokālās vēstures un novadpētniecības darbā”.

2018. g. 10.septembris

Seminārā “Novadpētniecība un kultūrvēstures saglabāšana” Oskara Kalpaka muzejā nolasīti priekšlasījumi: 1) Historia.lv kā mūsdienīga novadpētniecības materiālu publicēšanas platforma. Ieskats vietvārdu vākšanas metodikā; 2) Mazapzināti saimniecības vēstures pieminekļi.

2018. g. 4.oktobris

Valmieras muzejā notiek 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi.

2019. g. 4. februāris

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, gadskārtējā muzeja konferencē nolasīts priekšlasījums Mazie darvas un ogļu dedzināšanas uzkalniņi: mazapzināti mežu saimniecības vēstures pieminekļi.

2019. g. 24.aprīlis

Sadarbībā ar Valmieras muzeju notiek seminārs novadpētniekiem par kolektivizāciju un kolektivizācijas laikmetu (1944-1955)

2019. g. 29.-30. jūnijs

Novadpētnieku mācības-seminārs ar lauka praksi Vecpiebalgas “Vēveros”

2019. g. 3.oktobris

Valmieras muzejā notiek Historia.lv sadarbībā ar Valmieras muzeju organizēti 2. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi.

2019. g. 24. oktobris

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskajos lasījumos "Lokālā vēstures pētniecība. Nozīme. Pieredze. Problēmas" nolasīts priekšlasījums "Historia.lv kā novadpētniecības platforma: iespējas un problēmas".

2019. g.

Turpinās satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas, dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

2020. g. 3. februāris

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadskārtējā konferencē nolasīts ziņojums "Novadpētniecības mācības un kultūras mantojuma apzināšanas ekspedīcijas Vecpiebalgas novadā."

2020. g. 23. aprīlis

Valmieras muzejā notiks seminārs novadpētniekiem un muzeju darbiniekiem [Labs] attēls – tūkstoš vārdu vērts!
(Fotogrāfiju un dokumentu digitalizācija: skenēšana, apstrāde, sistematizācija un metadatu pievienošana, glabāšana elektroniskajos datu nesējos, publicēšana Historia.lv.) Seminārs nenotika dēļ epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Tiks rīkots, kad būs iespējams.

2020. g.

Īstenojot VKKF atbalstītu projektu “Historia.lv – Latvijas vēstures un kultūrvēstures ziņas un aktualitātes, 2020. gads”, turpinās satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas,
dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

2020. g. 7. oktobris

Kocēnu novada Kocēnos notiek seminārs “Muiža kā kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa un tās veidotāja: vakar, šodien, rīt…” Seminārs tiek organizēts Vidzemes plānošanas reģiona,
Latvijas valsts mežu un VKKF finansiāli atbalstīta projekta ietvaros.

Sadarbībā ar Kocēnu novada domi izstrādāts tūrisma maršruts “Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka”. Izmantojot Historia.lv kartes moduli, izveidota interaktīva, viedtālruņos dabā ērti lietojama maršruta karte.

2021. g.

Turpinās satura veidošana Historia.lv, pievienojot jaunas ziņas, dokumentus, attēlus, video un citus materiālus portāla sadaļās.

Sadarbībā ar Kocēnu novada domi izstrādāta un publicēta Rubenes baznīcas interaktīvās ekspozīcijas “Pa Hronikas pēdām” paplašinātā tīmekļa versija 

 

Aktuālie projekti

Šobrīd Historia.lv darba grupa ir izstrādājusi un meklē finansējumu šādiem projektiem:

  • Seminārs novadpētniekiem un vēsturniekiem par seno rokrakstu lasīšanu (2020/21). Seminārs nenotika dēļ epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Tiks rīkots, kad būs iespējams.
  • 3. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi (Notiks 2020.g. septembra beigās/oktobra sākumā. 2020.g. lasījumi nenotika dēļ epidemioloģiskajiem ierobežojumiem. Ja būs iespējams, notiks 2021.g. rudenī.).
  • Historia.lv – Latvijas vēstures un kultūrvēstures ziņas un aktualitātes, 2021. gads.
  • “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!” Novadpētniecības popularizācija, interesentu iesaiste, zināšanu un prasmju pilnveide kultūrvēsturiskā mantojuma liecību izpētē, vākšanā, dokumentācijā un publicēšanā – 2021.g. nodarbību kārta (Kurzeme).
  • Hērodota “Vēstures” tulkošana latviešu valodā. (lasīt vairāk)
  • Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja in situ ekspozīcijas Vecpiebalgas "Vēveru" sētu grupas kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija, izmantošana Piebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanā un pieejamības tiešsaistē nodrošināšana.
  • "Valsts - tie esam mēs!" Jaunpiebalgas novada izcilās personības novadnieku atmiņās, novada vēsturē un kultūrainavā.
  • "Liepāja - vēju un fabriku pilsēta: Liepājas industriālais mantojums liepājnieku dzīvesstāstos, avotu liecībās un kultūrvēsturiskajā ainavā."
  • LCTAG “Helsinki-86” - Atmodas celmlauži.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par kādu no šiem projektiem, rakstiet: [email protected]

Aicinājums iesūtīt ziņas "Jaunumu" sadaļai

Historia.lv aicina muzejus, krātuves, bibliotēkas, izdevniecības, pašvaldības, skolas, augstskolas, zinātniekus, novadpētniekus, kultūras dzīves organizētājus iesūtīt mūsu jaunumu sadaļai informāciju par visām jūsu rīkotajām vai pārraudzītajām, ar vēsturi saistītajām aktualitātēm: izstādēm, konferencēm, grāmatu atvēršanām, ekspedīcijām, pasākumiem.

Aicinājums vēsturniekiem iesaistīties projekta attīstībā

Tāpat, apzinoties vēstures nozīmi valstiskuma un patriotisma stiprināšanā, izpratnes veidošanā gan par pagātnes, gan, jo īpaši, - šodienas notikumiem, un vēsturiskās informācijas brīvu pieeju kā vienu no priekšnoteikumiem šo mērķu sasniegšanai, historia.lv darba grupa aicina gan akadēmisko aprindu un izglītības iestāžu pārstāvjus, gan pārējos vēstures pētniekus un cienītājus, iesaistīties projekta attīstībā. Gaidam gan autorus, kas būtu gatavi nodot savas publikācijas vai digitalizētos vēstures avotus sabiedrības lietošanā, gan vēsturniekus, kuri piekristu kļūt par brīvprātīgajiem redaktoriem, gan organizatorus, palīgus finansējuma piesaistē un pasākumu plānošanā. Darāmā vēl ir ļoti daudz un, lai tas sekmētos, nepieciešams jūsu atbalsts!

Valters Grīviņš,
Historia.lv redaktors un projekta vadītājs, [email protected]

Reklāma

Ziedot