Jersikas novadu sadalīšana starp Rīgas bīskapiju un Zobenbrāļu ordeni (1211. gada rudenī)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.01.2014

[1211.gada rudenī]

Dokumenta teksts latīņu valodā:

B[ernhardus] Palburnensis, Y[so] Verdensis, Ph[ilippus] Raceburgensis, Th[eodoricus] Lealensis episcopi, J[ohannes] praepositus maioris ecclesiae in Riga, B[ernhardus] abbas in Dunemunde cunctis fidelibus in perpetuum. Cum in eo convenissent milites Christi et [a] R[otmarus] T[heodericus] [a] fratres ac procuratores venerabilis fratris nostri A[lbertui] Rigensis episcopi, ut terram[1], quae[2] Lettia dicitur, tripartita sorte dividerent, placuit scripto trium cartarum tres terre[3] partes aequales distingui, et datis hinc inde cartulis per manum cuiusdam illiterati, quicquid uni vel alteri parti per sortem accideret, ratum haberi. Duae itaque cartule[4] parti domini episcopi assignate[5] fuerunt, in quarum una continebatur[6] Aszute, castrum Lepene et ville[7] in confinio Bebernine quondam pertinentes regi in Gerzeke cum omnibus singulorum pertinentiis; in altera continebantur castra Autenine, Alene cum suis attinentiis. Militibus Christi pro tercia[8] parte ipsos contingente una cartula assignata est, in qua continebantur castra Zerdene, Negeste, Sessowe cum suis attinentiis. De sorte vero ipiscopi[9] castrum Alene sorti militum Christi asscriptum est, in recompensatione[10] duarum villarum, quas eis debebat episcopus. Nos ergo, quod coram nobis est gestum, litteris mandari fecimus et sigillis nostris communiri. Presentes[11] fuerunt, cum hec[12] fierent, Alebrandus[13] sacerdos, Radolfus canonicus in Sosat, Heinricus sacerdos de Lon, Helmoldus de Plesse, Conradus deWardenberge, Nicolaus de Brema, Eggehardus Schakke, Segebandus de Luneba, Vridolfus miles, Frithericus de Bodendike et alii quam plures.

Tulkojums latviešu valodā:

B[ernhards], Paderbornas, I[zo], Verdenas, F[īlips], Raceburgas, T[eoderichs], Leāles bīskapi, J[ānis], Rīgas lielākās baznīcas prāvests, B[ernhards], Daugavgrīvas abats, visiem ticīgiem mūžīgi. Kad Kristus bruņnieki un godājamie kungi, mūsu cienījamā brāļa Rīgas bīskapa A[lberta] brāļi un prokurātori bij vienojušies par to, lai zemi, ko sauc par Latviju (šeit un turpmāk ar treknu šriftu izcelti tekstā minētie toponīmi - red.), sadalītu trīs daļās ar lozi, nolēma, uzrakstot attiecīgas trīs kartes, nošķirt trīs vienādas daļas, un pēc tam, kad šīs kartes sagatavotas, noteikt caur kāda negrāmatnieka roku ar lozi, kas vienai vai otrai pusei piekrīt. Tādā kārtā divas kartes tika piešķirtas kunga bīskapa daļai, no kuŗām viena aptvēra Aszuti, pili Lepeni, un Bebernines robežās esošos ciemus, kas kādreiz piederēja Jersikas karalim, ar visiem atsevišķiem piederumiem; otrā aptvēra pilis Autenini, Aleni ar viņu piederumiem. Kristus bruņniekiem kā trešā viņiem piederīgā daļa tika piešķirta viena karte, kas aptvēra pilis: Zerdeni, Negesti, Cesvaini ar viņu piederumiem. Bet no bīskapa daļas Alenes pils tika pievienota Kristus bruņnieku daļai kā atlīdzība par diviem ciemiem, ko bīskaps bij viņiem parādā. Mēs tā tad to, kas noticis mūsu priekšā, likām ierakstīt šai grāmatā un apstiprināt ar mūsu zīmogiem. Kad tas notika bij klāt: svētnieks Alobrands, Sosatas domkungs Radolfs, svētnieks Lonas Indriķis, Helmolds no Pleses, Konrāds no Vardenbergas, Nikolajs no Brēmas, Egehards Skake, Segebands no Lunebas, bruņnieks Fridolfs, Friteriks no Bodendikas.

Avots:  

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.63, 47.lpp.

tulkojums - Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.23.

Piezīmes:

[a-a] reverendi domini (šeit un turpmāk norādīts uz atšķirībām latīņu tekstā starp Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp. un Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.63, 47.lpp.)

[1] terra

[2] que

[3] terrae

[4] cartulae

[5] assignatae

[6] continebitur

[7] villae

[8] tercia

[9] episcopi

[10] recompensationem

[11] Praesentes

[12] haec

[13] Alobrandus

Ievietots: 05.09.2001.

Glabāšanas vieta: 
Krakovā, Čartorisku bibliotēkā, atvilkne I n.13.

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Īpašumtiesību, Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1211

Reklāma