Latgaļu tiesības jeb Rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesības (teksts lejasvācu valodā un tulkojums latviešu valodā)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.01.2014

 

Dit seint dye vornemlichen Rechte vonn denn Bischofen von Leyfflannd vnnd vonn Rittern Gotz, vnnd denn deutschenn vnnd olden Leyfflenderenn.

 

Šīs ir īpašas tiesības, (kuras deva) Livonijas  bīskapi un Dieva bruņinieki, un vācieši, un livoniešu vecajie.

1.     

Vonn einenn dodenn einenn dotschlag.

Par katru nonāvēto nāve.

 

2.     

Vor eine Seringe des Schwerdts 3 marck notdürft tho betringe.

 

Katru zobena cirtienu gandarīt ar 3 mārkām.

 

3.     

Vor ein mesteckung 6 marck dat He bie dem todenn bliue, vnnd by dem leuennde.

Par katru naža dūrienu 6 mārkas, vienalga,  vai viņš (noziedznieks) paliek pie miruša vai dzīva.

 

4.     

Vor eine vertogeringe de vote aff Hande, ogenn effte nese, de sall eine halue Mannes petringe donn.

 

Katru kājas vai rokas, acs vai deguna kropļojumu gandarīt ar pusi no vīra naudas.

5.     

Vor eine Seringe des dummen 6 marck notdurft. Vor ein Sager 5 marck. Dy middelst Vinger 3 marck, de cleine Vinger 2 marck. De namlose Vinger 4 marck. De grothe thee am Vote 4 marck. De annder the 2 marck.

 

Par rokas īkšķa ievainojumu 6 mārkas. Par rādītāja pirkstu – 5 mārkas. Par vidējo – 3 mārkas, par mazo – 2 mārkas. Par bezvārdi – 4 mārkas.  Par kājas lielo pirkstu – 4 mārkas.  Par citiem 2 mārkas.

6.     

Als vor eine varlickeit, es sie mit einem Pile effte Schwerthe, is dat jm Dustern, vnnd he sick ennschuldigenn effte im dage, So enntschuldigte sick mit dem eide.

Ja kāds nevērības dēļ otru ievaino ar cirvi vai zobenu un tas notiek tumsā, tad viņš var attaisnoties; bet, ja (tas noticis) dienā, tad viņam jāattaisnojas ar zvērestu.

 

7.     

Is dat Jemannth wirt gewunnth mit einem stocke effte holze das de hut blaw wert 3 marck notdurft.

 

Ja kādu ievaino ar spieķi vai koku un ādā paliek zilums, tad sods 3 mārkas.

8.     

Is dat Jemannt wirt doth geschlagenn vmb Speell die bewert Id mit dem Eyde dat nicht mit des Richters Rad vnnd mit den freunden vnnd he den freunden genug thu.

 

Ja kādu nogalina sacīkstē[1] (nosit bez nodoma), tas jāpierāda ar zvērestu, un tad (noziedznieks)var izlīgt ar (nosistā) radiem un tiem atlīdzina, tiesnesim piekrītot.

9.     

Ein gewichte einer frwenn is dat Haueth.

Par sievietes izvarošanu – kakls (galva nost).

 

10. 

Item ein Mann der ein Wif nimbt, alle sine guter Sall siner frwen volgen.

Is dat he will vonn er wessen, So is he quitt Acker vnnd alles gutes vnnd Sine Sone vnnd dochter besitten

idt dat de Erue nicht wegk nam de Son So vellet Idt ann die tochter vnnd an die moder.

 

Ja vīrs apņem sievu, tad (mirstot) visa viņa manta paliek atraitnei.

Ja vīrs grib aiziet (šķirties, aizbēgt) no sievas, tad zaudē savus laukus un visu mantu, kuru valda viņa dēli un meitas.

Ja mantojumu neatņem dēls, tad tas piekrīt meitām un mātei.

 

11. 

Eine Wedwe wulange sie Wedwe bliuet mit den tochternn huet sie Erue. Is dat se sick veranndert, So delenn de dochter dat Erue gelick mit der Moder.

 

Kamēr atraitne paliek par atraitni, viņai (kopā) ar meitām pieder mantojums.

Ja viņa (atkal) apprecas, tad meitas ar māti līdzīgi dalās mantojumā.

 

12. 

Item Is dat ein brecke effte felet honig bome, eder Kleyten mit Kulenn Schlet Kumme effte Kisten vp, effte perde de gestalenn werdenn, effte annder dingk 3 marck notdurfft.

 

Ja kāds nocērt vai izlauž bišukokus vai klētis, ar rungu atsit tīnes vai lādes, vai arī nozog zirgus vai citas lietas, (sods) 3 mārkas.

 

13. 

Is it peter So wert er gehangen ann Sinnen pesten hals.

Ja (nozagtā lieta) bija labāka, tad zaglis pakarams aiz kakla.

 

14. 

Is dat it ein marck ist So wert er mit ruten gehowen dartho de eren verkorth vnnd durch die wanngenn gebrannth (oder lost sick mit 6 marck)[2].

Ja (nozagtā lieta) bija vienu mārku laba, tad zaglis perams ar rīkstēm; bez tam viņam vajag apgriezt ausis un iededzināt (zīmi) uz vaigiem (vai arī viņš atpērkas ar 6 mārkām).

 

15. 

Is et dat he gefangen werth in der diwerie So wert er gehanngen (oder lost sick mit 6 marck).

 

Ja zagli noķer zogot, tad to pakar (vai arī viņš atpērkas ar 6 mārkām).

 

16. 

Item dat Jmannth wert beschuldigt In dufften her enntschuldigt sich selbst, wirt er zum andern nahell gefangenn So is jdt twe duffte, wirt er zum dritten mahell gekregen, so sall he sasten ann dat furige Isern wollde her sick enntschuldigen.

 

Ja kādu apvaino zādzībā, viņš pats var attaisnoties. Ja to noķer otrreiz, tad (prasa) divus (paša un līdzzvērētāja) zvērestus; pieķerot trešo reizi, viņam jānes karsta dzelzs, ja grib vēl attaisnoties.

17. 

Item is dat Jemannt sin broder stiruet, die dar Erue efft Is der bruder schuldigk der gesttouren is So mut he de schuldt betalen will her dat Erue behaldenn.

Ja kādam nomirst viņa brālis, kurš atstājis mantojumu un  palicis parādā, tad viņam jāmaksā parāds, ja grib paturēt (nelaiķa) mantojumu.

 

18. 

Is dat Jemannt hefft ein guth pannt 3 marck notdurfft of he dat versackede, die besitter die die wort hort wert dort, pannth by eme gefunden, So sall er petern dem pisitter 4 marck, effte meher So sall er meher Lude hebenn tho tuchnisse.

Ja, kādam ieķīlāta 3 mārkas (laba) manta un viņš to noliedz mantas valdītājam, kuram tā pieder; un, ja tomēr ķīlu pie viņa atrod, tad tam jāatlīdzina valdītājam. (Ja ķīla ir vērta) 4 mārkas vai vairāk, tad viņam (savas tiesības) tas jāpierāda, atvedot  vairāk  lieciniekus.

 

19. 

Is dat perde eder annder queck de gelick vp dem Acker eder Heuschlegen werden gefunden he holt dat Queck so lange, bet sin schade gestat js.

Ja kāds savos tīrumos vai pļavās atrod zirgus vai citus lopus, tad var tos paturēt (ķīlā), kamēr atlīdzina viņa zaudējumus.

 

 

20. 

Wer ed Sacke dat eme dat  Queck mit gewalt wurde genohmmen, her sall beternn eine marck.

Ja apķīlātos lopus (viņu īpašnieks) atņem ar varu, tad labo (savu vainu) ar vienu mārku.

 

21. 

Item wer dat Hew steleth So vell als er vnnter einem arm dragenn kann 3 marck notdurft. Is ein moche sele am Hoy die betere ein marck.

Ja zog tik daudz siena, ka var to aiznest padusē, (maksā) 3 mārkas; ja zog siena ragavas – vienu mārku . Ja tas ir noticis bez ļauna nodoma, labo (savu vainu) ar vienu mārku.

 

22. 

Item dat erer twe guth thohope legenn thouorkopenn Is dat de eine sterueth mit thweier tuchnisse he gelt ein teill des dodes.

Ja divi saliek kopā mantu, lai tirgotos, un viens no abiem nomirst, kas jāpierāda ar diviem lieciniekiem, tad otrs atmaksā nelaiķa daļu [viņa mantiniekiem].

 

23. 

Is dat einer wert geladenn mit des richters Knecht vor gerichte Is dat he verschmat tho kamenn he gelt ein marck.

Ja tiesneša (soģa) kalpa uzaicināts, kāds neierodas tiesā, maksā vienu mārku.

 

 

24. 

Werth Jemannth geschlagenn in seinem Hause mit einem stecken, effte gewunth wert, he betere et mit negen marck.

 

Ja kādu viņa mājā piekauj ar koku vai ievaino (ar asmeni), tad (vaina) jālabo ar 9 mārkas.

25. 

De geschlagenn wert effte mit gewalt einen gelauff Is das er sich veranntwort, he enbrecke nicht ann der Herschafft. Mit gelicken So wert de annder verdunet Is dat he nicht kommeth thor verlicknisse effte he enntschuldige de sick mith dem vnnreinenn Isern etc.

Ja kādu piekauj vai aiztur ar varu un apvainotais var attaisnoties, tad viņš nemaksā soda naudu kungam un t.t. Tāpat jārīkojas, ja aizturētais tiks apvainots bet neatzīs savu vainu un ja viņš attaisnosies, izturējis karstas dzelzs pārbaudi u.t.t.es

Piezīmes:

[1] Tulkojums Nazarovas izdevumā: “в поединке на игрищах”.

[2] Iekavās iekļautais dažādos ZT norakstos attiecas vai nu uz 14. vai 15.punktu.

Izmantotās Livonijas zemnieku tiesību publikācijas:

1.  Е.Л. Назарова. “Ливонские Правды” как исторический источник // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования 1979 год. – Москва: Наука, 1980. Приложение: с.171-185.

J.Nazarovas izdevumā par pamatu publicējumam izmantots Latgaļu tiesību noraksts E.Henninga norakstā krājumā ”Miscellanea historica et juridica e sanctiori Tabulario Ordinis Teutonici Regimontano sumtibus Ordinis Equestris Curlandiae transscripta” (glabājas Latvijas Nacionālās bibliotēkā LNB R X , 100B, I, 3).

2. Latvijas tiesību avoti: Teksti un komentāri. – I.sēj.: Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10.gs.–1gs. / E.Meļķiša red. – R., 1998.

3. A.Švābe. Vecākās zemnieku tiesības. – R., 1927.

4. Die altlivländische Bauernrechte. / hrsg.v. L.Arbusow. // Mitteilungen aus der livländischen Geschichte. – Bd. XXIII. – R.,1924.

Sagatavojusi Vija Stikāne, mag.hist.

Ievietots: 13.12.2001., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu

Reklāma