Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes Ārlietu nodaļas sēdes protokols Nr.10 (5.2.(23.1.)1918.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.06.2014

[1918.gada 5.februārī (23.janvārī), St.Pēterburgā]

Protokols Nr.10

Latviešu Pagaidu Nacionalās Padomes Ārlietu nodaļas sēde otrdien, 23.janvarī 1918.g. Piedalās: Nodaļas locekļi: J.Goldmanis, A.Bergs, A.Dobelis un O.Nonācs; ārzemju delegacijas locekļi: J.Kreicbergs, Z.Meierovics, un J.Seskis, - Ārlietu nodaļas padomes locekļi: J.Roze-Līgotnis un P.Ašmans.

Sēdi vada Nodaļas priekšsēdētājs J.Goldmanis, protokolu raksta A.Dobelis.

1. Sekretars nolasa Nodaļas protokolu Nr.9., kuŗu pieņem.

2. Nodaļa apspriež un pieņem Nodaļas un informacijas biroja budžetu par tekošā gada janvaŗa, februaŗa un marta mēnešiem, reizē ar to noskaidrojot Nodaļas neatliekamās vajadzības un uzdevumus. Lai darbus kārtīgi veiktu, nepieciešami trīs atbildīgi darbinieki:

1) ārzemju preses, sabiedrības un diplomatijas lietās,

2) latviešu preses informēšanā, materialu krāšanā, sistematizēšanā un kā Nodaļas preses referents, un

3) Biroja iekšējā pārzināšanā, sakaru uzturēšanā ar valdi, nodaļām un priešstāvniecībām, kā ari krievu preses un Krievijā dzīvojošu tautību informēšanā.

Technisko darbu izpildīšanai birojā nepieciešami 2 kanclejas spēki un izsūtamais cilvēks. Nodaļa janavaŗa mēnesim uzstāda sekošu budžetu: trijiem Nodaļu vadītājiem à 300 r. kopā 900 r., divām mašinrakstītājām à 170 r., kopā 340 r., izsūtamai jaunkundzei, kuŗai ir uzdevumi ari birojā -125 r. kopā algas 1365 r., laikrakstu pasūtīšanai un pirkšanai pa numuriem 200 r., telpu īrei, apkuŗināšanai, apgaismošanai un aptīrīšanai 200 r., telefona lietošanai 25 r., kancelejas izdevumiem 90 r., pavisam kopā 1900 r. Budžeta projektu šajā apmērā nolemj iesūtīt Nacionalās Padomes valdei un lūgt to apstiprināt, izsniedzot nepieciešamos līdzekļus.

Pārrunājot februaŗa un marta mēneša budžetus, Nodaļa tos pieņem 2600 r. mēnesī, atzīstot kā: a) bez pastāvīgām telpām noīrējamas pagaidām vēl otras telpas, atvēlot šīm vajadzībām 150 r. mēnesī; b) Nodaļu vadītājiem paaugstināmas algas no 300 uz 400 r. mēnesī, mašinrakstītājām uz 250 r., bet izsūtīšanas un Biroja vajadzībām pieņemtai jaunkundzei 175 r., ievērojot Pēterpils dzīves dārdzību, pie tam skaitot šo algu no 1.februaŗa š.g.; c) līdzšinējo telpu īrei, apgaismošanai un aptīrīšanai, tāpat ari telefona lietošanai atstājams janvaŗa mēneša budžeta uzstādītās sumas lielums - 225 r. mēn., bet avīžu pasūtīšanai un pirkšanai - 150 r. un kanclejas tekošiem izdevumiem 200 r. mēnesī. Budžetu par abiem mēnešiem nolemj iesūtīt Nacionalās Padomes valdei apstiprināšanai.

3. Pārskatu par Nodaļas ienākumiem un izdevumiem līdz ar norēķiniem nolemj sagatavot līdz nākošai sēdei, kuŗa tos skatīs cauri, lai pēc tam būtu iespējams reizā ar budžetiem tos iesniegt Nacionalās Padomes valdei.

4. Pārrunā iepriekšējās sēdēs nolemto “Biļetenu” izdošanas lietu. Ievērojot to, ka nodaļu vadītāji apkŗauti tekošiem darbiem, tāpat ari techniskais personals, un nav paredzami ienākumi budžeta paplašināšanai, ja “Biļetenus” izdotu drukātā veidā, kuŗu vietu var lielā mērā izpildīt ari patlaban iznākošais laikraksts “Tauta”, Nodaļa nolemj pagaidām “Biļetenu” izdošanu neuzsākt.

5. Ārzemju delegacijas jautājumā delegacijas locekļi aizrāda uz gŗūtībām, kas stāv ceļā braucienam. Bez tam atzīst, ka pirms aizbraukšanas jāveic visi priekšdarbi sabiedroto iepazīstināšanai ar latviešu stāvokli, vajadzībām un politiskām prasībām, stājoties sakarā ar vietējām sūtniecībām, sabiedrību priekšsēdētājiem un ārzemju preses priekšstāvjiem. Deiegacija un Nodaļa atzīst, ka še uz vietas jārada pamats sabiedroto informēšanai un ka ārzemju braucienam sagatavojami attiecīgi materiali par Latviju un latviešiem un galvenais, ari pašiem delegatiem pietiekoši jāsagatavojas. Šajā nolūkā Nodaļa vienojas, ka ārzemju delegacijas locekļi J.Kreicbergs un Z.Meierovics stājas pie saviem tiešiem uzdevumiem uz vietas, atsvabinoties no citiem pienākumiem, algojot abus delegatus no ārzemju delegacijas fonda, kuŗš caur Padomes valdes sekretaru K.Bachmani nodots Ārlietu nodaļai pieci tūkstoši pieci simti rubļu apmērā un glabājas pie delegacijas locekļiem J.Kreicberga un Z.Meierovica.

Nodaļa nolemj, ka abi delegati stājas darbā: J.Kreicbergs no 1.februaŗa š.g., nosakot viņam algu uz 400 r. mēnesī un 100 r. mēnesī tekošiem izdevumiem un attiecīgas literaturas un materialu iegādāšanai, un Z.Meierovics no 1.marta š.g., ar tādu pašu algu un izdevumiem.

Nolemj Nacionalās Padomes valdi lūgt atļaut šos izdevumus segt no ārzemju delegatu fonda.

6. Uzklausījusies atsevišķo darbības nozaŗu pārziņu ziņojumus, Ārlietu nodaļa nolemj: a) Nacionalās Padomes otrās sesijas pārskatu un rezoluciju aiz taktiskiem iemesliem krievu presē patlaban nepublicēt; b) griezties rakstiski pie Latviešu kaŗa upuŗu palīdzības komitejas Londonā, pateikties augstajiem angļu labvēļiem un Komitejas priekšstāvjiem par ievērību, ko tie parādījuši latviešiem ar uzsaukumu publicēšanu un latviešu palīdzības organizēšanu un aizrādīt uz Latviešu Nacionalo Padomi un viņas nodibināšanos; c) griezties rakstiski pie Ārlietu nodaļas korespondējošā līdzstrādnieka un Kaŗa upuŗu palīdzības komitejas locekļa H.Simsona Londonā, vai Komitejai būtu iespējams daļu no līdzekļiem ziedot ari Latvijas atjaunošanas un citiem fondiem, kas koncentrēti Nacionalā Padomē; d) H.Simsona lūgumu pēc latviešu dziesmu notīm Londonā sarīkojamā koncerta lietā nolemj lūgt nokārtot J.Kreicberga kgu, atvēlot viņam šīm vajadzībām līdz 25 r.; e) angļu prof. Simpsona lūgumu pēc materialiem par latviešu sabiedrisko dzīvi un iestādēm lūgt izpildīt J.Kreicbergu un J.Sesku; f) latviešu zemes kartes izdošanai uz atsevišķas pastkartes nepieciešamās ziņas no litografiem uzdod ievākt Informacijas birojam; g) sastādīt negaŗu memorandu sūtņiem un diplomatiem vispār latviešu lietās, apskatot latviešu ekonomisko, kulturelo un politisko stāvokli un lūgt šo uzdevumu sagatavot apmēram 1. mēneša laikā A.Berga un P.Ašmaņa kgus; j) pieņemt zināšanai J. Rozes-Līgotņa referatu par sarunām miera jautājumā un latviešu lietām krievu presē.

7. Ārlietu nodaļa nolemj savās sēdēs kā pirmos likt uz dienas kārtības atsevišķo darba nozaru un nodaļu vadītāju ziņojumus un priekšlikumus un pēc tam pāriet uz nākošiem jautājumiem.

Sēde turpinājas no pulksten 4. dienā līdz 8 ½. vakarā. (Paraksti.)

Avots: Līgotņu Jēkabs. Latvijas valsts dibināšana (Latviešu Pagaidu Nacionalā Padome). Latvijas valsts tapšanas pirmais posms (līdz 18.novembrim 1918.): Pēc protokoliem, organizaciju dokumentiem, aktiem, vēstulēm, ziņojumiem, atmiņu uzzīmējumiem un citiem avotiem. Rīga: V.Olava fonda sabiedrība, 1925., 510 lpp.>223.-226.lpp. (Pārpublicējot saglabātas Līgotņu Jēkaba izdevuma rakstības īpatnības, labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas.)

Ievietots: 03.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Bibliotēka

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Sabiedriskās organizācijas
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1918februāris5
Pilsēta: 
Pēterpils

Reklāma