Noteikumi par igauņu un latviešu Gaisa spēku palīgu kara palīgdienestu (30.6.1944., Berlīnē)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.06.2014

 

1. Vispārēji:

Igauņu un latviešu augstāko skolu skolēni, kuri dzimuši 1927. un 1928.gados, tiek iesaistīti kara palīgdienestā kā Gaisa spēku palīgi.

Igauņu un latviešu Gaisa spēku palīgi pieder pie karaspēka civilpersonāla. Viņi uzskatāmi kā skolēni.

2. Iesaistīšana:

a) Igaunija:

Skolēnu iesaistīšanu kara palīgdienestā veic igauņu pašpārvalde, pamatojoties uz pirmā igauņu zemes direktora 1.3.43. izdotā Palīgdienesta Rīkojumu.

Vispirms igauņu jaunatni uzaicina pieteikties brīvprātīgi savās Igauņu Jaunatnes vienībās. Pēc brīvprātīgo pieteikšanās izbeigšanas, atkarībā no tās rezultātiem, būs jāizšķiras, vai sekos iesaistīšana pienākuma kārtā.

Iesaistīšanu kārto iesaukšanas komisijas.

b) Latvija:

Iesaistīšana notiek pēc Zemes pašpārvaldes rīkojuma, kas sagaidāms drīzumā.

 

3. Solījums:

Gaisa spēku palīgi dod dienesta solījumu savās dienesta vietās. Solījumu pieņem kāds virsnieks, piesaistot šim nolūkam nozīmētu karavīru vienību un pieaicinot jaunatnes organizācijas pārstāvi.

4. Dienesta apstākļi:

a) Priekšnieki:

Igauņu un latviešu Gaisa spēku palīgu priekšnieki ir viņu militārie tiešie priekšnieki.

Tomēr, GS palīgiem jāpaklausa visu savas vienības virsnieku, kara ierēdņu un instruktoru rīkojumiem, kā arī to karaspēka piederīgo rīkojumiem, kuriem ir dotas sevišķas pavēles tiesības.

 

b) Militārās soda tiesības:

Igauņu un latviešu GS palīgi, kā karaspēka civilpersonāls ir padoti militāriem soda likumiem tikai saskaņā ar gaisa satiksmes reihsministra un gaisa spēku virspavēlnieka izdotajiem priekšrakstiem par gaisa, spēku civilpersonālu: L.V.Bl.42. Seite 1733 Nr.2949. Saskaņā ar to uz GS palīgiem attiecas visi Jaunatnes Sodu Likuma Jaunatnes Aizsardzības Noteikumi.

c) Sveicināšanās pienākumi:

 

Igauņu un latviešu GS palīgiem ir pienākums sveicināt:

a) visus karaspēka piederīgos, SS dalībniekus, kā arī uniformētos NSDAP un tās padoto organizāciju dalībniekus;

b) savu jaunatnes organizāciju vadītājus, pakāpēs no apriņķa vadītāja uz augšu;

c) skolotājus, kuri piedalīti vienībām kā mācību pasniedzēji.

GS palīgi sveicina ar vācu sveicienu.

d) Dienesta pakāpes un paaugstināšana:

Dienesta pakāpes ir “GS palīgs” un “GS virspalīgs”. Paaugstinājumu GS virspalīga pakāpē var iegūt ar labu uzvešanos un centību pēc 9 mēnešu dienesta.

e) Atvaļinājumi:

GS palīgi saņem 2 reizes gadā 14 dienu atpūtas atvaļinājumu, pieskaitot ceļā pavadītās dienas.

Lai uzturētu ciešas saites ar vecākiem, piedevām ik pa 5 nedēļām var tikt piešķirts 48 stundu papildatvaļinājums, pieskaitot ceļā pavadītās dienas, vecāku apmeklēšanai.

Visiem atvaļinājuma braucieniem piešķiramas bezmaksas karaspēka ceļa zīmes.

Atvaļinājumu tomēr nevar pieprasīt uz tiesību pamata. Svarīgu dienesta pienākumu dēļ paredzētie atvaļinājumu noteikumi ierobežojami.

f) Apliecības:

GS palīgi saņem personas apliecību.

5. Dienests:

GS palīgi tiek iesaistīti savai attīstības pakāpei piemērotu pienākumu veikšanā.

Dienests, pēc iespējas, iedalāms pa klasēm arī ārpus skolas novietojuma; igauņu GS palīgiem Igaunijā, latviešu GS palīgiem Latvijā.

6. Skolas pienākumi:

a) Skolas mācības:

GS palīgu dienesta vietās turpinās viņu skolas mācības. Tās ir dienesta sastāvdaļa un tās norīko un pārrauga militārie priekšnieki.

 

b) Pasniedzēji:

Mācības pasniedz igauņu un latviešu Zemes pašpārvaldes norīkoti pasniedzēji.

Kā palīgs vienības komandierim, skolas mācību lietās, piekomandējams viens aprūpes skolotājs.

c) Skolu pārraudzība (sevišķu uzdevumu ierēdnis):

Skolu pārraudzībai kā aprūpes institūts starp Gaisa spēkiem un Zemes pašpārvaldes augstākās skolu inspekcijām Igaunijā un Latvijā, pie Gaisa flotes ir nozīmēts Austrumzemes reihskomisāra sevišķu uzdevumu ierēdnis.

7. Baznīcas lietas:

Baznīcas jautājumus izšķir vecāki, viņu vietnieki - audzinātāji, vai jaunieši paši.

8. Novietnes:

Igauņu un latviešu GS palīgi saņem brīvu dzīvokli atsevišķās telpās.

9. Uzturs:

 

GS palīgi saņem brīvu uzturu.

Alkohola un tabakas devas GS palīgu vajadzībām nav saņemamas.

GS palīgi drīkst apmeklēt kantīnes un tirgotavas tikai iepirkšanās nolūkos. Alkohola un tabakas izsniegšana nav atļauta.

GS palīgiem ir aizliegts lietot alkoholu viesnīcās, kā arī smēķēt telpās un publiskās vietās.

 

10. Ietērps:

GS palīgi saņem brīvu ietērpu. Pie formas tērpa viņi nes vācu valsts nozīmju vietā savu jaunatnes organizāciju nozīmes. Par tīšu dienesta tērpa pamešanu vai bojāšanu GS palīgi ir atbildīgi saskaņā ar vispārējiem noteikumiem.

11. Ārstnieciska aprūpe un veselības kopšana:

Kara ārstniecisko aprūpi veic Gaisa spēku kara ārsti. Viņu pienākums ir Gs palīgus uzraudzīt (regulārs uzturs, pietiekošs miegs, alkohola un nikotīna lietošanas ierobežojumi).

12. Atalgojums, sociālā apdrošināšana, veselības kopšana, aprūpe un apgāde:

Tiek kārtota uz vietas, ar 1.Gaisa flotes štāba, Austrumzemes karaspēka virspavēlnieka un Austrumzemes reihskomisāra gādību.

 

13. Vispārēji:

Kas nav ietverts igauņu un latviešu GS palīgu sevišķajos noteikumos, atvasināms un atbilstoši pielietojams saskaņā ar Noteikumiem par (vācu) GS palīgiem R.d.L.u.Ob.d.L.Az. 11 b 1/43 (Chef d.Lw./L.Weh. 1 III) v.26.1.43.

Berlīnē, 1944. gada 30. jūnijā.

Gaisa spēku virspavēlniecība
Az. 12 d Nr-8938/44 g (Wehramt 1 I B 1).

Uzdevumā
parakst. Behrendt

 

Par pareizību
(Paraksts)
Pulkvedis.

Avots: Latviešu kaŗavīrs Otra pasaules kaŗa laikā: Dokumentu un atmiņu krājums. VII sējums. Red. V.Hāzners, A.J.Bērziņš. Lincoln: Daugavas vanagu Centrālā valde, 1979., 440 lpp.>107.-113.lpp.

Teksts vācu valodā: Turpat, 155.-158.lpp.

Ievietots: 20.05.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie, Militārie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1944jūnijs30
Pilsēta: 
Berlīne

Reklāma