SS Vadības galvenās pārvaldes pavēle par 15.Latviešu SS brīvprātīgo divīzijas formēšanu (26.2.1943., Berlīnē)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 28.06.2014

 

 

Berlīnē, 1943.g. 26.februārī.

SS-VADĪBAS GALVENĀ PĀRVALDE
Organizācijas nodaļas Ia/II
Dienasgr. Nr. II/l501/43, slep.

Attiecas uz: 15.Latv. SS-brīvpr. divīzijas uzstādīšanu.
Pamats: SS-Vadības galv. pārv., Ieroču-SS komand., Organ. nod. dienasgr.

Nr. II/l 144/43, slep., no 1943.g. 15.februāŗa.

Pavēle izsūtāma: Pēc sevišķa sadalījuma.

1) SS-reichsfīrera pavēles izpildīšanai pēc vienošanās ar Augstāko SS un pol. vadītāju Austrumzemē tiek pavēlēts Austrumzemes reichskomisariātā uzstādīt, skaitot ar 1943.g. 25.februāri

“15.Latv. SS-brīvpr. Divīziju”
(15. Lett. SS-Freiw. Div.).

2) Par vienību iedalījumu un apbruņojumu tiks izdota atsevišķa pavēle. Jau izdalītie taktiskā iedalījuma rīkojumi ar kontroles numuriem 422-442, 444-452, 454-458, 500-501 tiek atsaukti un, saskaņā ar Galv. dienesta priekšrakstu Nr.99, iznīcināmi.

3) Uzstādīšanas štāba komandierim SS-brigf. Hansenam ir divīzijas komandieŗa disciplinārās tiesības saskaņā ar Mom. DBO §12. Viņš ir atbildīgs par divīzijas uzstādīšanu un apmācīšanu.

4) Virsniekus, apakšvirsniekus un kareivjus iesauc un iedala divīzijā Augstākais SS un pol. vadītājs Austrumzemē. Divīzijas uzstādīšanai piemērojami SS-reichsfīrera noradījumi Dienasgr. Nr.309/4-kom. lietas no 1941.g. 6.novembŗa par ārzemnieku brīvprātīgo vienībām.

5) Nododamais zvērests ir sekojošs: “Es zvēru pie Dieva šo svēto zvērestu vācu bruņoto spēku augstākam virspavēlniekam Ādolfam Hitleram cīņā pret boļševismu būt neierobežoti paklausīgs, un kā drošsirdīgs kaŗavīrs esmu gatavs katrā laikā šo zvērestu pildot ziedot savu dzīvību.”

6) Pavēļu valoda ir latviešu.

7) Ieročus, transporta līdzekļus, pārejos piederumus un zirgus iespējamību robežās piegadās caur SS-Vadības galvenās pārvaldes Ib nodaļu, VI un X pārvaldi.

8) Priekšraksti par vienību stiprumu un sadalījumi saņemami no SS-Vadības galvenās pārvaldes Priekšrakstu un mācības līdzekļu nodaļas vienīgi pēc uzstādīšanas štāba pieprasījuma.

9) Kaŗa lauka pasta numurus piešķirs SS-Vadības galvenās pārvaldes II daļas Ic nodaļa.

10) Ietērps ir ieroču-SS. Līdz turpmākam apkakles labās puses zīmotne bez SS-zīmēm, kreisās puses zīmotne ar SS-dienesta pakāpju apzīmējumiem. Ieroču-SS-Apgādes galvenās pārvaldes Organizācijas nodaļas piesūtītie vienību skaitliskā stipruma norādījumi nav galīgi un 15.Latv. SS-brīvpr. divīzijas uzstādīšanā pielietojami līdz turpmākam kā vadlīnijas.

11) 15.Latv. SS-brīvpr. divīzija ir padota SS-Vadības galvenai pārvaldei.

12) Papildinājumu vienību uzstādīšanai savlaicīgi sekos sevišķa pavēle.

Jüttner
SS-grupenf. un Ieroču-SS ģltn.

Avots: Latviešu kaŗavīrs Otrā pasaules kaŗa laikā. IV sējums: Cīņas Latvijas robežu tuvumā. Västerås: Daugavas vanagu Centrālā valde, 1976., 349 lpp.>12.-12.lpp.

Ievietots: 26.02.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie, Militārie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1943februāris26
Pilsēta: 
Berlīne

Reklāma