Ziemeļaustrumu kuršu izlīgums ar zobenbrāļiem, Rīgas pilsētu un bīskapu (1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 06.02.2014

[1230.gadā starp 25.martu un 28.decembri, Rīgā]

Dokumenta tulkojums latviešu valodā:

Sv. Marijas Konvents Rigā, ordeņa brāļi, rātmaņi un Rigas pilsoņi slēdz sekošu samierinašanā līgumu (Compositionen) ar kuršiem apgabalos: Rende, Galevalle, Pidevalle, Matekule, Vane, Pure, Ugesse, Candove; Anses, ka šie uzņemas kristibas jūgu, ka paši un viņu pēcnāceji dos no arkla ik gadus pa pusbirkavu [5 pudi jeb 2 pūri] labibas un no ecešas tāpat pusbirkavu. Bet ja kāds ar vienu zirgu un vienām ecešām apstrādā arklu zemes viņš dod tik pusbirkavu. Saviem priesteŗiem, kuŗi, cik ātri iespējams, briesmām neapdraudot, aicinami, viņi turklāt peegādās vajadzigo dzīvei un paklausigi pieņems kristibu un kristigu tikumus, paturedami savu iegūto mantibu un lauku īpašumu un citas leetas, bez ka jeb kāda vara drīkstetu viņiem to leegt. Līdz ar to šie paši kurši ees kopā ar mums .kaŗā pret Kristus nīdetajiem. Un tā lai to, ko te esam nosprieduši, laikam tekot, neizgaistu un neaizeetu novārtā, izņemot gadijumu, kad kurši kaŗotu pret kristitiem, mēs šķietam, viss tas jaapstiprina un jaizpilda, kadēļ mēs piešķiŗam šai gŗāmatai pastāvibu un ar mūsu zieģeļiem, lieciniekiem parakstoties, kuŗu vārdi sekoši: Mauritius Sv. Marijas priekšnieks Rigā, Hedenriku pārtikas pārzinis [celerarius], Heirikus mantas pārzinis [camerarius], Volquinus kareivju brāļu mestrs, Rudolphus no Kasseles, Gerefriedus Virdik, Marcquardus no Turinģijas, tās pašas kareivju draudzes [ordeņa] brāļi. No, rātmaņiem [rātskungiem]: Vernerus, Friderikus no Venden, Albertus Utnordius, Volderikus. Svētceļotaji jeb krustneši: Justavius no Duntes, Aleksander no Vechtes, Thomas no Hunefeldes, Dodo no Travenemines. Pilsoņi iz Lübekas: Marcquardus no Hagenes, Sifridus no Hasenberģes, Henrikus Clenebur un daudz citi. Izdarits atklāti Rigā. Ta Kunga iemiesošanas [dzimšanas] gadā 1230.

Dokumenta tulkojums krievu valodā:

Соборный капитул святой Марии в Риги, братья воинства Христова, советники и прочие рижские горожане всем верным Христа, к коим прибудет настоящая грамота, желают здравствовать во истине.

Да будет известно всем, будущим и ныне сущим, что с куршами и местами, коих названия таковы: Ренде, Валегалле, Пидевалле, Матекуле, Ване, Пуре, Угессе, Кандове, Ансес, мы, когда они изъявили готовность к христианской покорности, заключили таковой договор, а именно:

[1.] Они сами и наследники их платят нам ежегодно с каждой сохи половину кабельного таланта муки тонкого помола и с бороны, в просторечье нами именуемой "эгеде" (латышск. ecešas (борона), немецк. Egge), платят также половину таланта муки тонкого помола.

[2.] Если же кто-либо работает на одной лошади, [запряженной] в соху и в борону, [то] платит только половину таланта муки тонкого помола.

[3.] Сверх того, священников своих, коих они возможно скорее призовут из Риги, ограждают от опасности и жизненных нужд и с покорностью приемлют от них крещение и христианский закон без ущерба для себя во владении и собственности на землю и прочее имущество, без возражений со стороны любой власти.

[4.] Кроме того, те же курши выступают вместе с нами против врагов Христа.

И вот, дабы то, что совершено нами, не потеряло по прошествии времени силу и не было обречено на неудачу, если курши паче чаяния нарушат [установленное], оказав сопротивление, мы, христиане, решили, что надлежит это упрочить и оберечь, и потому нашими грамотами придали этому долговечность в присутствии свидетелей, коих имена таковы:

Мавриций, приор святой Марии в Риге, Геденрик, келарь, Генрих, городской казначей;

Волквин, магистр братского воинства, Рудольф из Касселя, Герфрид Вридик, Мариквард из Тюрингии, братья того же воинства.

От советников: Вернер, Фридрих из Вендена, Альберт Утнордиг, Вальдерик.

Паломники: Юстацит из Дут, Александр из Вехте, Томас из Хуневельде, Тодо из Травенеминне.

Любекские горожане: Марриквард из Хагена, Сиффрид из Хозенбурге, Генрих Кленебур и другие, весьма многие.

Составлено в Риге. В лето от воплощения господнем 1230.

Avoti:

- teksts latīņu valodā - Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.161, 140.-141.lpp.

- tulkojums latviešu valodā - Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.>15.lpp.

- tulkojums krievu valodā - Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). - Москва: Наука, 1972, ст.303-306.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.105.

Ievietots: 12.03.2002.

Glabāšanas vieta: 
Rīga, Pilsētas iekšējais arhīvs, kapsula Nr.20, pergamenta oriģināls ar trīs zīmogiem

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1230

Reklāma