Ziemeļaustrumu kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas (1231.g. 17.janvāris)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.09.2013

[1231.gada 17.janvārī, Rīgā]
 
[J. Krodznieka tulkojums]
 
[..] Mēs atkal pēc kopeja pārsprieduma un piekrītot Rigas baznicai, kareivju brāļiem, krustnešu kopumam, visiem Rigas pilsoņiem un tirgoņiem, iegājām ar tiem pašiem [t.i. kuršiem] tādā līgumā un apstiprinajām noteikumus, zinams, ka viņi. uzņems biskapu un pēc kristitiem pienācigās parašas klausīs šim visās lietās un visur un dos pašam biskapam un saviem prelatiem notaļ visur tiesas, bez kavešanās uzņems priesteŗus, kuŗus mēs viņiem apzīmesim, apgādās viņus godigi ar vajadzigo un klausīs viņiem visās lietās, kā tas pienākas īstiem kristitiem un pār visām lietām atradīs apmierinajumu viņu svētigās pamācibās, aizstāvēs viņus pret ienaidniekiem, kā sevi pašus, un bez kautrešanās pieņems no viņiem. kristibu visi, kā vīrieši, tā sievietes un bērni, un ievēros pārejo kristito baznicas iekārtu. Viņi piedalisies gājienos pret paganiem, kā ari aizstāvot kristito zemes un izplatot ticibu, visās lietās turot cieņā pāvesta autoritati. Lai šim rakstam būtu pastāvigs spēks, mēs apstiprinam tadēļ viņu, pieliekot klāt cienigo tēvu Leales biskapa Hermaņa, Dauavgrīvas abata Teodoriķa, kuŗu klātbūtnē līgums taisits, mūsu un krustnešu kopuma zieģeļus[..]
 
[Tulkojums krievu valodā]
 
Брат Б[алдуин], монах из Альны ордена цистерианцев, господина О[ттона], кардинальского диакона в тулианском монастыре святого Николая, легата апостольского наместника, пенитентиарий и посол в Ливонии, всем, к коим настоящая грамота прибудет, во веки.

Когда по милосердному внушению духа святого, где, когда и сколько возжелает, благоприятствующему нам, сколь бы недостойными управителями и попечителями мы ни были, язычники из земель куршей, а именно от Бандове, из Ваннеман, от [живущих] по ту сторону Венты, от деревень, названия коих таковы: Ренде, [Валегалле], Матикхуле, Ванне, Пирре, Угенессе, Ка[н]дове, Анзес, Талсе, Аровелле, Попэ и от многих других, восприняли христианскую веру, то ради этого они дали своих заложников и приняли возрождающее таинство святого крещения.

Мы же с общего совета и согласия рижской церкви, воинов Христовых, всех сообща паломников, всех рижских граждан и купцов, в таковое соглашение с ними вошли и условие скрепили; а именно:

[1.] Что они принимают епископа, назначенного властью господина папы, и по непреложному обычаю прочих христиан ему во всем и при всех обстоятельствах повинуются и постоянно при всех обстоятельствах предоставляют своему епископу и своим прелатам те же самые права, которых придерживаются истинные христиане.

[2.] Они постоянно принимают священников, назначенных им нашей властью, с почетом обеспечивают их всем необходимым и им, как истинные христиане, во всем повинуются и при всех обстоятельствах их спасительным указаниям следуют; их от врагов будто самих себя защищают; от них все, как мужи, так жены и дети, тотчас приемлют возрождающее таинство святого крещения и отправляют прочие христианские обряды.

[3.] Походы против язычников, необходимо совершаемые как ради защиты христианской земли, так и ради распространения веры [Христовой], они участят, сообразуясь с непорочной волей господина папы во всем.

Дабы придать этому неизменную крепость, мы скрепили настоящую грамоту, после того как она была написана, прикрепив печать достопочтенных отцов господина Г[ермана] леальского епископа, Т[еодерика] аббата из Дюнамюнде, в присутствии коих это было совершено, печать нашу и всех паломников.

Составлено в лето господне 1230, в шестнадцатые февральские календы.

 
Avots:
 
- teksts latīņu valodā - Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.163, 142.-143.lpp.
 
- tulkojums latviešu valodā - Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.>13.-14.lpp.
 
- tulkojums krievu valodā - Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). - Москва: Наука, 1972, ст.303-306.
 
Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.104.
 
Ievietots: 02.08.2002.
Glabāšanas vieta: 
Vatikāna arhīvs, Reg. Vat., vol.15, fol.155-v, 156-r, ep.186.

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Personas

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1231janvāris17

Reklāma