Zobenbrāļu ordeņa mestrs Venno piešķir zemes lēni Mālpils novada labietim Manegintam un viņa brāļiem. Siguldā (starp 1207. un 1209. gadu)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.01.2014

[Siguldā, starp 1207. un 1209. gadu.]

Teksts saglabājies tikai pēc 1582. gada poļu revīzijas komisijas protokola (170-a.lp.), kas glabājas Maskavā, Lietuvas metrikā.

Maneginten et suis fratribus eorumque haeredibus a magistro Wenno super duobus agris sitis apud antiquum castrum Ydoven cum agris dictis Pondekeren et super insula Grebasze cum quinque insulis sitis apud paludem et rivulum, qui Slouke nuncupantur.

Tulkojums latviešu valodā:

[Dāvinājums] Manegintam un viņa brāļiem un viņu mantiniekiem no mestra Venno par diviem laukiem, kas atrodas pie senās Idovenes pils ar lauku, kas tiek saukts par Pondekeri, un par Grebažu salu, kā arī piecām salām  [- pacēlumi mitrajos upju kratsos], kuras atrodas pie purva un upītes, kas tiek saukta  par Sloku.

© 1995. Gints Skutāns, tulkojums no latīņu valodas.

Avots: Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. Nr.44, 30.lpp.

Publicēts arī: Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500). Herausgegeben von Bruiningk, H., Busch, N. Riga: Kommissionsverlag von Jonck & Poliewsky, 1908.  Band I, n.1.

Ievietots: 19.04.2001.

Reklāma