Aicina uz semināru “Muiža kā kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa un tās veidotāja: vakar, šodien, rīt…”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 19.08.2020

Skats uz Kokmuižu no putna lidojuma.

Latvijas vēstures materiālu tīmekļa krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv sadarbībā ar Kocēnu novada pašvaldību rīko semināru “Muiža kā kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa un tās veidotāja: vakar, šodien, rīt…” 

Semināra mērķauditorija: novadpētnieki, muzeju darbinieki, tūrisma organizētāji un citi kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, saglabāšanas, popularizācijas un izmantošanas interesenti. 

Seminārs notiks Kokmuižas pils kompleksā, Kocēnu kultūras namā, 2020.g. 7. oktobrī. Sākums plkst. 10.00.

Seminārā, priekšlasījumu un lauka prakses formātā paredzēts veidot mērķauditorijas izpratni par muižām, muižu kompleksiem, to atsevišķajiem elementiem un ar tiem saistīto kultūrvēsturisko ainavu kā daudzveidīgiem, interesantiem, laika gaitā mainīgiem arhitektūras, vēstures, saimniecības un dabas pieminekļiem, to vietu un nozīmi Latvijas kultūrvēsturiskajā ainavā, kā arī praktiskā izmantošanā tūrisma jomā.

Seminārs norisināsies II daļās.

I daļas programma:

1) Muižu rašanās un attīstība Rīgas arhibīskapijas Piebalgas pilsnovadā 15.–18.gs. Agris Dzenis (Mag. Hist.)
2) Muižas attīstības un ainavas izmaiņu atspoguļojums vēsturiskajās kartēs. Valters Grīviņš (Historia.lv)
3) No gotikas līdz historismam: vēsturiskie būvniecības stili un to raksturīgākās iezīmes Latvijas
muižu arhitektūrā. Vitolds Mašnovskis (LZA goda loceklis, Dr. Hist. h.c.)

Kafijas pauze

4) Muiža kā ainavas veidotāja. Galvenie muižu kompleksu elementi (un būtiskākie to dokumentēšanas aspekti): dzīvojamās un saimniecības ēkas, ražotnes, parki un koku stādījumi, tīrumi, robežas, muižnieku apbedījumu vietas… Edgars Žīgurs (Mag. Hist., LEBM, Historia.lv), Jorens Plūksnis (Mag. Hist., NKMP), Valters Grīviņš (Historia.lv)
5) Lauku un piepilsētas muižas: kopīgais un atšķirīgais. Aivars Jakovičs (Mag. Hist., VAK Mantojums)
6) Muižas kā kultūras pieminekļi: iespējas un problēmas. Sandra Ziediņa (Mag. Hist., Maģistra profesionālais grāds valsts pārvaldē, NKMP)

Pēc priekšlasījumiem un diskusijas semināra II daļā dalībniekiem būs iespēja piedalīties lauka praksē / ekskursijā, kurā varēs iepazīties ar plašo Kokmuižas kompleksu.

Kā semināra III daļa oktobrī (datumi un maršruti tiks precizēti) notiks divas mācību ekskursijas / lauka prakses, kurās tiks apmeklētas un iepazītas vairākas muižas Valmieras un Piebalgas apkārtnē.

Dalība seminārā – bez maksas, ar iepriekšēju pieteikšanos.

Informācija un pieteikšanās (piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, telefons, e-pasts, ko pārstāv (pašvaldības vai valsts iestāde, uzņēmums, NVO, neformāla kopa, privātpersona...):

Valters Grīviņš: [email protected], 29151826
Edgars Žīgurs: [email protected], 29181219

Seminārā tiks filmēts un fotografēts.

Seminārs tiek organizēts un notiek ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

Reklāma