Iznācis kultūrvēsturisks izdevums “Dunikas Laika grāmata (1812–1858)”

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.12.2022

2022. gada 17. decembrī plkst. 13.00 Dunikas tautas namā notika grāmatas “Dunikas Laika grāmata (1812–1858)” atvēršanas svētki. 

Rucavas tradīciju kluba izdotās grāmatas pamatteksts ir vēstures avots – Sikšņu pusmuižas vagara Jāņa Mucenieka (1800–1885) ikdienas pieraksti 19. gadsimta pirmajā pusē. “Laika grāmata” ir vecākā zināmā latviešu zemnieka rakstītā dienasgrāmata, kas sniedz aculiecinieka liecības par ļaudīm, mājām, saimniecisko dzīvi un notikumiem tajā Dienvidkurzemes daļā, kas šodien saistās ar Dunikas, Bārtas, Nīcas, Otaņķu un Rucavas pagasta apdzīvotajām vietām. Ap šo tekstu veidots bagātīgs uzziņas materiāls par hronikas autora dzimtu, par Nīcas kroņa muižas Sikšņu pusmuižas vēsturi, par mājām un to iemītniekiem, kā arī pievienots vēsturnieku skatījums uz šo unikālo materiālu. Grāmata būs noderīga ne tikai vēsturniekiem, valodniekiem un novadpētniekiem, bet arī visiem interesentiem, kas pēta savas dzimtas saknes.

Grāmatas saturu veido idejas autora priekšvārds, vēsturnieku Marģera Stepermaņa un Valdemāra Klētnieka 20. gadsimta pirmās puses apskati par šo vēstures avotu, tad lasāma pati hronika ar paskaidrojumiem un komentāriem. Aiz tās ievietoti pētījumi par hronikas autora dzimtu, par Sikšņu pusmuižas vēsturi, par Nīcas muižas amatpersonām un pagasta darbiniekiem, par ļaužu dzīvi, mājām un saimniecībām 19. gadsimta pirmajā pusē. Grāmatas nobeigumā atrodama informācija par rucavnieku Jāni Sleži, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, kas Jāņa Mucenieka dienasgrāmatu nodevis glabāšanā Latvijas Vēstures institūtam, tādējādi pasargājot to no pazušanas. Grāmatā ir iekļautas dažas kartes, kas ilustrē aprakstīto notikumu laiku un vietu, bet emocionālu pēcvārdu sniegusi hronikas autora radiniece.

Izdevumu sagatavojusi entuziastu grupa, kam svarīga novadpētniecība, dzimtas vēsture un jaunatklāsmes prieks. Idejas autors un projekta darba grupas vadītājs ir Mihails Ignats ar dzimtas saknēm Dunikā. Projekta finanšu vadītāja komunikācijā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu ir Sandra Aigare no Rucavas tradīciju kluba, kas ir arī šīs grāmatas izdevējs. Tekstus meklēja, atšifrēja, tulkoja un sagatavoja publicēšanai Agris Dzenis, Inese Veisbuka un Mihails Ignats. Grāmatas atbildīgā redaktore ir Anita Helviga, dzimusi Dunikas pagastā, tagad Liepājas Universitātes asociētā profesore. Darba materiāla izskatīšanā, pārbaudīšanā un precizēšanā iesaistījās ļoti daudz novadpētniecības draugu. Tehniskais un mākslinieciskais risinājums bija Samantas Kalējas un Helvija Burkas pārziņā. Visā projekta laikā – gandrīz divu gadu garumā – darba grupā nesavtīgu personisko ieguldījumu deva hronikas autora Jāņa Mucenieka mazmazmazmazmazmazmeita Zanda Ekšteine.

Atsauksmes par grāmatu snieguši vēsturnieki Ārija Kolosova un Rūdolfs Brūzis, uzsverot, ka svarīgi ir apzināties, saglabāt un popularizēt iepriekšējo paaudžu atstātās kultūrvēsturiskās vērtības, ka šī grāmata tālu pārsniedz lokāla novadpētniecības izdevuma formātu, jo maz ir saglabājušies pašu zemnieku rakstīti pieraksti par savu ikdienas dzīvi, vērojumiem un notikumiem.

Projektu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, Rucavas novada dome, paši darba grupas dalībnieki un vairāki desmiti atsaucīgu ļaužu, kas ļoti ticēja šī izdevuma nepieciešamībai. To varēs iegādāties atklāšanas pasākumā Dunikas tautas namā un vēlāk arī Rucavas tradīciju klubā.

Par grāmatas patronesi piekritusi kļūt bijusī valsts prezidente akadēmiķe Ph. D. Vaira Vīķe-Freiberga, kurai vecvecāki nākuši no Dunikas.

Papildu informācijai zvanīt 
Sandrai Aigarei , tālr. 26814051
Mihailam Ignatam, tālr. 26578856

Reklāma