Lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

Portāls – portāls www.historia.lv, kas ir publiski pieejams jebkurai personai.

Portāla darba vide – ierobežotas pieejamības vide, satura vadības sistēmas daļa, kas, jaunu satura vienību pievienošanai un iepriekš pievienoto rediģēšanai, pieejama tikai reģistrētiem un autorizētiem lietotājiem ar piešķirtu lomu “līdzstrādnieks”.

Autorizācija – Ienākšana portālā, ievadot reģistrācijā apstiprināto lietotāja vārdu un paroli.

Lietotāja profils – personas izveidota personificēta darba vieta, kas satur lietotāja identifikācijas un personificēto informāciju darbam portālā. Informācija, izņemot paša lietotāja brīvprātīgi publiskotās ziņas, ir pieejama tikai katram lietotājam par sevi un tikai pēc autorizēšanās.

Lietotājs – jebkura persona, kura lieto portālu vai tā daļu ar vai bez autorizācijas. Lietotāji tiek iedalīti publiskos lietotājos un reģistrētos publiskos lietotājos.

Publiskie lietotāji – fiziskas un juridiskas personas, kas lieto portālu bez autorizācijas.

Reģistrētie publiskie lietotāji – fiziskas un juridiskas personas, kurām portālā ir izveidots lietotāja konts.

Pārzinis - portāla uzturētājs un pārraugs.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Latvijas vēstures brīvpieejas materiālu krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv Lietošanas noteikumi, (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), nosaka portāla izmantošanas kārtību un ir saistoši visiem tā Lietotājiem.

2.2. Lietošanas noteikumu mērķis ir identificēt portāla Lietotājus, noteikt to tiesības un pienākumus, kārtību, kādā lietotājiem tiek piešķirtas, apturētas un anulētas lietošanas tiesības.

2.3. Portāla pārzinis ir SIA “Apvārsnis”.

2.4. Portāls sastāv no publiski pieejamas daļas un ierobežotas pieejamības darba vides jaunu satura vienību pievienošanai, esošo rediģēšanai kā arī satura un lietotāju pārvaldībai.

2.5. Portālā netiek ievākti lietotāja personas dati, neskaitot to informāciju, kuru Lietotājs brīvprātīgi ir sniedzis reģistrējoties vai strādājot portālā.

2.6. Jebkura personīgā informācija, kuru lietotājs nodod pārzinim, tā darbiniekiem vai ievieto to portālā, tiek apstrādāta atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamā apjomā.

2.7. Nododot portālam, pārzinim un/vai portāla darbiniekiem personas datus, Lietotājs apliecina savu piekrišanu datu apstrādei.

2.8. Personas datu apstrādi veic pārzinis – SIA “Apvārsnis”, Buļļu iela 31 - 37 , Rīga, Latvija.

3. Lietotāji

3.1. Portāla Lietotāji ir publiskie Lietotāji un reģistrētie publiskie Lietotāji.

4. Portāla lietošana

4.1. Portāls, ja vien tā darbību neietekmē no pārziņa neatkarīgi tehniski vai citi apstākļi, ir pieejams visiem interneta lietotājiem, visu diennakti.

4.2. Portāla darbībā ir pieļaujami darbības pārtraukumi, kas saistīti ar portāla uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.

4.3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar lietošanas noteikumiem, kā arī ievērot tos. Lietojot Portālu vai veicot jebkādas aktivitātes Portālā, ir uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Portālā publicētajiem lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

4.4. Lietotāja konts tiek izveidots, ievadot un apstiprinot nepieciešamos autorizācijas datus - lietotāja vārdu, personas vārdu un uzvārdu, derīgu e-pasta adresi, paroli kā arī, Lietotājam brīvprātīgi pievienojot informāciju, citas ziņas. Lietotājs, kurš nav verificējis kontu 12 dienu laikā, vai nav lietojis sistēmu 2 gadus (izņemot lomas "redaktors" un "līdzstrādnieks"), tiks automātiski dzēsts no sistēmas.

4.5. Lietotāja kontā ietvertā kontaktinformācija nepieciešamības gadījumā tiek izmantota saziņai ar Lietotāju.

4.6. Lietotājs ir atbildīgs par savas kontaktinformācijas aktualizēšanu.

4.7. Portāla sadaļā “Par portālu” atrodas paskaidrojošā informācija par Portāla uzbūvi un lietošanas iespējām.

4.8. Lietotājiem ir iespēja visus neskaidros jautājumus uzdot Pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pastu [email protected]. Atbilde Lietotājiem, kuri paši vai kurus pārstāvošā pašvaldība nav slēgusi ar pārzini pakalpojuma līgumu par atbalsta saņemšanu Historia.lv izmantošanā, tiek sniegta pārziņa iespēju robežās, nenoteiktā termiņā. Pārzinis var neatbildēt uz nesaprotamiem vai nekorekti uzdotiem jautājumiem.

5. Lietotāja tiesības un pienākumi

5.1. Lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Portāla Lietotājiem.

5.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Portālu, kāds tas ir lietošanas brīdī.

5.3. Lietotājs nedrīkst nodot savu lietotāja kontu lietošanai citai personai vai nodot trešajām personām savus autorizācijas datus (lietotāja vārdu, paroli).

5.4. Autorizācijas dietiem (lietotāja vārds, parole) jābūt pietiekami drošiem, lai novērstu to nejaušu atminēšanu un nesankcionētu izmantošanu.

5.5. Lietotājam ir aizliegts:

5.5.1. nodot trešajām personām autorizācijas datus (lietotāja vārdu, paroli). Autorizācijas datus drīkst izmantot tikai konkrētais Lietotājs, kuram tie ir piešķirti.

5.5.2. Veikt darbības, kas būtu vērstas uz Portāla drošības un aizsardzības sistēmu apiešanu vai bojāšanu. Drošības sistēmas apiešanas vai bojāšanas gadījumā Pārzinis patur tiesības vienpusēji bloķēt vai dzēst Lietotāja kontu;

5.5.3. pielietot rīkus, programmatūru vai citus līdzekļus, kas nodrošina procesu automatizāciju Portālā;

5.5.4. ievadīt, publicēt, augšupielādēt, izplatīt vai jebkādā citā veidā padarīt pieejamus Portālā datus, kuru publiskošana ir pretrunā ar LR likumdošanu;

5.6. Lietošanas noteikumu neievērošana vai Portāla lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu autorizācijas datus (lietotāja vārdu, paroli), vai lietošanas tiesību iegūšana trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par Portāla integritātes apzinātu bojājumu un drošības apdraudējumu.

5.7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādas informācijas un tās satura publicēšanu Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai, sava Lietotāja konta datiem, fotogrāfijām, kā arī par datu precizitāti, kurus Lietotājs ievada portālā.

5.8. Lietotājs nes pilnu atbildību par sekām, kas var iestāties sakarā ar lietošanas noteikumu neievērošanu vai trešo personu likumisko tiesību aizskaršanu.

5.9. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu, likumisko tiesību aizskārumu un zaudējumiem, kas var rasties Pārzinim vai trešajām personām sakarā ar lietošanas noteikumos un normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu no lietotāja puses.

6. Autortiesības

6.1. Ja Lietotājs Portālā ievieto, publicē, augšupielādē, izplata vai jebkādā citā veidā padara pieejamu saturu, kura autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks ir pats Lietotājs, tad ar šo Lietotājs dod atļauju Historia.lv padarīt attiecīgo saturu pieejamu sabiedrībai bez autora mantisko tiesību ierobežojumiem.

6.2. Pārzinim ir tiesības Portālā publiski pieejamo saturu indeksēt, pārpublicēt vai izmantot pēc saviem ieskatiem.

6.3. Ja Lietotājs Portālā bez atļaujas saņemšanas no autora vai privātas vai publiskas personas, kuras labā autors sagatavojis konkrēto materiālu, ir publicējis ar autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu darbu, tas nes pilnu atbildību par šādu tiesību aizskārumu. Šis punkts neattiecās uz LR saistītajā likumdošanā noteiktajiem un no tās izrietošajiem izņēmumiem, kad autora darbus drīkst publicēt un reproducēt bez autora piekrišanas, ievērojot autora tiesības uz vārdu.

6.4. Gadījumā, ja historia.lv bez autora atļaujas publicēts kāds ar autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargāts darbs, Pārzinis, saņemot šādu informāciju, kas nosūtīta kā ieskenēts vai fotografēts parakstīts iesniegums uz [email protected], un pārliecinoties par tās pareizību, šādu darbu nekavējoties no Portāla dzēš.

6.5. Citējot vai atsaucoties uz Portālā iegūto informāciju, Lietotājam jānorāda informācijas avots – citējot jānorāda konkrēta lapas adrese, no kuras citāts ņemts, bet atsaucoties jāsniedz sākumlapas adrese www.historia.lv. Historia.lv publicētos vēstures avotus drīkst pārpublicēt nekomerciālai lietošanai, taču pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz informācijas avotu – www.historia.lv ir obligāta. Citējot, atsaucoties vai pārpublicējot tīmekļa vidē obligāti ievietojama izcelta hipersaite uz citēto materiālu Historia.lv.

6.6. Historia.lv publicētos autoru oriģināldarbus (Vietu aprakstus, pētījumus, rakstus utml., kuri pirmo reizi ir publicēti tieši Historia.lv) drīkst pārpublicēt tikai saņemot rakstisku atļauju no [email protected].

7. Pārziņa tiesības un pienākumi

7.1. Pārzinim ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, jebkurā brīdī grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

7.2. Pārzinim ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotāju, jebkurā brīdī mainīt Portāla struktūru, lietotņu pieejamību, to izmantošanas kārtību, publicētās informācijas apjomu, Portāla funkcionālo un vizuālo risinājumu.

7.3. Pārzinim ir tiesības uzkrāt un apstrādāt informāciju par Lietotāja personas datiem, Lietotāja ierīcei (datoram) piešķirto interneta protokola (IP) adresi, kā arī citu informāciju, kuru Lietotājs elektroniski vai citā veidā nodeva portālam.

7.4. Pārzinis neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto portālu, izmantojot Lietotāja autorizācijas datus.

7.5. Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem tīšiem, nejaušiem, izrietošiem zaudējumiem vai soda sankcijām, kas radušās vai var rasties, Lietotājam izmantojot portālu.

7.6. Visi strīdi, kas rodas starp Pārzini un Lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Reklāma

Ziedot