Heinrihs no Papendorfas

iespējamais senākās Livonijas (Indriķa) hronikas autors
Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.08.2014

literatūrā arī: Latviešu Indriķis

Publikācijas

Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns; Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.

Avoti un literatūra

Balodis, V.D. Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas ar 1 karti un 32 skatiem. Valmierā: Apgādājis un drukājis P.Skrastiņš, 33 lpp.>14.-19.lpp.

Mugurēvičš, Ē. Priekšvārds. Grām: Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993. 453 lpp.>7.-32.lpp.

Švābe, A. Kas bija Latviešu Indriķis. Senatne un Māksla. 1938. 4, 11.-38.lpp.

Reklāma