Amatas pagasts dažādu gadsimtu kartēs (2019.gada Amatas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes un apzināšanas projekta kopsavilkums)

Pievienoja: 
Edgars Žīgurs, 06.11.2019

Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana Amatas pagastā

Mums katram ir sava dzīves vieta (telpa) – saimniecība, māja, dzīvoklis, istaba un katram tajā ir sava kārtība, sev tuvās lietas, atmiņas... Līdzīgi ir ar plašāku teritoriju, kuru mūsdienās varam saukt par pagastu, novadu un, vēl tālāk skatoties, valsti. Arī tā ir mūsu dzīves telpa, arī tajā ir gadu simtos veidojusies sava kārtība, atmiņas, mums tuvas, bet itin bieži arī neapzināts vai aizmirstas lietas. Jo vairāk mēs ieklausāmies un zinām par tuvāku vai tālāku apkārtni, jo vairāk mēs to saprotam – tātad arī iemīlam, izturamies pret to saudzīgi un ar cieņu.

Manuprāt, iepriekš minētie apsvērumi, kā arī Melānijas Vanagas savulaik paveiktais ir tie iemesli, kāpēc jau divas vasaras (2018.-2019.) Amatas novada Melānijas Vanagas muzeja vadība organizē un aktualizē kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu Amatas pagastā.

Pagājušajā vasarā (2018) galvenais mantojuma apzināšanas akcents tika likts uz vecsaimniecību arhitektūras elementu fiksēšanu un Amatas pagastam raksturīgāko vēsturisko celtniecības tradīciju apkopošanu. Līdztekus tika apzinātas arī citas vecsaimniecību tuvumā esošas kultūrvēsturiskas vietas – dižkoki, arheoloģiskie objekti, vietvārdi, nostāsti u.c.

Šovasar kultūrvēsturiskais mantojums tika apzināts, galvenokārt, vadoties no tās informācijas, ko sniedz dažādu gadsimtu kartes. Protams, līdztekus tika turpināta iedzīvotāju intervēšana un pagasta teritorijas apsekošana. Senākās kartes, kas satur visai daudz informācijas par pagasta saimniecībām, to robežām, vietvārdiem un atsevišķiem arheoloģiskiem objektiem ir 17.gs. (t.s. “zviedru kartes”) kartes. Tāpat tika pievērsta uzmanība 19.gs. beigu Krievijas impērijas verstes kartēm, kā arī jau 20.gs. otrajā pusē M.Vanagas pārzīmētajām un zīmētajām kartēm.

Apzināšanas ekspedīcijas darbs sastāv no vairākiem posmiem:

Vēstures avotu un literatūras apzināšana - materiālu par pagasta teritoriju apzināšana, digitalizēšana arhīvos, bibliotēkās, muzejos;
Vēstures avotu un literatūras izvērtēšana, analizēšana – tiek atlasīta informācija par ekspedīciju laikā apsekojamajām teritorijām un objektiem;
Apzināšanas ekspedīcijas – iedzīvotāju intervēšana, kultūrvēsturisko objektu lokalizēšana, ja vajadzīgs mērīšana, fotografēšana, GPS koordinātu noteikšana;
Ekspedīciju laikā iegūto materiālu apstrāde – interviju pārrakstīšana, fotogrāfiju apstrāde, aprakstu veidošana par attiecīgajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem;
Ekspedīciju materiālu publicēšana – interneta vietnes vai laikraksti.

2018./2019.g. Amatas pagasta apsekošanas ekspedīcijas rezultāti, iespēju robežās apstrādāti, tiek nodoti tālāk Melānijas Vanagas muzeja un tā apmeklētāju rīcībā. Savukārt publikācijas pakāpeniski tiek veiktas interneta vietnē historia.lv , kurā ir izveidota Melānijas Vanagas muzejam veltīta sadaļa un no tās iespējams aplūkot un izmantot publicētos materiālus.

Interneta vietnē historia.lv 2018./2019.gada Amatas pagasta ekspedīciju publicēto materiālu sadaļas adrese:

https://www.historia.lv/organizacija/melanijas-vanagas-muzejs

Sakot paldies par ieinteresētību un atsaucību Amatas novada pašvaldībai, Melānijas Vanagas muzeja vadītājai Ingrīdai Lācei un visiem pagasta iedzīvotājiem

Apsekošanas ekspedīciju īstenotājs

Edgars Žīgurs (mag.hist.)

p.s.

2019.gada sezonas kopsavilkums lasāms un skatāms šī raksta pielikumā.

Reklāma