Domskolas [mācību iestāde viduslaikos]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.12.2013

Domskolas, viduslaikos īpašas mācības iestādes pie dombaznīcām. Tās atradās bīskapu uzraudzībā, bet tiešo vadību uzticēja mācītiem garīdzniekiem, t.s. rektoriem. D. uzdevums bij sagatavot mācītājus, pie kam dažās d-ās uzņēma vienīgi muižnieku un augstāko garīdznieku dēlus. Tā kā mācību val. bij latīņu, tad d. sauca ari par latīņu skolām. Pie Rīgas dombaznīcas jau 1211 sāka darboties d., bet tā neuzplauka. Tikai 1530 sakarā ar reformāciju tur ieviesās spirgtāks gars. It sevišķi Rīgas d. kļuva slavena 17. un 18. gs., kad tā pārvērtās par ģimnaziju. Ari Jelgavā, Kuldīgā un Bauskā bij Rīgas d. līdzīgas mācību iestādes.
 
Latvju enciklopēdija. 1.sējums, 505.lpp.
 
Ievietots: 27.01.2004.

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Izglītība un zinātne

Reklāma