Jakovičs, Aivars. Jaunciema meža masīva kultūrvēsturiskais raksturojums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 10.11.2016

Materiāls tapis kā biedrības "VAK Mantojums" 2007.g. īstenotā izpētes projekta "Jaunciema mežs, purvi un ezeri" 3. nodaļa.

Par projektu

Projekta izpētes teritorija Jaunciema mežu masīvs atrodas Rīgas rajona Garkalnes, Ādažu un Carnikavas pagastos. Platības lielāko daļu klāj meži, taču šeit atrodas arī 12 nelieli ezeri un vairāki purvi. 

Jaunciema meža masīvs ir nozīmīgs ne tikai kā koksnes ieguves vieta, bet arī kā tradicionāla Rīgas iedzīvotāju rekreācijas teritorija. Šeit iespējamas pastaigas, sēņošana, ogošana, medības, ezeros – makšķerēšana, vides izglītības un ekotūrisma aktivitātes (ir marķēts velomaršruts, notiek pārgājieni, ezeros – putnu vērošana). Vietai ir arī bagāta kultūrvēsture. 

Projekts realizēts, lai apzinātu Jaunciema meža, purvu un tajos ietilpstošo ezeru bioloģisko daudzveidību, noteiktu bioloģiskās daudzveidības apdraudējumus un izstrādātu priekšlikumus to novēršanai, kā arī lai sagatavotu ieteikumus aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un teritorijas ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Darba gaitā eksperti analizēja literatūru, pētījumu atskaites, kartes un datu bāzes, veica lauka inventarizācijas mežu, ezeru, purvu biotopu, augu atradņu, putnu un zīdītājdzīvnieku sugu aprakstīšanai un novērtēšanai. 

Darbā piedalījās šādi eksperti: Ansis Opmanis (mežu biotopi, augi, kartes), Uvis Suško (mežu biotopi, augi), Aivars Petriņš (putni), Valdis Pilāts (zīdītājdzīvnieki), Rūta Sniedze (ezeri), Liene Salmiņa (purvi), Aivars Jakovičs (kultūrvēsturiskā vide, informācijas apkopošana), Ivars Kabucis (konsultācijas), Vija Znotiņa (mežu biotopi, informācijas apkopošana, teksta redakcija). 

Projekts veikts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas Meža aģentūra” finansiālu un informatīvu atbalstu.

Projektu vadīja Aivars Jakovičs. 

Pielikumi

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Ģeogrāfiskie nosaukumi un etnonīmi
Pagasts: 
Ādažu pagasts, Carnikavas pagasts, Garkalnes pagasts
Literatūra: 
Akadēmiskie raksti un pētījumi

Reklāma