Livonijas konstitūcijas [Pārdaugavas hercogistes administratīvo un tiesisko iekārtu regulējošie likumi]

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.12.2013

Livonijas konstitūcijas - Polijas karaļa Stefana Batorija 1582.4.XIII izdotie likumi par Pārdaugavas hercogistes adm. un tiesisko iekārtu. Δ noteica hercogistes iedalījumu 3 prezidiātos un 26 stārastijās; augst. vara piederēja Polijas karaļa vietvaldim. Landtāgus pārveidoja par provinces konventiem jeb seimikiem, kas sūtīja 6 deleg. uz Žečpospolitas seimu. Muižn. savstarpējos strīdus iztiesāja īpašās tiesās. Δ bija Polijas karaļa mēģinājums kaut nedaudz ierobežot vācu muižn. patvaļu.
 
 
Ievietots: 11.06.2002.

Šķirkļi

Bibliotēka

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Literatūra un dokumenti
Tiesības un līgumi
Valsts
Hronoloģija: 
16. gadsimts1582Decembris4

Reklāma