Dukuļu avoti

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.07.2014
Organizācija: 

Viens no Dukuļu avotiem. 2007.g. septembris. A.Jakoviča foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.464029, 25.386903
Koordinātas nav precizētas dabā

Aizsargājamo augu atradne

Ziedaugi

Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.Orlova, 1970 – Baltijas dzegužpirkstīte.
(syn. Orchis latifolia L. subsp. dunensis Soó – Daugavas dzegužpuķe) 

Baltijas dzegužpirkstīte. Avots: wikimedia.org

Sarkanās grāmatas 3. kategorija.

Latvijā sastopama diezgan bieži, mitrās pļavās, zāļu purvos, krūmājos, grāvmalās, ceļmalās. Samērā ātri spēj adaptēties pamestās lauksaimniecības zemēs. 

Var apdraudēt ziedošu augu noplūkšana, pļaušana vasaras sākumā, pirms dzegužpirkstītes sēklu nobriešanas. 

Konstatēta Gaujas palienā 300 m uz ZA no Dukuļu avotiem. Eksemplāru skaits neliels.

Avots bez nostāstiem

Trīs izteiktāki avoti iztek no sīkiem balta smilšakmens atsegumiem. Tie visi ir viena ūdens horizonta atslodzes vietas un pēc būtības - viens avots. Spēcīgākais ir austrumos-dienvidaustrumos atrodošais avots. Noteikts kopējais avotu debits mērot - 5,2l/sek. Avotu iztekās aptuveni 1/3 no olīšiem ir kvarca olīši. Pārējais ir erātiskais materiāls. Avoti ir populāra ūdens ņemšanas vieta.

Avotu izplūde saistīta ar vietu, kur graviņas dibens sasniedz baltajos augšdevona Sietiņu svītas smilšakmeņos esošo pazemes ūdeņu līmeni. Domājams, ka gravas veida ieleja veidojusies leduslaikmeta noslēgumā pirms aptuveni 12 000 gadiem kā ledāja kušanas ūdeņu erozijas forma.

Dukuļu avoti kopā ar Polbrenču avotu veido vienotu ģeomorfoloģisko kompleksu, kas iekļauts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā.[1]

Literatūra

1 MK 175. noteikumu piel. Nr. 186

 

Saistītās vietas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ģeoloģiskie objekti, Ledāja veidotās reljefa formas, Ūdeņi, avoti bez nostāstiem
Pagasts: 
Kocēnu pagasts
Tagi: 
Sietiņu svīta
Aizsardzības kategorija: 
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: Gaujas nacionālais parks
Īpaši aizsargājama dabas teritorija: ģeoloģiskais/ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis
Atrašanās vieta: 
Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, 5,6 km uz DDA no Kocēniem, 7 km uz A no Vaidavas, 1 km uz A no Valmieras-Sietiņieža ceļa, 740m uz ZZR no Dukuļiem, mežā, Gaujas labā krasta nogāzē.

Reklāma