Dzintari

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 17.09.2023
Organizācija: 

1. attēls. "Dzintari", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022. gada 24. septembris. V. Grīviņa foto.
1. attēls. "Dzintari", Rendas pag., Kuldīgas nov. 2022. gada 24. septembris. V. Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.07530 22.29329
Koordinātas nav precizētas dabā

Jaunsaimniecība

Vēsturiskā apkaime: Lielrenda

ZIŅAS

1920. gadā pēc Agrārā likuma pieņemšanas tiek uzsākta Latvijas Republikas zemes reforma, sadalot un  piešķirot jaunsaimniekiem Valsts zemes fondā ieskaitīto muižu zemi. Lai gan lielākā daļa saimniecību tiek piešķirtas 1920.-to gadu sākumā, zemes reforma turpinās līdz pat 1937. gadam.

2. attēls. "Dzintaru" vieta 1920.-to gadu Latvijas armijas militāri topogrāfiskajā kartē. Mērogs 1:75000. No vesture.dodies.lv.

Latvijas armijas 1920.-to gadu uzmērījuma militāri topogrāfiskajā kartē jaunsaimniecības vēl nav iezīmētas. “Dzintaru” vietā – lauksaimniecības zeme; tuvākā iezīmētā mājvieta – Lielrendas muiža (skola) (2. attēls).

1931. g. 24. novembrī oficiālajā izdevumā “Zemes Ierīcības Vēstnesis” tiek publicēts Centrālās Zemes ierīcības komisijas 16. septembra lēmums (prot.nr. 2685, p. 17.) piešķirt Annai-Lizetei Merclin Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta Lielrendas muižā nodalīto īpašumu ar nr. 41F, Fa 4,39ha platībā.[1]
 
1935. gada tautas skaitīšanas anketā  kā “Dzintaru” īpašniece ir norādīta Anna Merclīns. Īpašuma raksturs – amatnieku  gabals. Mājā ir 5 apdzīvotas telpas. Dzeramais ūdens no akas, apgaismošana ar petrolejas lampu.

“Dzintaros” dzīvo 3 ģimenes:
    1) Anna Merclīns (dz. 1894., luter., nodarbošanās – lauksaimn.), viņas dēls Pauls Merclīns (dz. 1923., luter.), Žanis Žodziņš (dz. 1898.g., luter., nodarb. – kalēja darbi); 
    2) Līze Goldbergs (dz. 1887., luter., nodarb. – gadīj. darbi), viņas meitas Lavīze Goldbergs (dz.1909.g., luter.), Anna Goldbergs (dz.1920.g., luter.), Vallija Goldbergs (dz.1925.g., luter.);
    3) Marija Kronbergs (dz. 1897.g., luter., pensijā), viņas dēli Fricis Kronbergs (dz. 1925.g.), Kārlis Kronbergs (dz. 1927. g.), Zigmars Kronbergs (dz.1934.g.), meita Benita Kronbergs (dz. 1930.g., luter.).[2]

1936. gada 23. septembrī “Valdības Vēstnesis” publicē tiesu izpildītāja A. Jansona paziņojumu. Tajā teikts, ka 1937. gada 8. janvārī Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē publiskā izsolē pārdos Annai-Lizetei Merclins pilnā sastāvā un 4,39ha platībā piederošo nekustamo mantu Kuldīgas apr., sastāvošu no Rendas pagasta “Dzintaru” mājām. Izsole notiek kreditoru – Atta Viļumsona un centrālās savienības “Konzums” prasību apmierināšanai. Nekustamā manta pilnā sastāvā novērtēta par Ls 305, bet to apgrūtinošie hipotekārie parādi – Ls 2400.[3]

Annai-Lizetei radušos aizdevumu parādus tomēr izdodas nomaksāt un izsole nenotiek. 1939. g. lauksaimniecības skaitīšanas anketā  Rendas pagasta lietā “Dzintaru” īpašniece joprojām ir Anna Merclīns. Zemes īpašuma raksturs – šuvējas darbnīca.

Īpašums sastāv no 2 zemes gabaliem. Kopplatība 11,57 pūrvietas (1 Kurzemes pūrvieta – 0,36 ha). Tai skaitā aramzeme un dārzi kopā – 3,5 pv., pļavas – 5 pv., ganības – 2,82 pv.

“Dzintaros” ir 1 no 1920. – 1934. g. celta koka dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi un 6 istabām, no kurām 3 apdzīvo īpašnieks un viņa ģimene, 3 - algoti strādnieki un citi saimniecības iedzīvotāji. Īpašumā atrodas 1 koka šķūnis un 1 aka ar koka grodiem.[4]
 
1941. gada augusta tautas skaitīšanas žurnālā kā “Dzintaru” īpašniece vai viņas vietniece (nav pasvītrots vajadzīgais) ir norādīta Rīgā, Ādolfa Hitlera ielā 144-22 dzīvojošā Ella Vilciņš.

Mājā ir 4 dzīvokļi.

Mājā dzīvo:
    1) Anna Lizete Merclins, dz. 1894. g. 27. nov. Pastendes pag., luter., nodarbošanās – šuvēja. Pierakstīta 1931. g. 31. oktobrī. Ieradusies no Pagasta mājas Rendas pag. Piezīme – skaitīšanas laikā atrodas Kuldīgā;
    2) Paulis Alfreds Merclins, dz. 1923. g. 6. aug. Rendas pag., luter., strādnieks. Pierakstīts 1931. g. 31. oktobrī. Ieradies no Pagasta mājas Rendas pag.;
    3) Margrieta Vīze, dz. 1867.g. 6. dec. Rendas pag., luter., nodarb. – strādniece. Pierakstīta 1940. g. 16. feb. Ieradusies no Pagasta skolas Rendas pag.; 
    4) Heinrichs Hanzovskis, dz. 1896.g. 30. aprīlī Kuldīgā, luter., nodarb. – miesnieks. Pierakstīts 1939. g. 26. oktobrī. Ieradies no Rendas pag. 71. apbūves gab.;
    5) Anna Lizete Berta Hanzovskis, dz. 1900.g. 21. feb. Lielrendā, luter., nodarb. – mājsaimniece; 
    6) Pēteris Aleksandrs Alfs Hanzovskis, dz. 1926.g. 14. feb.(?) Majoros, luter., nodarb. – skolnieks; 
    7) Eriks Fricis Hanzovskis, dz. 1928.g. 18. janv. Rendā, luter., nodarb. – skolnieks; 
    8) Edvards Visvaldis Hanzovskis, dz.1930.g. 5. jūlijā Rendā, luter., nodarb. – skolnieks; 
    9) Alma Lilija Hanzovskis, dz. 1932.g. 27. jūlijā Rendā, luter., nodarb. – skolniece;
    10) Emilija Lizete Intepe, dz. 1902. g. 7. feb. Pastendē, luter., mājsaimn. Pierakstīta 1941. g. 24. aprīlī, ieradusies no Rendas pag. “Krastkalniem”; 
    11) Kārlis Intepe, dz. 1901.g. 5. feb. Ēdoles pag., luter., strādn.; 
    12) Andrejs Intepe, dz. 1926.g. 22. jūn. Rendas pag., luter., skolnieks.[5]

Ap 1980. gadu “Dzintarus” fotografē Voldemārs Ozols.

3. attēls. "Dzintari". Ap 1980. Voldemāra Ozola foto.
4. attēls. "Dzintari". 2022. g. 24. septembris. V.Grīviņa foto.
5. attēls. "Dzintari". 2022. g. 24. septembris. V.Grīviņa foto.
6. attēls. "Dzintari". 2022. g. 24. septembris. V.Grīviņa foto.
7. attēls. "Dzintari". 2022. g. 24. septembris. V.Grīviņa foto.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

2022. gadā “Dzintari” pastāvīgi nav apdzīvoti. Apsaimniekoti.

AVOTI

1  Galīgi piešķirtas zemes // Zemes Ierīcības Vēstnesis. – 1931. – Nr. 445. – 24. novembrī. Skatīts: periodika.lv
2 LVVA 1308. f., 12. apr., 13893. lieta, 82. lapa.
3 Tiesu sludinājumi // Valdības Vēstnesis. – 1936. – Nr. 216. – 23. septembris.  Skatīts: periodika.lv
4 LVVA 1308. f., 4. apr., 974. lieta, 19. lapa.
5 LVVA 1308. f., 15. apr., 2999. lieta, 84. lapa.

Vairāk par projektu “Rendas novadpētnieka Voldemāra Ozola (1911–1999) kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija, aktualizācija un pieejamības nodrošināšana” ŠEIT

Personas

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Mājvietas, Jaunsaimniecības
Pagasts: 
Rendas pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Dzintari, Rendas pag., Kuldīgas nov. Apm. 0.4km uz A no Rendas skolas.

Reklāma