Broks, Normunds. Kalna ielas 18 un Skolas ielas 2 gruntsgabalu Kuldīgā vēsturiskā izpēte. 2009. 22.lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 27.07.2015

Vēsturiskā izpēte tika veikta ar mērķi noteikt principus pēc kādiem būtu rekonstruējama, atjaunojama vai interpretējama plānotā apbūve gruntsgabalos ar kadastra Nr. 62010220119 (Skolas ielas zaļā zona) un 62010220035 (Kalna iela 18) Kuldīgā.

Izpētes metodika.

Uzsākot pētījumu tika apzināti uz aplūkojamo vietu un tās tuvāko apkārtni attiecināmie informācijas avoti un veiktās izpētes.

Kā norāžu ziņā bagātākais vērtējams I.Dimbiras darbs “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs. Vēsturiskās izpētes materiāli” (Rīga 1984.gads, mašīnraksts, sējums atrodas Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra arhīvā, turpmāk Dimbira). Te pētījuma autors iepazinās ar Kuldīgas pilsētas vēstures avotu un literatūras apskatu (Dimbira 10.-23.lp.) un izmantoto avotu un literatūras sarakstu (Dimbira 111.-118.lp.).

Pētījumā tika izmantoti arī vēsturiskās izzņas daļa ar pielikumiem no arhitektes I.Bākules 2003.gadā sagatavotiem “Ēku Kuldīgā Skolas ielā 2 arhitektoniski mākslinieciskās izpētes materiāliem” (veikts pēc SIA “Goldingena” pasūtījuma, sējums atrodas SIA “Arhitektu birojs Kolonna” arhīvā, turpmāk Bākule), “Detālplānojums-teritorijas plānojuma grozījumi Skolas ielas zaļajai zonai Kuldīgā” (pasūtītājs SIA “Goldingena”, autors IU “J-Projekts”, Kuldīga 2003., 2004.gads, sējums atrodas  SIA “Arhitektu birojs Kolonna” arhīvā, turpmāk detālplānojums), sējums “Arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Kuldīgā, Kalna ielā 18 un Skolas ielā 2” (2008.gads, autors “Arhitektoniskās izpētes grupa”, sējums glabājas  SIA “Arhitektu birojs Kolonna” arhīvā, turpmāk arheoloģija) un “Pārskats par veiktajiem pētījumiem Kuldīgā, Skolas ielā 2 un Kalna ielā 18, pārskata detalizācija” (2008.gads, autors SIA “Baltijas zemes resursi”, sējums atrodas SIA “Arhitektu birojs Kolonna” arhīvā, turpmāk radiolokācija).

Sākotnēji, analizējot Latvijas valsts vēstures arhīvā (turpmāk LVVA) un citos avotos pieejamos vēsturiskos Kuldīgas plānus, tika noteiktas pētījuma robežas gan laikā, gan telpā. 

Par atskaites punktu tika ņemts uz auduma gabala ar krāsainu tušu vai tinti sastādītais un 1879.gada maijā un septembrī no Sigismunda Kleina revidētais Kuldīgas plāns (LVVA 6828f. 2.apr. 521.l., turpmāk Kleina plāns). Šis ir ar informāciju bagātākais Kuldīgas vēsturiskais plāns. 

Tajā bez ielu tīkla ar nosaukumiem un ūdeņiem norādīti arī gruntsgabali ar to numuriem, uz tiem esošā apbūve un gruntsgabalu robežas. Pie kam apbūve klasificēta gan pēc izmantotā materiāla – akmens, koks, jaukts materiāls, gan pēc ēkas funkcijas – galvenā ēka, palīgceltne. Savietojot šina plānā parādīto situāciju ar stāvokli mūsdienās, autors secināja, ka gruntsgabals ar kadastra numuru 62010220119 (Skolas ielas zaļā zona) pa daļai ietilpis vēsturiskajā plānā ar numuru 143 un 143a apzīmētajā gruntsgabalā, bet atlikusī daļa ar numuru 143b apzīmētajā; savukārt gruntsgabals ar kadastra numuru 62010220035 (Skolas iela 18) bijis daļa no vēsturiskā zemes gabala ar numuru 143a, bet pašreizējais gruntsgabals ar kadastra numuru 62010060075 Skolas iela 2) bijis daļa gan no vēsturiskā gruntsgabala ar numuru 7 un 8, gan no gruntsgabala ar numuru 9 un 9c. 

Līdz ar to vēsturiskā izpēte tika veikta attiecībā uz 1879.gada plānā ar numuriem 7 un 8; 9 un 9c; kā arī ar numuriem 143 un 143a apzīmētiem gruntsgabaliem. Vēsturiskais gruntsgabals ar numuru 143b netika pētīts, jo pašreizējās Skolas ielas zaļās zonas teritorijas daļa, kas tajā ietilpa, spriežot pēc pieejamiem vēsturiskiem plāniem nekad nav tikusi apbūvēta.

Pētījuma robežas laikā autors izvēlējās sekojot pētījuma mērķim, kā arī pamatojoties uz pieejamiem vēsturiskiem dokumentiem un citiem informācijas avotiem, izvērtējot to ticamību. 

Pētījuma senākā laika robeža tika pieņemta 18./19. gadsimta mija.

Autors analizēja un salīdzināja četros dažāda laika Kuldīgas vēsturiskos plānos - 1797.gada plānā (LVVA 1679.f. 162.apr. 6722.lieta); 1839.gada plānā (LVVA 1679.f. 162.apr. 6724.lieta); Kleina plānā (LVVA 6828.f.  2.apr. 521.lieta); 1913.gada plānā (LVVA 1679.f. 162.apr. 6726.lieta; turpmāk  Elševica-Šteingarta plāns) - attēloto situāciju gan savstarpēji, gan ar rakstītos dokumentos sniegtām ziņām, tādējādi izsekojot aplūkojamās vietas pilsētbūvniecisko attīstību divu gadsimtu garumā.

Reklāma