Abrenes jautājums

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 31.07.2014

Literatūra:

Andersons, E. Kā Narva, Pečori un Abrene tika iekļauta Krievijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā. Latvijas Vēsture. 1991. Nr.1, 50.-59.lpp.

Belogrīvs, I. Māsu Abreni pieminot (Īss vēsturisks pārskats jautājuma iztirzāšanai). Padomju Jaunatne. 1989. 22.augustā, 2.lpp.

Bergmanis, A. Jauni fakti par Abrenes pievienošanu. Diena. 1994. 17.janvārī, 4.-5.lpp.

Lēbers, D.A. Krievijas un Latvijas teritoriālais strīds Abrenes jautājumā. Padomju varas laiku mantojums. Latvijas Vēsture. 1996. Nr.5(24), 50.-60.lpp.

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Valsts, Tiesības un līgumi

Reklāma