Izvilkums no Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta veiktās A.Klibiķa pratināšanas protokola par Latvijas Centrālās Padomes darbības mērķiem (7.12.1945.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.07.2014

 

[dokumenta tulkojums latviešu valodā]

Pratināšana uzsākta - 10.25, pabeigta - 15.10.

LPSR VDTK izmeklēšanas daļas tulks b. Kraujietis brīdināts par atbildību par nepareizu tulkojumu saskaņā ar KPFSR KK 95. p. [..]

Jautājums: Kādu mērķi un uzdevumus sev izvirza organizācija “Latvijas Centrālā padome”?

Atbilde: Cik es zinu un izprotu, mūsu organizācija “Latvijas Centrālā padome”, neatzīstot Padomju Latviju, izvirza sev mērķi - patstāvīgas, neatkarīgas Latvijas radīšanu. Manis norādītā mērķa sasniegšanai “LCP” cenšas savā praktiskajā darbībā apvienot un vadīt visas band[ītiskās] grupas un dažādas pretpadomju organizācijas, kas nelegāli eksistē Latvijas teritorijā. “LCP” veic nacionālistisku, pretpadomju propagandu par neatkarīgas Latvijas radīšanu, turklāt kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Viss manis norādītais par “LCP” organizācijas mērķiem un uzdevumiem man kļuva zināms no vairākām atklātām sarunām ar Mežaku un Andersonu.

Jautājums: Vai tagad jūs personiski atsakāties no pārliecības par cīņas nepieciešamību par “neatkarīgu” Latviju?

Atbilde: Nē. Es līdz šim brīdim uzskatu, ka latviešu tautai vajadzīga neatkarīga, patstāvīga Latvija. Attiecībā uz nepieciešamību turpināt cīņu par neatkarīgu Latviju uzskatu, ka es pats, atrodoties izolācijā, nevaru to darīt, bet mūsu “LCP” organizācijai pašreizējā periodā ir labvēlīgas perspektīvas mērķa sasniegšanai, tāpēc “LCP” jāturpina cīņa par neatkarīgu Latviju.

Protokols pierakstīts pēc maniem vārdiem pareizi, no krievu valodas man pārtulkots latviski, ko apliecinu ar savu parakstu - A. Klibiķis

Nopratinaja LPSR VDTK izmeklēšanas daļas līdzstrādnieks

vecākais leitnants - Deņisovs [..]

 

[dokumenta oriģināla teksts krievu valodā]

Допрос начат - 10 ч. 25 мин., окончен - 15 ч. 10м.

Переводчик следотдела НКГБ ЛССР т. Крауиетис об ответственности по статье 95 УК РСФСР, за неправильный перевод, предепрежден. [...]

Вопрос: Какую цель и задачи ставит перед собой организация «Латвийский центральный совет»?

Ответ: Насколько я знаю и понимаю наша организация «Латвийский цен­тральный совет», не признавая советской Латвии, ставит перед собой цель создание самостоятельной, независимой Латвии. Для достижения указанной мною цели «ЛЦС» стремится в своей практической деятельности объеденить и руко­водить всеми бандгруппами и различными антисоветскими организациями, су­ществующими нелегально на территории Латвии. «ЛЦС» ведет националис­тическую, антисоветскую пропаганду за создание независимой Латвии, причем как в Латвии, так и за границей. Все показанное мною выше о целях и задачах организации «ЛЦС» мне стало известно по ряду откровенных бесед, имевшихся у меня с Межакс и Андерсон.

Вопрос: Сейчас Вы лично отказались от убеждения необходимости борьбы за «самостоятельную» Латвию?

Ответ: Нет. Я считаю до сих пор, что латышскому народу нужна незави­симая, самостоятельная Латвия. В части необходимости продолжения борбы за самостоятельную Латвию считаю, что я сам, находясь в изоляции, вести ее не могу, но наша организация «ЛЦС», поскольку она в настоящий период имеет благоприятные перспективы для достижения своей цели, поэтому «ЛЦС» должна продолжать борьбу за независимую Латвию.

Записано в протокол с моих слов правильно, с русского языка мне переведено на латышский язык, что своей подписью потверждаю - А. Клибикис.

Допросил сотрудник следотдела НКГБ ЛССР старший лейтенант - Денисов. [...]

Avots: Latvija padomju režīma varā 1945-1986: Dokumentu krājums. Redaktore: I.Šneidere. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001. 128.-130.lpp.

Ievietots: 03.07.2001.

Glabāšanas vieta: 
LVA 1986.f., 1.apr., 99.l., 3.sēj., 38., 39.lp.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1945decembris7

Reklāma