Latvija Komunistiskās partijas CK biroja sēdes Protokols Nr.99 par Latvijas Tautas frontes Domes valdes 1989.gada 31.maija aicinājumu (15.6.1989.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 21.07.2014

Pilnīgi slepeni

Sakarā ar Latvijas Tautas frontes Domes 1989.gada 3l.maija aicinājumu.

(bb. Vagris, Auškaps, Brils, Bresis, Gorbunovs, Ķezbers, Ņukša, Oherins, Brokāns, Dubra, Vasermanis)

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas birojs atzīmē, ka Latvijas Tautas frontes Domes sēdē atbalstītais Latvijas Tautas frontes Domes valdes aicinājums, kurā ierosināts apspriest visās Tautas frontes grupās un nodaļās jautājumu par Latvijas suverenitāti ārpus PSRS valstiskuma, ir politiska rakstura akcija, kas skar visu republikas iedzīvotāju pamatintereses. Šajā faktā Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs saskata būtiskas pārmaiņas LTF vadības nostādnēs un tiešu neatbilstību ar tās dibināšanas kongresa programmatiskajiem dokumentiem. Iezīmējies nopietns pavērsiens LTF darbībā. Tas izraisa pamatotas bažas partijas organizācijās un darba kolektīvos. Rodas jautājums, kā savienot vairākkārtējos publiskos LTF līderu un aktīvistu paziņojumus par viņu ieinteresētību kvalitatīvā padomju federācijas atjaunošanā ar tikko kā pieņemtajiem lēmumiem. Nevar redzēt, ka iecerētais pasākums nav ne vienkārši aptauja LTF biedru vidū, ne aicinājums uz diskusiju, bet gan apzināts mēģinājums orientēt sabiedrisko domu uz vienpusēju, tās organizatoriem pieņemamu Latvijas valstiskās suverenitātes interpretāciju. Tādēļ vēl jo lielāka ir viņu atbildība par šādas rīcības iespējamām sekām.

Sava veida referenduma izsludināšana tik svarīgā jautājumā, kāds ir jautājums par Latvijas valstisko neatkarību, un vieglums, ar kādu tiek mainīti lozungi, nedodot tiem ekonomisku un politisku pamatojumu, liecina par LTF vadītāju nekonsekvenci un politisko tuvredzību.

Šis aicinājums vēl jo vairāk saasinājis jau tāpat saspīlēto stāvokli republikā un nesekmē sabiedrisko spēku saliedēšanos.

Neizpratni izraisa arī ideja par tā dēvēto pilsoņu komiteju izveidošanu. Būtībā runa ir par vietējām padomēm alternatīvu antikonstitucionālu veidojumu radīšanu.

Ņemot vērā situāciju, kāda izveidojusies, Latvijas Komunistiskās partijas Centrālas komitejas birojs uzskata par principiāli nepieciešamu skaidri un noteikti paziņot, ka Latvijas patiesas suverenitātes un patstāvības nodrošināšana visās dzīves sfērās, garantējot nāciju pašnoteikšanas tiesības, ir tautai vitāli svarīgs uzdevums, par ko pašlaik konsekventi iestājas Latvijas Komunistiskā partija.

CK birojs visnotaļ atbalsta latviešu tautas nacionālās atmodas procesu un citu republikā dzīvojošo nacionālo grupu pašapziņas augšanu un arī turpmāk sekmēt tādus pasākumus, kuru mērķis ir efektīvi izmantot sabiedriskās attīstības nacionālo faktoru un nostiprināt Latvijas PSR kā suverēnas padomju sociālistiskas valsts statusu PSRS sastāvā.

Intensīvu darbu likumdošanas jomā, konstruktīvi pieejot jauno federatīvo attiecību modeļa radīšanai, veic Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs.

Uz republikas pamatinterešu aizsardzību vērsta Latvijas PSR Ministru Padomes darbība republikas tautas saimniecības vadības pārkārtošanā uz pašpārvaldes un pašfinansēšanās pamata. Tautas apspriešanai publicēts republikāniskā saimnieciskā aprēķina koncepcijas projekts, kā arī likumprojekti par labojumiem Latvijas PSR Konstitūcijā un par vēlēšanām.

Plaša sabiedrība atzinīgi uzņēmusi deputātu, to skaitā deputātu LTF Domes locekļu, kolektīvi izstrādātās tēzes, ko satur biedru A.Gorbunova un V.E.Breša runas PSRS Tautas deputātu kongresā, kā arī citu Latvijas deputātu konstruktīvos priekšlikumus.

To visu pilnīgi pamatoti var uzskatīt par konkrētu rīcības programmu republikas ekonomiskās, politiskās un tiesiskās suverenitātes panākšanai. Tās realizēšana prasīs lielu darbu, visu progresīvo spēku sadarbību, izsvērtu politisku un atbildīgu rīcību. Visa iecerētā īstenošana izšķirošā mērā būs atkarīga no tā, vai pasākumus, kas tiek veikti, sapratīs un atbalstīs strādnieku šķira, zemniecība, inteliģence un jaunatne.

Latvijas Komunistiskās partijas CK birojs uzskata, ka partijas pilsētu un rajonu komiteju un partijas pirmorganizāciju uzdevums ir izskaidrot partijas pašreizējās nacionālās un ekonomiskās politikas būtību, uzturēt pastāvīgu dialogu ar visām sabiedriskajām organizācijām un kustībām, orientēt sabiedrisko domu uz mūsu sabiedrības sociālistisko atjaunotni, novērst cilvēku sirdīs un prātos bažas par nākotni.

LTF vadības izvirzītais jautājums par Latvijas suverenitāti ārpus PSRS valstiskuma prasa, lai darba kolektīvi, sabiedrība, komunisti un vispirms komunisti Tautas frontes biedri parādītu politisku gudrību un tālredzību un savu rīcību saskaņotu ar mūsu republikas ekonomiskajām, politiskajām un demogrāfiskajām realitātēm.

Avots: Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1995., Nr.3(18), 47.-48.lpp.

Ievietots: 19.11.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVA PA, 101.f., 83.apr., 11.l., 114.-116.lp.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1989jūnijs15

Reklāma