Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas X plēnuma lēmums Par stāvokli republikā un Latvijas Kompartijas rīcību nolūkā atjaunot konstitucionālo kārtību Latvijas PSR (13.1.1991.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 23.07.2014

Latvijas Kompartijas CK plēnums atzīmē, ka politika, ko piekopj republikas Augstākā padome un izveidotā valdība, novedusi Latviju līdz politiskai krīzei un ekonomiskam haosam. Prettautiskie un antikonstitucionālie lēmumi, kas rupji pārkāpj cilvēku tiesības, izsaukuši sabiedrībā kritisku konfrontāciju, kura apdraud pilsonisko mieru. Pašreizējā republikas vadība ar saviem pēdējā laikā veiktajiem pasākumiem arvien vairāk saasina situāciju, tā zaudējusi kontroli pār notikumu gaitu un cenšas visu atbildību uzvelt parlamenta opozīcijai un Latvijas Kompartijai.

Nolūkā novērst republikā traģiska sociāli politiska konflikta rašanos Latvijas Kompartijas CK plēnums nolemj:

1. Atbalstīt streiku komiteju un darba kolektīvu sapulču prasību par republikas Augstākās padomes, visu vietējo tautas deputātu padomju atlaišanu, valdības atcelšanu, pirmstermiņa vēlēšanu sarīkošanu.

Partijas komitejām jāizvērš gatavošanās visu līmeņu tautas deputātu padomju pirmstermiņa vēlēšanām.

2. Atbalstīt streiku komiteju un daudzu darba kolektīvu prasību atcelt Augstākās padomes un valdības pieņemtos likumus un lēmumus, kas ir pretrunā ar PSRS Konstitūciju, Latvijas PSR Konstitūciju un PSR savienības prezidenta dekrētiem.

3. Pieprasīt apturēt Latvijas Ministru padomes lēmuma par mazumtirdzniecības cenu paaugstinājumu precēm un pakalpojumiem darbību līdz lēmuma pieņemšanai par iedzīvotāju kārtējo ienākumu indeksāciju un izdevumu kompensāciju sakarā ar dzīves līmeņa sadārdzināšanos, kā arī darba tirgus aizstāvēšanu.

4. Gadījumā, ja Latvijas Augstākā padome atsakās no atlaišanas un republikas valdība - no atkāpšanās, pieprasīt Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejai uzņemties visu valsts varu un pārvaldi republikā līdz Augstākās padomes jaunā sastāvā ievēlēšanai.

5. Atbalstīt daudzu sabiedrisko organizāciju un darba kolektīvu prasību par prezidenta pārvaldes ieviešanu Latvijas PSR teritorijā. Griezties ar šo priekšlikumu pie PSRS prezidenta M.Gorbačova.

6. Atbalstīt streiku komiteju ierosinājumu par vispārēja politiskā streika sarīkošanu. Pilsētu un rajonu partijas komitejām sniegt atbalstu streiku komitejām.

7. Pieprasīt “aizsargu”, kārtības sargu nekavējošu atlaišanu.

8. Latvijas kompartijas rajonu un pilsētu komitejām, pirmorganizācijām nosūtīt darbam sabiedrības glābšanas komitejās vispieredzējušākos un visnelokamākos komunistus.

9. Visiem komunistiem nodrošināt organizatorisko, informatīvo un propagandas darbu referendumu par zemi un Savienības līguma sagatavošanā un izvešanā saskaņā ar Latvijas kompartijas XXV kongresa un PSRS IV tautas deputātu kongresa lēmumiem.

10. Panākt uzstāšanos televīzijas un radiopārraidēs - oficiālos politiskos un informatīvos raidījumos - 50% no ēterā paredzētā laika.

11. KPFSR Augstākās padomes 1991.gada 12.janvāra paziņojumu un Krievijas Augstākās padomes priekšsēdētāja B.Jeļcina uzstāšanos nosodīt kā vienpusīgu un uzskatīt kā kaitējošu Baltijā un valstī notiekošo demokratizācijas politisko procesu attīstībai.

12. Pieņemt Latvijas Augstākās padomes priekšsēdētāja A.Gorbunova priekšlikumu par pārrunām, kas pēc viņa iniciatīvas tiek rīkotas 1991. gada 14.janvārī. Latvijas Kompartijas CK plēnuma pilnvarotajiem pārrunās vadīties no dotā lēmuma.

CK sekretārs A.Rubiks

Avots: Riekstiņš, J. Viņpus mūsu barikādēm. Latvijas Vēstnesis. 2001., 25.janvārī.

Ievietots: 30.10.2002., materiāls sagatavots ar LIIS atbalstu.

Glabāšanas vieta: 
LVA, PA, 101.f., 67.apr., 1.l., 11., 12.lp. Oriģināls.

Šķirkļi

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1991janvāris13

Reklāma