Vecbrenguļu pagasta pavēste Vecdaudžu saimniekam par malkas pievešanu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 30.03.2018

[Slīprakstā iezīmētie vārdi, burti un cipari rakstīti ar roku.]

[Averss]

Pavehste.
Izsneedzama.

Wez. Daudze mahjas saimniekam

Wec-Brenguļu pagasta wecakais Juhs caur scho uzaicina eerasties peevest 1915 g. Marta mehn. 5 deenā pulksten. ... pusdeenā viņa kanclejā Wec-Brenguļu pagasta namā dehļ pee Trikates mahcitaja muizchas 3 pehdas skaidu malkas. Mezchs prieksch malkas izzahģehschanas dabujams pee Tilgaļa pulkst 7 rihtā

Iznahkumi, kureem Juhs par nepaklausibu jeb pretestibu padoti, izteikti pavehstes otrā pusē. 

Wec-Brenguļu pagasta namā Marta mēn. 2 dienā 1915 g.

Pagasta vecakais: /paraksts/

​[Reverss]

Pagasta lik. 24 pants nosaka: Par nepaklausibu jeb pretestibu likumigiem Policejas rihkojumeem Pagasta wecakam teesiba zem viņa padotas personas sodit ar arest lihdz diwam deenam jeb naudas sodu lihdz vienam rubļam. Personas, kuras nespehj scho soda naudu nomaksat, Pagasta vecakais peeleek pee pagasta darbiem lihdz divām deenam, izņemot personas, kuras pehc likuma no schahdas kahrtas peedzihschanas atsvabinatas.

Glabāšanas vieta: 
Ilzes Dauvartes personīgais arhīvs

Pielikumi

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Administratīvie
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
20. gadsimts1915marts2
Pagasts: 
Brenguļu pagasts

Reklāma