Atvērs Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatu

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.05.2021

13. maijā 15.00 muzeja ZOOM platformā un Facebook lapā www.facebook.com/LNVMuzejs notiks izdevniecības “Zinātne” izdotās grāmatas “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata” svinīga atvēršana. Pasākumā piedalīsies LU LVI vad. pētniece Gunita Zariņa,  LU LVI vad. pētnieks Andrejs Vasks, LNVM direktors Arnis Radiņš, LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, profesore Ina Druviete, “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatas”  mākslinieciskās koncepcijas autors – mākslinieks Mārtiņš Plotka, VKKF Kultūras mantojuma, Dizaina un arhitektūras nozaru kuratore Vita Vilka, SIA “ITERA Latvija” prezidents un valdes priekšsēdētājs, LZA goda mecenāts Juris Savickis, apgāda “Zinātne” vadītāja Ingrīda Segliņa, Latvijas Arheologu biedrības valdes priekšsēdētājs Mārcis Kalniņš, Ludzas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte,  biedrības “Kroma kolna bruoliste” vadītājs Aleksandrs Lubāns, “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatas” redkolēģijas locekļi un recenzenti.

“Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatas“ izstrādi noteica nepieciešamība pēc jauna apkopojoša darba, kurā ir sniegta koncentrēta, jaunākajās zinātniskajās atziņās balstīta informācija par Latvijas arheoloģiju visā tās daudzveidībā. Izdevums ir līdz šim plašākais apkopojums par Latvijas arheoloģiju, sākot no vēlā paleolīta līdz 20. gadsimtam.

Atsevišķās nodaļās raksturota arheoloģija, tās virzieni 19.–20. gadsimtā, ar arheoloģiju saistītās zinātnes, kā arī Latvijas arheoloģijas vēsture. Izsmeļoši atspoguļotas arheoloģiski pētītās vietas – gan dzīvesvietas, piemēram, apmetnes, pilskalni un pilis, gan apbedījumu vietas, kā arī arheoloģiskie depozīti, sakrālās vietas, fosilie tīrumi, manufaktūru vietas u.c. senie objekti. Plaši aplūkotas atrastās senlietas – rotas, ieroči un darbarīki. Viena no grāmatas nodaļām veltīta seno etnisko grupu raksturojumam – to pētniecības vēsturei un atziņām mūsdienās. Darbu noslēdz pārskats par arheoloģisko materiālu un dokumentācijas krātuvēm Latvijā.

Grāmatas starptautiskie recenzenti atzīmē, ka ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijas austrumu reģionā šī ir pirmā enciklopēdiska rakstura publikācija par arheoloģijas tēmu, kuras mērķauditorija ir ne tikai aizvēstures pētnieku kopiena, bet arī plašāka sabiedrība, studenti, skolēni, muzeju un kultūras darbinieki.

Grāmatas tekstu izstrādē piedalījās visi šodien strādājošie arheologi, kā arī paleoģeogrāfi, paleobotāniķi, numismāti, bioarheologi un vēsturnieki – pavisam 49 autori. Kopumā tas bija visu iesaistīto pušu pašaizliedzīgs darbs piecu gadu garumā, ko nebūtu bijis iespējams realizēt bez Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālā atbalsta.

Grāmatas sagatavošana izdošanai un publicēšana bija iespējama, pateicoties Latvijas Zinātņu akadēmijas goda mecenāta Jura Savicka nesavtīgajam atbalstam.

678 lappuses biezajā izdevumā koncentrēti apkopota nozīmīgākā informācija par Latvijas arheoloģiju. Grāmatas sagatavošanas iniciatori un atbildīgie redaktori ir LU Latvijas vēstures institūta pētnieki Dr. hist. Gunita Zariņa un Dr. hab. hist. Andrejs Vasks. Redkolēģijā darbojās arī Antonija Vilcāne un Juris Urtāns, kā arī divi muzeja pārstāvji: Arnis Radiņš un Jānis Ciglis.

Vairāk nekā piecus gadus ilgais grāmatas rakstīšanas, sagatavošanas un izdošanas darbs izvērtās par visu Latvijas arheologu kopdarbu. Rakstus par konkrētām tēmām tika aicināti veidot tieši tie arheologi, kuri tās vislabāk pārzina, un muzeja autoru ieguldījums kopdarbā ir ievērojams.

Īpaši uzsverams divu muzeja pētnieču veikums – Baibas Dumpes veidotais pārskats par keramikas veidiem Latvijā no neolīta līdz viduslaikiem un Iritas Žeieres sagatavotā nodaļa par apģērbu dzelzs laikmetā un viduslaikos, kurā raksturots un salīdzināts Latvijas teritorijā dzīvojošo sentautu – latgaļu, sēļu, kuršu zemgaļu, lībiešu un vendu – apģērbs.

Bez jau minētajiem pētniekiem darbu rezultātus publiskojuši arī Jānis Ciglis, Ingrīda Līga Virse, Arnis Radiņš, Normunds Grasis, Vitolds Muižnieks, Ritvars Ritums, Baiba Vaska, Eduards Plankājs, Ilze Mālkalniete un Austra Engīzere. Muzeja krājuma bagātība un daudzveidība grāmatā parādās Roberta Kaniņa apjomīgajā fotogrāfiju klāstā un Dzintras Zemītes un Aigas Ivbules zīmējumos.

Grāmata ir tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un LZA Goda mecenāta Jura Savicka finansiālu atbalstu. Tās dizaina autors ir Mārtiņš Plotka. Salīdzinoši īsajā laikā kopš izdošanas Arheoloģijas rokasgrāmata tiek izpirkta un ātri kļūst par bibliogrāfisku retumu, tomēr interesentiem tā vēl pieejama Latvijas grāmatnīcās un būs nopērkama LNVM veikalā, tiklīdz muzejs būs atvērts apmeklētājiem.

Avots:

LNVM.lv

Reklāma