HISTORIA.LV aicina atbalstīt 2022.g. novadpētnieku mācību semināra norisi

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 25.07.2022

Historia.lv rīkotā 2020.g. mācību semināra “Muiža kā kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa un tās veidotāja: vakar, šodien, rīt…” dalībnieki Kocēnu kultūras namā.

Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv šī gada oktobra sākumā, turpinot 2017. gada iesākto novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācību ciklu “Kas pagātni pētī, nākotni svētī!”, plāno rīkot Vidzemes novadpētnieku mācību semināru ar lauka ekspedīciju “Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā”.

Jau 6. gadu rīkojot novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācības, kurās bezmaksas izglītojoši semināri tiek apvienoti ar praktiskās pieredzes gūšanu speciālistu vadītās lauka ekspedīcijās, Historia.lv komanda šogad ir nolēmusi pievērsties seno amatu un Vidzemes lauku kultūrainavā nereti sastopamo, bet maz zināmo industriālā mantojuma vietu izzināšanai, iepazīšanai un popularizēšanai.

Zināšanas par senajiem amatiem, novadpētniekam pētot vai nu kādas dzimtas vai plašākas teritorijas vēsturi, ļauj labāk izprast gan iepriekšējo gadsimtu sabiedrības struktūru, gan arī dažādu slāņu un kārtu ļaužu ikdienas dzīves norises. Lai amatu aptvērums būtu pilnīgāks, semināra I daļā, priekšlasījumos, esam paredzējuši aplūkot ne tikai tos amatus, kas saistās ar sadzīves priekšmetu, rotu un dažādu ražojumu izgatavošanu (audēji, rotkaļi, kalēji, darvdeģi...), bet arī tos, kuru veicēji nodrošināja pagasta, muižas un zemes pārvaldi (fogti, muižkungi, vagari, grāmatneši...).

Šī gada mācību tēmas otrā daļa – industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā – tieši saistīta ar pirmo – senajiem amatiem. Lai arī pieminekļu aizsardzības institūcijas kā arī valsts un pašvaldību darbinieki industriālajam mantojumam jeb tehnikas pieminekļiem pēdējo gadu laikā sāk pievērst uzmanību gan kā līdz šim novārtā atstātiem vēstures pieminekļiem, gan kā tūrisma resursam, tomēr virkne industriālā mantojuma objektu grupas (darvas, kaļķu, ķieģeļu cepļi, dzelzs un stikla manufaktūru vietas, seno dzirnavu paliekas u.c. objekti) joprojām ir maz zināmas, neapzinātas un nedokumentētas, līdz ar to arī neizmantotas kā izziņas un kultūras tūrisma resursi. Tieši šo vietu atrašanai un atpazīšanai dabā paredzēts pievērst uzmanību lauka ekspedīcijās, kuras tradicionāli notiek pēc mācību semināra I daļas.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad ar novadpētnieku mācību sagatavošanai un norisei nepieciešamā finansējuma piesaisti mums nav veicies tik labi, kā gribētos. Tāpēc aicinām gan līdzšinējo Historia.lv mācību, konferenču, lasījumu un semināru dalībniekus, gan Historia.lv publicēto brīvpieejas materiālu lietotājus, ja Jums tas iespējams, atbalstīt ar ziedojumu 2022.g. novadpētnieku mācību semināra un lauka ekspedīciju sagatavošanu un norisi. Būsim arī pateicīgi, ja dalīsieties ar šo ierakstu un ieteiksiet to citiem.

Konts ziedojumiem:

Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība "Apvārsnis", Reģ. nr. 40008060050; 
Konts: LV36HABA0551047775070


Pielikumā: Historia.lv 2022.g. novadpētnieku mācību semināra projekta apraksts ar plānotajām priekšlasījumu tēmām un to autoriem, mērķiem un paredzamajiem rezultātiem, tāmi.

Historia.lv 2022.g. Vidzemes novadpētnieku mācību seminārs ar lauka ekspedīciju “Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā”

 

Mērķi

    • Semināra un lauka prakses mācību ekspedīciju formātā veidot mērķauditorijas izpratni par senajiem amatiem un mazāk zināmajiem industriālā mantojuma objektiem, to vietu un nozīmi Vidzemes un Latvijas kultūrvēsturiskajā ainavā, tās tapšanā un attīstībā, praktiskā izmantošanā tūrismā.
      
    • Saglabāt Vidzemes kultūrvēsturisko telpu veidojošā kultūras mantojuma daudzveidību, veicināt tā saglabāšanu un izmantošanu izglītībā un kultūras/izziņas tūrismā.
      
    • Veicināt novadpētniecību un tūrismu, lokālās vēstures pētīšanu.


Uzdevumi

1) Sarīkot 2022.g. rudenī Valmieras muzejā semināru “Senie amati un industriālā mantojuma vietas lauku kultūrainavā” – novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācības (epidemioloģisko ierobežojumu gadījumā klātienes semināra vietā, tiks rīkots tiešsaistes pasākums Zoom vai taml. platformā);

Plānotie priekšlasījumi un to autori (atsevišķas tēmas vai autori var mainīties):

    • Apmetnē un pilskalnā – amati senajā Latvijā dzelzs laikmeta beigās (Mag.hist. Edgars Žīgurs, Valters Grīviņš)
    • Administratīvie amati viduslaiku Livonijas pilīs un pilsētās (Dr. hist. Vija Stikāne)
    • Kunga sētā, tīrumā, mežā... Muižas amati no 16. līdz 19. gadsimtam (Mag.hist. Agris Dzenis)
    • Etnogrāfiskie amati lauku sētā (Mag.hist. Edgars Žīgurs)
    • Vietvārdi kā seno amatu liecinieki (Dr.hist. Muntis Auns)
    • Mazāk zināmās industriālā mantojuma vietas Vidzemes lauku kultūrainavā (Valters Grīviņš, Mag. hist. Edgars Žīgurs)

2) Sagatavot un pēc semināra sarīkot un novadīt tā dalībniekiem un citiem interesentiem lauka
praksi mācību ekspedīciju formātā, apsekojot, iepazīstot un dokumentējot seno amatu un industriālā mantojuma vietas Vidzemē (ierobežojumu gadījumā ekspedīcijas tiks izstrādātas un publiskotas kā teksta, attēlu un videoformātā pieejami mācību materiāli).

3) Apkopot, apstrādāt, papildināt un publicēt Historia.lv semināra materiālus.

4) Apkopot, apstrādāt un publicēt Historia.lv semināra lauka prakses - mācību ekspedīciju sagatavošanā iegūtos materiālus – kartes, fotofiksācijas, dokumentus, utt., sagatavojot (Historia.lv sadaļā “Vietas”) interesantāko ar senajiem amatiem un industriālā mantojuma vietām saistīto Vidzemes objektu aprakstus.

Mērķauditorija

Vidzemes reģiona un citu Latvijas vietu skolotāji un pasniedzēji, tūrisma nozares studenti, novadpētnieki, pagastu vēstures un novadpētniecības istabu/ekspozīciju pārziņi, tūrisma speciālisti un organizētāji, kultūras tūrisma un lauku kultūrvēsturiskās ainavas interesenti...

Historia.lv iepriekšējo gadu pieredze novadpētnieku mācību pasākumu rīkošanā

2022.g. novadpētnieku mācību seminārs ar lauka ekspedīcijām ir secīgs turpinājums Historia.lv 2017.g. uzsāktajiem, Vidzemē rīkotajiem novadpētnieku mācību pasākumiem – semināriem, lasījumiem, ekspedīcijām... Norises un aktivitātes plānojot, tiek izmantota iepriekšējos pasākumos uzkrātā pieredze. Kopš 2020.g., ņemot vērā ar COVID-19 epidēmiju saistītos apstākļus un pēc tās beigām nozīmīgo vietējā lauku / kultūras / izziņas tūrisma veicināšanu, pasākumu mērķauditorija paplašināta, iekļaujot tajā arī tūrisma organizatorus.

Historia.lv līdz šim īstenotie novadpētnieku/tūrisma organizētāju mācību/kvalifikācijas celšanas pasākumi:

2021. g. 23. septembrī tiešsaistē, piedaloties ap 130 dalībniekiem, "Zoom" platformā notiek novadpētnieku un tūrisma organizatoru mācību seminārs-konference "Senie ceļi un robežas". Seminārs tiek organizēts VPR, LVM un VKKF finansiāli atbalstīta projekta ietvaros.

2020. g. 7. oktobrī Kocēnu novada Kocēnos, piedaloties ap 120 dalībniekiem, notiek seminārs “Muiža kā kultūrvēsturiskās ainavas sastāvdaļa un tās veidotāja: vakar, šodien, rīt…” Seminārs tiek organizēts VPR, LVM un VKKF finansiāli atbalstīta projekta ietvaros.

2019.g. jūnija nogalē Piebalgā notiek “Novadpētnieku mācības un kultūras mantojuma apzināšanas ekspedīcijas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas “Vēveros” un tuvākajā apkārtnē”. Mācības tiek organizētas VPR, LVM un VKKF finansiāli atbalstīta projekta ietvaros.

2019.g. 24.aprīlī sadarbībā ar Valmieras muzeju notiek seminārs novadpētniekiem par kolektivizāciju un kolektivizācijas laikmetu (1944-1955)

2019.g. 3.oktobrī Valmieras muzejā notiek 2. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi.

2018. g. 4.oktobrī Valmieras muzejā notiek 1. Latvijas lokālās vēstures un novadpētniecības lasījumi.

2017.g. 4. oktobrī Projekta "Kas pagātni pētī, nākotni svētī!" ietvaros, sadarbībā ar Valmieras muzeju un vairākām Vidzemes novadu pašvaldībām noorganizēts, sagatavots un īstenots Vidzemes novadpētniekiem, bibliotēku darbiniekiem, vēstures skolotājiem, mazo muzeju, pagastu vēstures
ekspozīciju vadītājiem un citiem vietējās vēstures liecību apzināšanas un izpētes interesentiem paredzēts seminārs - "Novadpētnieku mācības".

Rezultāti

Skaitliskie rezultāti:
Vadoties pēc 2019., 2020., 2021.g. semināru pieredzes, lēšam, ka semināru un lauka praksi mācību ekspedīcijās klātienē (vai neklātienē tiešsaistē, ja pasākuma laikā būs noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi) apmeklēs vismaz 100 dalībnieki. Kopējā auditorija tomēr lēšama daudz plašāka, jo seminārs un daļēji arī lauka prakses nodarbības tiks filmētas, ievietotas Youtube.com, kur tās turpmāk brīvi varēs noskatīties visi interesenti.

Kvalitatīvie rezultāti:

1) Sniegts nozīmīgs ieguldījums Vidzemes kultūras mantojuma saglabāšanā, aktualizējot seno amatu vietas un mazāk zināmos industriālā mantojuma pieminekļus Vidzemes lauku kultūrainavā;

2) Popularizēta novadpētniecība, iesaistīti un apmācīti jauni novadpētnieki un tūrisma organizatori Vidzemē, celta jau esošo kvalifikācija, paplašinot viņu zināšanas, prasmes un izpratni par kultūras mantojumu un kultūrvēsturisko ainavu, to dokumentēšanu un popularizēšanu, sadarbību ar valsts,
reģionālajām un lokālajām atmiņas institūcijām, kultūras iestādēm;

3) Paplašināts Historia.lv brīvi pieejamais, novadpētniecībā un kultūras / izziņas tūrismā izmantojamo metodisko un uzziņas materiālu klāsts;

4) Vidzemes mērogā sniegts ieguldījums projekta ilgtermiņa mērķa – Latvijas kultūrtelpas un to veidojošo kultūra pieminekļu – lauku un pilsētu mentālās un fiziskās ainavas – daudzveidības saglabāšanā; sabiedrības locekļu lokālās identitātes apziņas stiprināšanā.

Projekta rezultātā palielināsies to cilvēku skaits, kuri kultūras mantojumu uzlūkos kā vienu no Latvijas kultūras dārgumiem, pamatvērtībām, kuras saglabāšanā, aizsardzībā un popularizēšanā vērts ieguldīt ne tikai valsts un pašvaldību, bet arī personīgo laiku un resursus.

Tāme

[Tāmē norādītas optimālās mācību semināra izmaksas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi, paredzētajā apjomā un kvalitātē īstenotu visas ieplānotās norises un paveiktu vajadzīgos darbus. Gadījumā, ja pieejamais finansējums būs mazāks nekā šeit norādīts, darba kārtība, norišu daudzums un apjoms var tikt mainīts un/vai samazināts.] 

Plašāk par Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv (projekta misija, mērķis, paveiktie darbi (2001–2022).

https://www.historia.lv/content/par-projektu

Informācija:

Valters Grīviņš

Historia.lv redaktors un projekta vadītājs,
Biedrības “Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis” valdes priekšsēdētājs,

[email protected], tel. nr. 29151826

Reklāma