Iznākusi grāmata “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam”

“Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam”

2016. gadā Kuldīgas novada pašvaldība īstenoja projektu “Grāmatas “Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam” dizaina un maketa izstrāde”, kura ietvaros sadarbībā ar Kuldīgas novada muzeja eksperti pētnieciskajā darbā Dainu Antonišku un mākslinieci, dizaineri Katrīnu Vasiļevsku tapa izdevuma elektroniskā un iespiestā versija. 

Grāmatā iekļauts digitalizēts izdevumā Jahrbuch für Genealogie und Sphragistik, 1909 und 1910. Mitau. Gedruckt bei F.Steffenhagen und Sohn 1913 (oriģināls atrodams Misiņa bibliotēkā) publicētais Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. gada līdz 1889. gadam ar Personu rādītāju, kā arī D. Antoniškas tulkotais izdevuma priekšvārds. 2016. gada 12. septembra laikrakstā Kurzemnieks muzeja speciāliste īsi komentējusi priekšvārdā ietverto informāciju: “1913. gadā Jelgavā iespiesta Gadagrāmata par ģenealoģiju, heraldiku un sfragistiku. Viens no rakstiem bija Kuldīgas pilsoņu saraksts un rātes līnija līdz 1889. gadam. Tā autori ir skolotājs Vilhelms Rēders un arhīva direktors Oskars Štafenhāgens. Šajā rakstā stāstīts, kā un no kurienes meklēts materiāls, minot vecāko saglabājušos Kuldīgas pilsētas grāmatu, kas viņu laikā noteikti bija pilsētas arhīvā, bet tagad varētu būt Valsts vēstures arhīvā. Ziņas ņemtas Ernsta Henninga Kuldīgas vēsturē, rātes arhīva dokumentos, laikrakstos, dažādos rokrakstos, amatu lāžu sarakstos. Autori aprakstījuši arī ziņas par senākiem laikiem, kādi īpašumi un kam Kuldīgas apkārtnē piešķirti. Saraksts sākas apmēram ar 1569. gadu, tātad dod ieskatu krietni senā vēsturē. Kuldīgas pilsoņi tajā laikā bija gandrīz tikai vācieši. Latviešu tur nav. Tāpat kā amatnieks drīkstēja būt tikai luterāņu ticības vācietis, kurš dzimis laulībā, arī pilsoņi bija noteikts sabiedrības slānis. Senākos laikos nebija norādīts, no kurienes cilvēks ieradies un kāds viņam amats, bet 17. gadsimtā jau parādās piezīmes, vai tas ir tirgotājs, zeltkalis, drēbnieks vai kāds cits. (..)”[1]

Izdevuma saturā ietvertās daļas:

- Kuldīgas pilsētas rāte
- Kuldīgas pilsētas pilsoņu saraksts un rātes līnija līdz 1889. gadam
   - Vilhelms Rēders un Oskars Štafenhāgens
   - Kuldīgas pilsoņu ģimenes pirms 1569. gada
   - Kuldīgas pilsoņa zvērests
- Bürgerliste und Ratslinie der Stadt Goldingen bis zum Jahr 1889
- Kuldīgas Pilsoņu saraksts – Personenverzeichnis.

Grāmatas prezentācija paredzēta 2017. gada 8. februārī plkst. 16.00 Kuldīgas Vecajā rātsnamā. Lai nodrošinātu vēsturiskās informācijas pieejamību, interesentiem iespiestās grāmatas eksemplāri būs pieejami Kuldīgas novada muzejā, Kuldīgas Vecajā rātsnamā, bet grāmatas elektronisko versiju Kuldīgas Galvenā bibliotēka iecerējusi publicēt gan bibliotēkas vietnē http://biblio.kuldiga.lv/, gan ievietot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku kopkatalogā https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx. Aicinām sekot informācijai, jo grāmatas elektroniskā versija minētajās vietnēs bez maksas būs pieejama ikvienam interesentam.

Piezīmes:

[1] Grīniņa, Iveta, 1966-.  Iztulkots vēsturei svarīgs dokuments : [par Kuldīgas novada muzeja ekspertes pētnieciskajā darbā un vācu valodas speciālistes Dainas Antoniškas iztulkoto Vilhelma Rēdera un Oskara Štafenhāgena rakstu "Kuldīgas pilsoņu saraksts no 1569. līdz 1889.gadam" no 1913. gadā Jelgavā iespiestā izdevuma "Gadagrāmata par ģenealoģiju, heraldiku un sfragistiku" un Kuldīgas novada pašvaldības ieceri iegādāties Kuldīgā dzimušā mākslinieka Vilhelma Zigfrīda fon Štafenhāgena (1814-1881) grāmatu] / Iveta Grīniņa ; tekstā stāsta D.Antoniška, Kuldīgas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa ; Aivara Vētrāja foto. - (Aktualitātes) // Kurzemnieks. - ISSN 1407-9755. - Nr.105 (2016, 12.sept.), 4.lpp.

Ziņu sagatavoja:

Inita Fogele, informācijas apstrādes un digitalizācijas speciāliste, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Kuldīgas Galvenā bibliotēka”

Reklāma