Izsludināta Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2023. gada 1. kārta

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 01.03.2023

Līdz 2023. gada 30. martam (ieskaitot) valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji aicināti iesniegt pieteikumus atklātā konkursa 1. kārtā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai. 

Plānotais sadalāmā finansējuma apjoms ir 520 000 EUR, no kuriem 120 000 EUR paredzēti pašvaldībām. Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam pieteikumam ir līdz 30 000 EUR. Finansējums jāapgūst līdz 2023. gada 1. decembrim.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai. 

Programmas prioritāri atbalstāmie pasākumi ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Finansējumu var saņemt juridiska persona - kultūras pieminekļa īpašnieks vai valdītājs: pašvaldības, komersanti, sabiedriskās organizācijas (biedrības, nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi, draudzes).

Finansējuma saņemšanai var pieteikties tādiem konservācijas un restaurācijas darbiem, kam ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums vai ir spēkā esoša atļauja, kā arī iesniedzot pieteikumus būvniecības dokumentācijas izstrādei, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei vai inventarizācijai un būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā.  

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.  

Programmas nolikumu, pieteikuma un atskaites veidlapas, kā arī kontaktinformāciju meklēt NKMP mājas lapas sadaļā KULTŪRAS PIEMINEKĻU KONSERVĀCIJAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA

Avots: nkmp.gov.lv

Reklāma