Latvijas universitātes 75. konference

Vēsturniekiem, arheologiem un visiem Latvijas vēstures interesentiem LU 75. konferences ietvaros būtu vērts pievērst uzmanību 3 sesijām, kuras notiks 10., 20. un 21. februārī.

10. februāris, 2017

10:00 - 16:00
Aspazijas bulv. 5, 510

Sekcijas sēde "“Te es stāvu un savādāk nevaru” – garīdzniecība laikmetu lokos"
Vadītājs Gvido Straube

Tumans Harijs
Valdnieki-priesteri senajā Grieķijā

Šnē Andris
Reliģija un reliģiskās dzīves formas Latvijas teritorijā aizvēstures beigās

Levāns Andris
Klauvējiet, tad jums taps...Par Rīgas arhibīskapa Jaspera Lindes (1509-15244) labākā ceļa meklējumiem Livonijas politikā

Teplouhova Ilona
Livonijas garīgo mūku ordeņu vizuālā reprezentācija vaska zīmogos

Straube Gvido
Grauds starp diviem dzirnakmeņiem - luterāņu mācītājs Latvijas jauno laiku sabiedrībā

Jēkabsons Ēriks
Katoļu mācītji un nacionālās kustības 19.gs. beigās-20.gs. sākumā: lietuviešu mācītāju piemērs Latvijas teritorijā.

Cerūzis Raimonds
Starp politiku un reliģiju: vācu luterāņu mācītāji un draudzes Latvijā, 1918-1940

Barkane Karina
Ebreju reliģisko draudžu vadītāju darbība Latvijā padomju varas apstākļos (1944-1953)

20. februāris, 2017

10:00 - 15:15
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām. LU LVI Latvijas vēstures sekcijas sēde." 
Vēsture 
Vadītāji: Edvīns Evarts, Ainārs Lerhis

Muntis Auns
Latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas un vēsturiskās demogrāfijas aktuālie jautājumi

Margarita Barzdeviča
Izmaiņas Rīgas piepilsētas teritorijā 18. gs. pirmās puses kartogrāfiskā materiāla atspoguļojumā

Anita Čerpinska
Rīgas tirdzniecības palīgamatu dzimtas: izpētes iespējas

Ineta Lipša
"Vieglās" uzvedības stigmatizēšana un/vai prostitūcijas eifemizēšana padomju Latvijā: problematizēšanas iespējas

Inna Gīle
Latvijas militārās medicīnas vēstures (1918–1940) izpētes aktuāli jautājumi

Juris Pavlovičs
Latvijas un latviešu ikdienas dzīve 1815–2010. Monogrāfijas projekta skice.

Edvīns Evarts
Kriminalitāte Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā: Liepājas piemērs

Zigmārs Turčinskis
Padomju drošības dienestu veiktās civiliedzīvotāju slepkavības Abrenes apriņķī 1945. gada septembrī un oktobrī

Dzintars Ērglis
Pārmaiņas Latvijas PSR valsts drošības iestādēs 1953.gadā.

Ainārs Lerhis
Latvijas ārlietu dienesta un latviešu trimdas sakari ar Rietumvalstu institūcijām 20.gs. 40.–50. gados: Ieskats trimdas preses materiālos

Uldis Krēsliņš
Latvijas valsts politisko, saimniecisko un starpnacionālo attiecību pamatu izbūve 1920. gadu pirmajā pusē

Daina Bleiere
Nacionālkomunisms Latvijā – avotu bāze un pētniecības problēmas.

Ilze Boldāne-Zeļenkova
Neērtais mantojums – bijušās PSRS militārās bāzes Latvijā.

21. februāris, 2017

09:30 - 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Sekcijas sēde "LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA. Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām. LU LVI Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcijas sēde." 
Vadītāji: Guntis Gerhards, Antonija Vilcāne

Valdis Bērziņš
Arheoloģiskās apzināšanas darbi Latvijā: pieredze, tendences un iespējas.

Andrejs Vasks
Bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi radioaktīvā oglekļa analīžu gaismā.

Elīna Guščika, Māris Kaļinka (RTU)
Grobiņas arheoloģiskajā kompleksā iegūtie 3D dati un to izmantojuma iespējas arheoloģijā.

Māris Zunde
Vēsturisko koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas jaunākie rezultāti Latvijā.

Aija Jansone
Apzinātās izšuvumu vēstures liecības Latvijā (19.-20.gs.).

Anete Karlsone
Krāsaugu lietojuma tradīcijas izpētes iespējas un nozīme.

Ieva Pīgozne
Krāsas tradicionālajā apģērbā. Pētījumu rezultāti un ieceres.

Normunds Jērums
Krāsnis Tērvetes pilskalnā.

Ieva Ose
Viduslaiku pils tornis – aizsargbūve vai simbols? Turaidas pils piemērs.

Antonija Vilcāne
Sēļu apbedīšanas tradīcijas vēlajā dzelzs laikmetā: Lejasdopeļu kapulauks.

Rūdolfs Brūzis
Sv. Jura kulta atspulgi 14. - 15. gs. ieroču apbedījumos Livonijā.

Roberts Spirģis
Rīgā atrastās liecības par tālo svētceļošanu uz Svēto zemi 13. gs. Senākie naftas produktu izstrādājumi Latvijas teritorijā?

Aija Vilka
Dzimte un dzimums? Vidējā un vēlā dzelzs laikmeta bērnu apbedījumu analīze.

Guntis Gerhards
Miris pirms Nāves: ieskats spitālības vēsturē Latvijā.

Gunita Zariņa
Latvijas iedzīvotāju morfoloģiskās izmaiņas 7.-17. gadsimtā.