Attēls no 1927. gadā izsniegtās Latvijas Republikas pases.

Bauers, Alberts

1894 - 1961
vēsturnieks
Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 08.09.2020

Dzīvesgājums

Alberts Bauers (Albert Karl Leo Bauer) bija vācbaltiešu vēsturnieks, kura nozīmīgākais devums Latvijas vēstures izpētē saistāms ar viduslaiku vēstures avotu pētniecību, apkopošanu, publicēšanu.

Dzimis Rīgā 1894. gadā. Dokumentos minēti atšķirīgi dzimšanas datumi pēc jaunā stila – 5. vai 6. jūlijs. Skolā gājis Pērnavā un Jelgavā. Studējis vēsturi Tērbatā un Rīgā.

Starpposmā no 1916. līdz 1918. gadam dienējis Krievijas armijā.

1922. gadā absolvēja Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātes vēstures nodaļu. No 1923. līdz 1925. gadam papildinājis vēstures studijas Tībingenes Universitātē, iegūstot doktora grādu par disertāciju „Gau und Grafschaft in Schwaben: ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der Alamannen”.

No 1925. līdz 1933. gadam bija docents Herdera institūtā Rīgā.

No 1933. līdz 1935. gadam strādāja Rīgas pilsētas bibliotēkā kā tās direktora Nikolaja Buša (Nicolaus Bush, 1864 – 1933) vietnieks.

No 1930. līdz 1939. gadam darbojies Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrībā, bijis tās direktors (1930 – 1939), bibliotekārs (1935 – 1939), sekretārs (1935 – 1939). Kā biedrības bibliotekārs ieviesa jaunu, uz ģeogrāfiskā principa balstītu kārtību darbā ar krājumu un katalogu. 1935. gadā salaulājies ar biedrības bibliotēkā strādājušo, Leipcigas Bibliotekāru skolu beigušo Ievu (Evu) Margaretu Henzeli (Eva Margarethe Haensell, dzim. 1912).

1939. gadā pabeidzis darbu pie vēstures avotu kopuma Kurländischen Güterurkunden (1200–1500).

1939. gadā sakarā ar vācbaltiešu izceļošanu atlaists no Latvijas pavalstniecības. 1939. un 1940. gadā darbojās akciju sabiedrība Umsiedlungs Treuhand Aktiengesellschaft, kārtoja vācbaltiešu izceļotāju mantiskās un juridiskās lietas.

1941. gadā bijis arhīva vadītājs vācbaltiešu kultūras vērtību glabātuvē Pozenē.

1941. gadā iesaukts vermahtā, izmantots kā tulks no krievu valodas. Dienests ildzis līdz 1945. gadam, kam sekoja gūsts pie francūžiem līdz 1946. gadam.

No 1946. līdz 1951. gadam strādājis kā skolotājs un bibliotekārs.

No 1951. gada pie Getingenes Universitātes dibinātās zinātniskās biedrības Baltijas Vēstures komisija (Die Baltische Historische Kommission, BHK) loceklis.

Pabeidzis publicēšanai sava pasniedzēja Leonīda Arbuzova jun. (Leonid Hans Nikolaus  Arbusow, 1882 – 1951) mūža darbu,  salīdzinot visus zināmos vēsturiskos Livonijas Indriķa hronikas norakstus, izveidot jaunu optimālu Livonijas Indriķa hronikas latīņu teksta redakciju. Darbs publicēts 1955. gadā sērijā „Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum” ex Monumentis Germaniae historicis separatim edikti un tiek uzskatīts par labāko šīs hronikas publikāciju. A.Bauers šo hronikas variantu pārtulkoja vācu valodā un kopā ar latīņu tekstu un īsiem komentāriem 1959. gadā publicēja sērijā „Ausgewählte Quellen zur deutchen Geschichte des Mittelalters”. Šis izdevums tai pašā gadā tika izdots arī Vircburgā Holcnera apgādā.

Miris 1961. gada 17. jūlijā Tībingenē.

Publikācijas

Bauer Albert Die Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga // Zur Jahrhundertfeier der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga 1834 -1934, R. 1934 (28 – 32). Raksts publicēts arī Baltische Monatshefte, Nr. 10 (01.10.1934), (498 - 503).

 

Livonijas Indriķa hronikas izdevumi, pie kuriem strādājis:

Heinrici Chronicon Livoniae. Editio altera. Recognoverunt L.Arbusow (†) et A.Bauer. – SRG in usum scholarum ex MGH separatim edikti. Hannoverae, 1955, LXIV

Heinrich von Lettland. Livländische Chronik. Neu übersetzt von Albert Bauer. [Ausgewählte Quellen zur deutchen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe, Bd. 24.] Darmstadt, 1959. XXXVI; t.p. Würzburg, 1959

 

Citi vēstures avotu izdevumi, pie kuriem strādājis:

Die Wartgutsteuerliste der Komturei Goldingen. Herausgegeben von Albert Bauer// Mitteilung aus der livländischen Geschihte, R. 1933 (110 – 194)

Akten und Rezesse der livländischen Ständetage. Zweiter Band (1460—1494). Erste Lieferung (1460—1467). Bearbeitet von Albert Bauer, R. 1934

Akten und Rezesse der livländischen Ständetage. Zweiter Band (1460—1494). Zweite Lieferung (1467—1472). Bearbeitet von Albert Bauer, R. 1938

Iezīmes

Tematiskie rādītāji: 
Personas
Pilsēta: 
Rīga

Reklāma