Reklāma Historia.lv

Historia.lv piedāvā reklāmas iespējas tūrisma uzņēmējiem, kultūras pasākumu rīkotājiem, vietējās pārtikas audzētājiem utml.

Jūsu reklāma tiks ievietota visās Historia.lv lapās, kuras saistītas ar Jūsu pagastu vai pilsētu, t.i. tā tiks parādīta Jūsu tiešajai mērķauditorijai – šo pašvaldību iedzīvotājiem un viesiem.

Ievietojot reklāmu Historia.lv, Jūs atbalstiet vietnes uzturēšanu un attīstību.

Reklāmas cenas:

izmērs1 (330x170px) – 30 eiro mēnesī, 290 eiro gadā.
izmērs2 (928x270px) – 50 eiro mēnesī, 490 eiro gadā.

Uzmanību! Uzņēmējiem iespējams ievietot bezmaksas reklāmu! Sazinieties ar Jūsu pašvaldību un aiciniet to abonēt Historia.lv Pamatplānu. Tā ietvaros katrai pašvaldībai ir pieejamas 3 reklāmas vienības savu uzņēmēju piedāvājumu atbalstīšanai.

Reklāmu iespējams ievietot arī visās Historia.lv lapās:

izmērs1 – 300 eiro mēnesī, 2900 eiro gadā.
izmērs2 – 500 eiro mēnesī, 4900 eiro gadā.

Īpašais piedāvājums izdevniecībām – piešķirot Historia.lv 3 Jūsu jaunās grāmatas (tai jāatbilst Historia.lv tematikai) eksemplārus, Historia.lv:
1) Sagatavos grāmatas recenziju;
2) Sarīkos lasītāju konkursu par Jūsu grāmatas tēmu. Konkursa reklāmkarogs 1 mēnesi būs redzams Historia.lv reklāmas joslā.

Historia.lv patur tiesības noraidīt vietnes tematikai un koncepcijai neatbilstošus reklāmas piedāvājumus kā arī bez brīdinājuma mainīt reklāmas cenas un izvietošanas noteikumus.

Plašāka informācija:

Valters Grīviņš, Historia.lv redaktors

[email protected], 29151826

Reklāma

Ziedot