Baltazara Rusova Livonijas hronika

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 24.08.2013

Rusovs, B. Livonijas Kronika. Ed.Veispala tulkojums. Rīga: Valters un Rapa, 1926. 214 lpp.

Tekstā saglabāta tulkotāja lietotā latviešu valodas pareizrakstība. Labotas tikai acīmredzamas drukas kļūdas. Tekstā sastopamie citāti vai atsevišķi vārdi svešvalodās atšķirībā no oriģināla šajā publikācijā doti kursīvā. Saglabāti arī tulkotāja komentāri zemsvītras piezīmēs. Komentāri, kas pievienoti šīs publikācijas sagatavošanas laikā doti kvadrātiekavās.

Reklāma