Līgums starp Rīgas arhibīskapu Albertu un Livonijas ordeņa mestru par Zemgales novada Upmales sadalīšanu (1254.g. aprīlī)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 12.02.2014

[1254.gada aprīlī]

Dokumenta teksts latīņu valodā:

Albertus, miseratione Divina archiepiscopus Estonie, Lyvonie et Pruscie, ac Rigensis ecclesie, et Everardus, preceptor Alemannie, summi magistri domus Theutonicorum per Lyvoniam vices gerens, omnibus presentem paginam inspecturis in Christo Ihesu gaudium et salutem. Notum facimus universis, quod propter bonum pacis et concordie inter nos et fratres domus Theutonicorum terram, que Opemele dicitur, cum consensu capituli Rigensis, sortibus missis, invocata sancti Spiritus gracia, divisimus in tres partes. Que terre et possessiones archiepiscopo et que fratribus attiheant, presenti pagine curavimus in robur perpetuum annotare. Prima itaque pars de Opemele est ex ista parte aque, que dicitur Semegallera, versus Dunam usque ad rivulum, qui Memela dicitur, et per ascensum illius rivuli versus Dunam usque ad terminos Medene. Secunda pars est, que per ascensum Memele ex altera parte et per ascensum aque Semegallera inter Memelam et Semegallera usque ad silvam, que Vere dicitur, ascendendo aquam Semegallera ex utraque parte usque ad terminos terrarum Opiten et Saulen. Hee siquidem due partes archiepiscopo et successoribus suis perpetuo pertinebunt. Tercia pars est a silva predicta per descensum Semegallera usque ad finem longe insule, que Longum Holmen vulgariter appellatur, inter illas partes, que sunt ex illa parte Semegallera, est divisio a flumine Semegallera subter silvam usque ad terram, que Plane dicitur, que etiam pertinet ad superiorem partem, et ab illa terra usque ad viciniorem terram cultam, et hec particula erit fratribus domus Theutonicorum, cum decimis et iure patronatus ecclesiarum et omni iure et emolumento temporali perpetuo possidenda, exceptis iuribus, que non possunt nisi per archiepiscopum vel archidiaconum exerceri. Acta sunt hec anno Domini m'cc'liiij', mense Aprili, pontificatus nostri anno primo. Huius rei testes sunt hii, guorum sigilla inferius sunt appensa: Gerardus, comes Holtsacie, Otto miles de Barmentstede, frater Albertus, gardianus fratrum minorum, frater Arnoldus, prior fratrum predicatorum; Hermannus, prepositus Rigensis suumque capitulum, et alii quam plures clerici et layci. Ut autem hec omnia inconvulsa maneant et firma, presentem paginam sigilli nostri appensione, una cum sigillo magistri Everardi preceptoris Alemannie, qui eo tempore vices summi magistri domus Theutonicorum gerebat in Lyvonia, duximus roborandam.

Dokumenta tulkojums latviešu valodā:

Alberts, no Dieva žēlastības Igaunijas, Livonijas, Prūsijas un Rīgas baznīcas virsbīskaps, un Vācu mestrs Eberhards, Vācu ordeņa virsmestra vietnieks Livonijā, visiem, kam šī grāmata nonāks rokās, sūta sveicienu Jēzus Kristus vārdā.

Darām zināmu visiem, ka miera un labas saskaņas dēļ starp mums un Vācu ordeņa brāļiem, vienojoties ar Rīgas domkapitulu, zemi, kas saucas Upmale, piesaukuši Svētā Gara žēlastību, laimējot, sadalām trīs daļās. Kādi novadi un īpašumi piekrīt virsbīskapam un kādi brāļiem, ar šo grāmatu esam parūpējušies atzīmēt uz mūžīgiem laikiem. Tā tad pirmā Upmales daļa sākas no tās upes, ko sauc par Lielupi, krasta, kas vērsts pret Daugavu, līdz upītei, ko sauc par Mēmeli, un ejot gar šās upītes labo krastu uz augšu līdz Medenes robežām. Otrā daļa atrodas starp Mēmeles kreiso krastu un Lielupes augšdaļu līdz tā sauktam Vēŗa mežam un tad gar abiem Lielupes krastiem uz augšu līdz Upītes un Saules novadu robežām. Šīs abas daļas uz mūžīgiem laikiem piekritīs virsbīskapam un viņa mantiniekiem. Trešā daļa sākas no pieminētā meža gar Lielupi uz leju līdz gaŗas salas galam, ko parasti sauc par Gaŗo salu; šīs daļas lejpus meža ir atdalītas ar Lielupi līdz Plānes novadam, kas arī pieder augšējai daļai, un no šā novada līdz iekoptai kaimiņu zemei; šī daļa piekrīt Vācu ordeņa brāļiem, ar desmito tiesu, baznīcu patronāta tiesībām, mūžīgā valdījumā ar visām tiesībām un laicīgiem labumiem, izņemot tās tiesības, ko var izlietot vienīgi virsbīskaps vai virsdiakons. Dots tā Kunga 1254.gada aprīļa mēnesī, mūsu pontifikāta pirmā gadā. Šī akta liecinieki ir tie, kuŗu zīmogi zemāk piekārti: Holšteinas grāfs Gerhards, bruņinieks Otons no Barmenstedas, franciskāņu ordeņa gardiāns, brālis Alberts, dominikāņu ordeņa priors, brālis Arnolds, Rīgas prāvests Hermanis ar savu domkapitulu un citi jo daudzi klēriķi un laji. Lai tomēr viss šis paliktu neapstrīdamā spēkā, šo grāmatu apstiprinām, piekaŗot mūsu un Vācu mestra Eberharda, kas tai laikā bija Vācu ordeņa virsmestra vietnieks Livonijā, zīmogu.

Avots:

latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 2.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1940., Nr.389, 363-364.lpp.

tulkojums - Altements, A. Zemgales novadu sadalīšana 1254.gadā. Senatne un Māksla. 1936. Nr.2, 165.-168.lpp.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.265.

Ievietots: 06.09.2001.

Glabāšanas vieta: 
Pergamenta oriģināls ar septiņiem zīmogiem, kuriem viens nozaudēts - Latvijas Valsts arhīvs

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Īpašumtiesību, Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1254Aprīlis

Reklāma