Līgums starp Vācu ordeni un Kurzemes bīskapu Heinrihu par sešu vācu ieņemto kuršu zemju sadalīšanu. Kurzemes bīskapa Heinriha redakcija (04.04.1253.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 12.02.2014

[1253.gada 4.aprīlī, Kuldīgā]

Dokumenta tulkojums latviešu valodā:

Franciskāņu brālis Heinrihs, no dieva dotas žēlastības bīskaps Kurzemē, visiem kristiešiem paziņo, kuri šo dokumentu redz vai dzird lasot. No mūsu garīgā tēva pāvesta dotajām privilēģijām mums pieder trešā daļa Kurzemes un divas daļas mūsu mīļajiem brāļiem no vācu nama Svētās Marijas hospitāļa, no kura mēs kopā atnācām uz Rīgu. Pašreizējais godātais tēvs Heinrihs, Sāmsalas bīskaps un citi klāt piesauktie ļaudis, kuri šeit ir atzīmēti, mēs veicām zemju sadalīšanu ar robežām tādā veidā, ka no tās zemes, ko sauc par Miera Kursu, mūsu rīcībā ir nonākušas: Arewalen, Popen, Copen, Vietseden, Pussen, Ugalen, Amulle, Vede, Anse, Matre, Moden, Cersangere, Donsveten ar visu tam piederošo, un no tās zemes, kura saukta par Ventu, mūsu daļā ir: Normen, abās Ventas upes pusēs, Cerviccallen, Layzen, Rapaden, Vense, uz Kuldīgas pusi, Syrien, Terewenden, Appussen, Cyssen, Edewalen, ar visu piederošo; un no tās zemes, kura saukta par Bandavu, mūsu daļā ir: Ambothen, Kalten, Bathen, Waruwe, Elken, Assiten, Rese, Cepse, Padoren, Celde, Lene, Nedinghen, ar visām zemēm un biezokņiem, kur ir arts un cirsts, bez tām zemēm, ko sauc par Ceclis un Dovzare, Parbonen, Kalven, Appussen, Hasenputten, Jameyten, Zerenden, ar visām atļaujām. No tās zemes, ko sauc par Bihavelanck mums pieder: Razge un Bārta no ūdens puses uz Warthayen, Percunecalwe, Duvenelliken, Prussen, Karkele, Zyntere, Salene, Sacke, ar visām atļaujām.Tālāk brāļu daļā ir no Miera Kursas: Rennen, Walgalen, Kabilwen, Pedewalen, Zabele, Candowe, Mateculen, Wane, Pure, Tuckemen, ar biezokni starp Kandavu un Zemgali; tālāk: Ansen, Ladze, Ugen, Talzen, ciems Husman ar visu piederošo. No tās zemes, kura saukta par Ventu, brāļu daļā ir: Sagere abās Ventas pusēs, abas Lesenden, Hasowe, Ambele, Sarneke, Urien, Lanzen, abās Ventas pusēs, Vensen tajā Ventas pusē, kur atrodas Kuldīga, Uderenne, Targele, ar visu piederošo. No tās zemes, kura saukta par Bandavu, brāļu daļā ir: Walteyten, Sargamithen, Wepele, Lippayten, Libben, Scrunden, Yrien, Turlowe, Alswanghen, Asen, Arsen, Iursalen, Aralden, Arden, ar visu piederošo; ļaudis, kas tur pieder: Jacob Schutten, Santike un Weyssen, pieder pie Skrundas ar savu dzimtīpašumu; dzimtīpašums atrodas pils apgabalos, sauktos par Dzerbithen un Meseten; kas ir ārpus viņu dzimtīpašuma, tas jādala ar mums. Tālāk: Packarien, Nitthen, Scheden, Paiulden, Villegalen, Ezen, Kewalen, Kormalen, Kemalen, Ywanden, Karilanken; Nabben ezers un pļavas ap to pieder Kuldīgai; ciems Mamescuten, saukts par Swelgode, abas Velzen, ar visu piederošo. No tās zemes, kas saukta par Bihavelanck, brāļu daļā ir: Warthayen, Todayten, Unsede, Ylse, Lipa, ar visām zemēm un biezokņiem, kur arts un cirsts, izņemot zemi, ko sauc par Dovzare; tālāk Gaveyssen, Waruwen, Donen, Penen, Ochten, Zelzen, Lyndale, Troyst, Jewaden, Birsegalwe, Serwe, Boyensemme, Droghen, Crothen, Appretten, Ylmede, Dupplen, tālāk Grobtn, Nerks, Strutten, Telsen, Aysteren, Virgenare, Ryva, Medze, Medde, ciemu, ko sauc par Lyva, ar visu piederošo. Tālāk ir jāzin, ka mums kopīgi ar brāļiem ir trīs ezeri Miera Kursā, Kanigerwe, Angere, Husman un pļavas pie Ēdoles un akmenslauztuves visā Kurzemē. Bet, kurš atrod sāli, zeltu, sudrabu, varu, svinu, alvu vai dzelzi, tas kļūst par to pārraugu. Upītes, kuras tek gar Grobiņu uz ezeru, jāpieder arī Grobiņai (Grobiņas valdniekam).Tālāk ezeram un Lyva jābūt kopīgiem un brīviem. Neviens nedrīkst Lyva rīkoties bez atļaujas. Mūsu ļaudis dod desmito tiesu un brāļi tādu pašu. No tām ganībām un pļavām, kas šeit atrodas, ir divas daļas un mums trešā. Svētais ezers Dovzaren paliek nedalīts. Durbes ezers ir kopējs mums un brāļiem, un tiem kuršiem, kuriem uz to šeit kādreiz bija tiesības. Pewen un Adzen ar visām atļaujām mums jābūt vienai daļai, un brāļiem divām daļām. Upītes, kuras iztek no ezeriem, pieder kuršiem, kuriem agrāk šeit bija tiesības. Viņi patur kungu tiesības, ja tās tek caur to zemi. Visi kurši nekādā gadījumā nedrīkst tikt izlikti no saviem dzimtsīpašumiem, kā tīrumiem un pļavām, un zvejošanas ūdeņiem, un mežiem, kuri nav svēti, un bišu kokiem. Šīs lietas notikušas mūsu Kunga 1253.gadā aprīļa mēnesī, klāt esot godātam tēvam, Heinriha kungam, Sāmsalas bīskapam, un Johana kungam, Dinamindes klostera priekšniekam, brālim Goth., brāļu prioram, brālim H., der gardiane franciskāņu brālim Andrēasam, Livonijas valdniekam, brālim Thiderich, Vīlandes komturam, R. no Cēsīm, G. no Siguldas, E. no Rīgas, H. no Kuldīgas un daudziem citiem minētā ordeņa brāļiem, brālim Tomasam no Franciskāņu ordeņa un prāvestam Eselinus, un lai tas paliktu noteikti, mēs šo dokumentu apzīmogojam.

© 1995. Bruno Bušvehtera tulkojums no lejasvācu valodas.

Avots: Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 2.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1940., Nr.358, 346.-350.lpp.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.248.

Ievietots: 23.08.2001.

Glabāšanas vieta: 
Oriģināls gājis bojā. Saglabājušies vairāki noraksti latīņu valodā - 14.gs. noraksts Kēnihsbergā, Prūsijas valsts arhīvā, 14.gs. noraksts Kopenhāgenā, Valsts arhīvā; 17.gs. noraksts (bojāts) Latvijas Valsts arhīvā, Sammlung Kurländischer und Piltenscher U

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Īpašumtiesību, Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1253Aprīlis4

Reklāma