Rīgas bīskaps Alberts izlēņo Jersikas kņazam Vsevolodam (Visvaldim) Jersikas novadus (1209.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 22.07.2013

[Pēc 1209.gada 4.oktobra, Rīgā]
 
In nomine sancte et individue trinitatis, amen. A[lbertus] Dei gratia Rigensis episcopus humilis gentium in fide minister. Ut eorum, que necesse est memoriam habere perhennem, nulla cum tempore succedat oblivio, provida modernorum discretio cum litterarum testimonio salubriter novit procurare. Itaque, que nostris gesta sunt temporibus, ad posterorum transmittentes noticiam, significamus universis tam futuris quam presentibus in Christo fidelibus, qualiter larga Dei misericordia, novellam adhuc Livonensis ecclesie plantationem erigens et erigendo promovens, Wiscewolodo regem de Gerzika[1] nobis fecit subiugari[2]. Quippe Rigam veniens, presentibus quampluribus[3], nobilibus, clericis, militibus, mercatoribus, Teutonicis, Ruthenis et Livonibus, urbem Gerzika[4], hereditario iure[5] sibi pertinentem, cum terra et universis bonis eidem urbi attinentibus, ecclesie beate Dei genitricis[6] et virginis Marie legitima donatione contradidit, eos vero, qui sibi tributarii, fidem a nobis susceperant, liberos cum tributo et terra ipsorum nobis resignavit, scilicet urbem Autinam, Zcessowe, et alias ad fidem conversas. Deinde prestito nobis hominio et fidei sacramento, predictam urbem G[erzika][7] cum terra et bonis attinentibus a manu nostra sollempniter cum tribus vexillis in beneficio recepit. Testes huius[8] rei sunt: Iohannes[9] prepositus Rigensis ecclesie cum suis canonicis, comes Lwdolphus de Halremunt, comes Theodericus de Werthere, comes Heinricus de Sladen, Waltherus de Amerslewe, Theodericus de Adenoys, milites Christi Volquinus cum suis fratribus, Rodolphus de Iericho[10], Albertus de Aldenvlet, Heinricus de Glindenberch, Hildebertus de Gemunde, Lambertus de Lunenburch, Theodericus de Oulphem[11], Gerlacus de Doln, Conradus de Ykescole, Phylippus advocatus de Riga cum suis civibus, et alii quam plures. Acta sunt hec anno Dominice incarnationis m’cc’ ix’ in cimiterio beati Petri in Riga, presidente apostolice sedi papa Innocentio iij’, regnante glorisissimo Romanis imperante Ottone, pontificatus nostri anno undecimo.

[dokumenta tulkojums latviešu valodā]

Svētās un nedalāmās trīsvienības vārdā, amen. A[lberts], no Dieva žēlastības Rīgas bīskaps, pazemīgs cilvēku kalps ticībā. Lai to, kas mūžam jāpatur atmiņā, ar laiku neaizmirstu, uzmanīgā mūslaiku rīcība prot to nodrošināt ar rakstu liecību. Tāpēc nododami pēcnieku zināšanai to, kas noticis mūsu laikos, darām zināmu visiem nākamiem un tagadējiem Kristus ticīgiem, ka Dieva lielā žēlastība, joprojām jauno Livonijas baznīcas dēstījumu atbalstīdama un atbalstot uz  priekšu virzīdama,  pakļāva mums Visvaldi, Jersikas karali. Proti, ieradies Rīgā, klāt esot jo daudziem dižciltīgiem, garīdzniekiem, bruņniekiem, tirgotājiem, vāciem, krieviem un lībjiem, Jersikas pilsētu, kas viņam pieder par dzimtu, līdz ar novadu un visiem pie šīs pilsētas piederīgiem labumiem viņš nodeva kā likumīgu dāvinājumu svētās Dievmātes un jaunavas Māŗas baznīcai, bet tos savus meslu devējus, kas saņēmuši ticību no mums, viņš atbrīvoja un nodeva mums līdz ar viņu mesliem un novadu, proti Autīnas pilsētu, Cesvaini un citas ticībai piegrieztās. Pēc tam zvērējis mums vasaļa uzticību, viņš svinīgi saņēma no mūsu rokas minēto Jersikas pilsētu ar piederīgo novadu un labumiem kā lēni ar trim karogiem. Šī akta liecinieki ir Jānis, Rīgas baznīcas prāvests, ar saviem domkungiem, grāfs Lūdolfs no Halremuntas, grāfs Teodoriks no Verteres, grāfs Indriķis no Šlādenes, Valters no Amersleves, Teodoriks no Adenojas, Kristus bruņnieki Folkvīns ar saviem ordeņa brāļiem, Rūdolfs no Jērichovas, Alberts no Aldenflētas, Indriķis no Glindenbergas, Hildeberts  no Gemundes, Lamberts no Lūnenburgas, Teodoriks no Ulfemas, Gerlaks no Doles, Konrāds no Ikšķiles, Filips, Rīgas soģis ar saviem namniekiem un jo daudzi citi. Tas notika 1209.gadā pēc Kristus piedzimšanas, sv. Pēteŗa baznīcas laukumā Rīgā, pāvesta Innocenta III  laikā, kad valdīja slavenais Romas ķeizars Otons, mūsu pontifikāta vienpadsmitā gadā.

[dokumenta tulkojums krievu valodā]

Во имя святой и нераздельной троицы. Аминь.
 
Альберт, милостью божьей епископ рижский, смиренный слуга народов в вере.
 
Чтобы со временем не постигло забвение того, о чем необходимо сохранить память навеки, предусмотрительное тщание современников знает целительное средство в письменном свидетельстве.Поэтому, предавая ведению потомства деяния нашего времени, сообщаем всем, как будущим, так и нынешним верным во Христе, что щедрое милосердие божье, взращивая пока еще юное насаждение ливонской церкпн, а вместе с тем расширяя его, побудило Всеволода, короля Герцика, подчиниться нам.
 
Прибыв в Ригу, он, в присутствии множества знатных людей, клириков, рыцарей, купцов, тевтонов, русских и ливов, передал принадлежащий ему наследственно город Герцику, вместе с землей и всеми имениями (bonis), к тому городу относящимися, церкви святой матери божьей и девы Марии, в качестве законного дара, а тех своих данников, что приняли веру от нас, вместе с данью и землями их, отказал нам безусловно (liberos), а именно город Аутину, Цессовэ и прочие обращенные к вере; затем, принеся нам присягу на верность, как вассал (hominio et fidei Sacramento), он из рук наших торжественно, вместе с тремя знаменами, принял в бенефиции вышеуказанный город с землями и относящимися к нему имениями.
 
Свидетели сего: Иоанн, настоятель рижской церкви, со своими канониками; граф Лудольф де Гальремунт, граф Теодорик де Верэ, граф Генрик де Сладэ, Вальтер де Амеслевэ, Теодерик де Аденойс; рыцари христовы: Волквин со своими братьями, Родольф де Иерихо, Альберт де Альденвлет, Генрих де Бландебокк, Гильдеберт де Вемундэ, Ламберт де Луненборх, Теодерик де Вольфем, Герлак де Долэн, Конрад де Икесколэ, Филипп, судья рижский со своими горожанами, и множество других.
 
Совершено это в год от воплощения господня 1209, на погосте св. Петра в Риге, во время пребывания на апостольском престоле папы Иннокентия третьего, в царствование славнейшего императора Отгона, а епископства нашего в одиннадцатый год.
 
Avoti:  
latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.51, 38.lpp.
tulkojums - Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp.
tulkojums krieviski - Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. Введение, перевод и комментарии С.А.Аннинского. 2-е издание. Москва - Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1938, примечание 91, 279-280 ст.
 
Publicēts arī:
Livländische Güterurkunden. Hrsg. von H.Bruining und N.Busch. Bd.I. Riga, 1908. n.2.
Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.15.
 
Piezīmes:
[1] Berzika (šeit un turpmāk norādīts uz atšķirībām latīņu tekstā starp Švābe, A. Jersikas karaļvalsts. Senatne un Māksla. 1936. 1, 5.-31.lpp. un Latvijas vēstures avoti. 2. sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937., Nr.51, 38.lpp.)
[2] subjugari
[3] quam pluribus
[4] Berzika
[5] jure
[6] genetricis
[7] B[erzika]
[8] hujus
[9] Johannes
[10] Jericho
[11] Wlphem
 
Ievietots: 05.09.2001.
Glabāšanas vieta: 
Varšavā, galvenā arhīvā, n.207.

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Personas

Iezīmes

Tagi: 
Dokumenta veids: 
Administratīvie, Īpašumtiesību
Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1209
Pagasts: 
Jersikas pagasts

Reklāma