Rīgas bīskaps Alberts piešķir savam domkapitulam premonstriešu ordeņa statūtus (1210. gada 21. decembrī)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 31.07.2013

[1210. gada 21. decembrī]

Albertus, Dei gratia Rigensis episcopus, universis, ad quos hec pagina perveniet, salutem in Domino. Ad plantandam ecclesie nostre religionem conventum nostrum de ordine Premonstratensi instituere cupientes, de consensu et consilio domini Innocentii, summi pontificis, eum, qui hactenus in Rigensi fuit ecclesia, in Premonstratensem ordinem decrevimus commutare. Concedimus igitur ordini predicto ecclesiam nostram cathedralem in Riga cum omni iure et integritate earum, quas nunc habet, possesionem, eis, qui in ipsa Deo regulante diffinituri sunt canones, concedentes ius episcopum eligendi, fundum ecclesie ad claustrum faciendum in vicino civitatis, ubi de communi postularunt consilio, fratribus assignavimus supradictis et etiam agros, quos habet ecclesia in Insula Lapidea. Addimus eis silvam incultam de Dwina usque ad Aquam Australem, salvis agris, qui ibidem a Livonibus iuste ac proprie possidentur. Ut igitur hec nostra donatio rata permaneat et integra, ecclesiam nostram Rigensem cum omnibus supradictis Capenbergensi preposito preposito And[ree?], Scheyden[si] abbati Hermanno, qui eam vice Premonstratensis capituli recipiant, assignamus. Testes adeantur, prior capenbergensis conventus, prior et conventus Scheydensis, Henricus sacerdos de Lon, Joannes, capellanus noster. Datum in Cappenbergh, anno Domini [MCCXXII] kalendas Januarii.

[Dokumenta tulkojums latviešu valodā]
 
Es, Rīgas bīskaps Alberts no Dieva žēlastības, visiem, pie kuriem šī vēstule aizies, sūtu sveicienu [tai] Kungā. Pie mūsu [Livonijas] baznīcas iesdibinājuma Premonstriešu ordeņa reliģisko konventu apstiprināt (iedibināt) vēlēdamies, pēc tēva Innocenta, augstā priestera, lēmuma un piekrišanas, to, kas līdz šim bija Rīgas baznīcas ietvaros, par Premonstriešu ordeni pārveidot atļauts.
 
Tad nu mēs piešķiram iepriekš minētajam ordenim Mūsu baznīcu- katedrāli Rīgā saskaņā ar [visu esošo likumdošanas] likumu un tā neaizskaramību, kas tam ir , -valdījumā tiem, kas šai baznīcā pēc Dieva gribas noteiks kanonus (likumus), atzīdams bīskapu par izvēles un rīcības tiesisku noslēgt darījumu šai zemē attiecībā uz baznīcas zemes īpašumu, kur tas saskaņā ar kopīgu lēmumu tiek pieprasīts; mēs minētajiem brāļiem piešķiram arī aramzemi, kas baznīcai pieder Akmeņsalā.
 
Tam pievienojam arī neiekoptu meža zemi starp Daugavu un Dienvidus Upi (Ķekavu), ar mežu apaugušus tīrumus, ka turpat klāt no Livonijas pēc likuma un atbilstoši ir piederīgi.
 
Lai tad nu mūsu dāvinājums paliek spēkā likumīgi noteikts un nesaizkarams, attiecībā uz mūsu Rīgas baznīcu ar visiem iepriekš nosauktajiem [īpašumiem] Kapenbergas Andrejam, Šeidensas abatam Hermanim, kuri to saņem Premonstriešu kapitula vietā, mums to piešķirot.
 
Klātesot lieciniekiem-  Kapenbergas konventam, Šeidensas konventam, priesterim Heinrikam no Lonas, Johannam, mūsu kapelānam. Izdots Kapenbergā, mūsu Kunga 1210. gadā.

© 2000. Daiga Lapāne, tulkojums no latīņu valodas.

Avots: Latvijas vēstures avoti. 2.sējums: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgādiens, 1937. Nr.56, 42.lpp.
 
Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.56.
 
Komentāri:
 
Agua Australis - Ķekavas upe.
 
Dwina - Daugava.
 
Insula Lapidae - Akmeņsala, Daugavas kreisais krasts starp Doli un Katlakalnu.
 
Cappenbergh - Kapenberga, apdzīvota vieta Vācijā.
 
Ievietots: 19.04.2001. 
 
Pēdējie labojumi un papildinājumi: 23.08.2001.

Bibliotēka

Personas

Iezīmes

Avoti: 
Atsevišķi dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1210decembris21

Reklāma