VIII (tulkojums latviešu valodā) (69.-73.lpp.)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 07.01.2014

[69.lpp.]
 
VIII
 
1. PAR VIŅA PONTIFIKĀTA SESTO GADU [1204.]. Sestajā gadā bīskaps, baidīdamies, ka pilsētai, kas vēl bija maza un vāja, nelielā ticīgo skaita dēļ varētu rasties briesmas no pagānu uzbrukumiem, no jauna devās uz Vāciju, lai savāktu krustnešus. Cītīgi pildīdams viņam uzticētos pagānu [71.lpp.] atgriešanas pienākumus, viņš, gadu no gada braukdams uz Vāciju un no turienes atgriezdamies, pacieta daudzas un gandrīz vai nepanesamas grūtības.
 
PAR KAUJU AR LIETUVJIEM UN LOPU ATGŪŠANU. Pēc viņa aizbraukšanas lietuvji, kas ienīda kristiešu vārdu, kopā ar Aizkraukles[1] un Lielvārdes līviem, kuri vēl bija pagāni, virzījās, skaitā gandrīz trīs simti, lejup uz Rīgu un mēģināja jau otrreiz aizdzīt ganībās sagrābtos rīdzinieku lopus. Tā kā Rīgā vēl bija tikai neliels skaits vīru un viņi tuvējo mežu dēļ visur baidījās no slazdiem, visi[2] neuzdrošinājās reizē atstāt pilsētu; tomēr ap divdesmit drosmīgu vīru no pilsētas sekoja ienaidniekiem, atguva lopus un, izlūgušies visvarenā Dieva palīdzību, pēc tam kad no pilsētas bija pienākuši klāt bruņinieki, pie Senā kalna ar pagāniem uzsāka kauju un, cīņai iedegoties aizvien sīvāk, kāvās tikmēr, kamēr nokausēti cits no cita atstājās. Vairāki līvi arī devās ar kuģi lejup pa Daugavu, lai iedzīvotāju prombūtnē iebruktu pilsētā no otras puses, taču, tam Kungam savējos sargājot, daži virzījās viņiem pretī ar bultām un piespieda viņus bēgt. Tad lietuvji ar līviem, ieguvuši tikai trīs pilsoņu zirgus, atkāpās un vācieši, vienprātīgi slavēdami Dievu par cilvēku pasargāšanu un lopu atgūšanu, priecīgi atgriezās pilsētā.
 
2. PAR DAŽU KRUSTNEŠU ATGRIEŠANOS VĀCIJĀ UN DAŽĀDĀM LIKSTĀM. Pēc tam, tuvojoties ziemai, vairāki bruņinieki - Arnolds no Meiendorpas, Bernhards no Zēhūzenes un daži citi, kas, no jauna pieņēmuši krustu, bija palikuši te jau otro gadu,[3] vēlējās atgriezties Vācijā. Veikuši braucienam nepieciešamos priekšdarbus, viņi pirms Svētās Jaunavas Marijas dzimšanas dienas [pirms 8.septembra] devās ar kuģi ceļā un, izbraucot Daugavā, ostas priekšā ar Dieva ziņu sastapa trīs kuģus ar citiem krustnešiem. Šajos kuģos brālis Teoderihs un Kaupo atgriezās no Romas un ar savu ierašanos iepriecināja rīdziniekus viņu bēdās. Taču, jo vairāk auga augumā kristiešu prieks, jo lielākas kļuva pagānu pulka bēdas un apjukums.
 
3. Bet minētie bruņinieki un viņa biedri, jūras viļņos ilgi nopūlējušies, beidzot sasniedza Igaunijas zemes. Igauņi, gribēdami tiem atņemt mantu un dzīvību, uzbruka ar desmit sirotājkuģiem un divpadsmit citiem kuģiem. Taču Dievs savējos sargāja, un tā viņi no ienaidniekiem nepieredzēja nekādas nepatikšanas vai bēdas. Tieši otrādi: kristieši iznīcināja vienu sirotājkuģi, daži pagāni tika nogalināti, daži nožēlojamā kārtā jūrā noslīka. Kādu citu sirotājkuģi viņi aizķēra ar dzelzs kāsi[4] un mēģināja to pievilkt sev klāt. Bet pagāni drīzāk bija ar mieru zaudēt dzīvību jūrā nekā dabūt galu no kristiešu rokām un cits pēc cita izlēca no kuģa, un, kamēr tie cīnījās ar nāvi un gāja bojā, pārējie kuģi griezās atpakaļ un izbēga. Lai arī visvarenais Dievs nepārstāj savus izredzētos [73.lpp.] dažādās likstās pārbaudīt kā zeltu ugunī, viņš tomēr nekad nepamet tos pavisam, bet gan izglābj no visām nelaimēm un iedveš jo lielākas bailes viņu ienaidniekiem. No turienes viņi brauca tālāk un daudz dienu vadīja lielās grūtībās, galvenokārt bada, slāpju un aukstuma dēļ; un, kaut gan viņiem pārtikas bija gaužām maz, viņi vēl uzņēma piecdesmit kristiešu, kas pēc sava kuģa bojāejas stāvēja krastā, un, izrādīdami žēlsirdību, dalījās ar tiem savā pēdējā pārtikā. Un, kad atlika vairs tikai viens - mirt badā, tad, lūk, kā viņus apraudzīja saules lēkts no austrumiem: pienāca liels tirgotāju kuģis, kas viņiem gan uzdāvāja, gan pārdeva pārtiku un atspirdzināja izsalkušos, un viņi tapa paēdināti. Taču, dodoties tālāk, viņi iekļuva līdz šim lielākajās briesmās: vētra viņus iedzina ārkārtīgi bīstamās klintīs, starp kurām viņi izbrauca tikai ar lielam bailēm un grūtībām. Andreja dienas priekšvakarā [29.novembris] viņi sasniedza Visbijas ostu; sagādājuši pārtiku, viņi no turienes brauca tālāk un tuvojās Dānijas zemēm. Milzīgā sala dēļ nespēdami kuģi piedzīt krastā, viņi to atstāja ledū un, paņēmuši līdzi mantas, caur Dāniju devās uz Vāciju.
 
[Piezīmes:]
 
[1] Aizkraukle (Asscrade) - viens no lielākajiem Daugavas lībiešu centriem Daugavas labajā krastā (ap 20 km augšpus Lielvārdes) stratēģiski izdevīgā vietā starp diviem Daugavā ieplūstošiem strautiem, no kuriem lielāko sauc Ašķere. Jādomā, ka taisni šis hidronīms devis nosaukumu senajai Aizkrauklei. Pilskalns 0,5 ha liels, ar 0,1 ha lielu priekšpili (Brastiņš 1930, 37), 3 ha lielu senpilsētu un ostu. Pilskalna tuvumā divi kapulauki (Aizkraukles un Lejasžagaru), kur kopumā atsegts ap 100 uz 10.-12.gs. attiecināmu apbedījumu (Urtāns 1983, 34-39).
 
[2] Pēc F.Benninghofena aprēķiniem, Rīgā tolaik bijis ne vairāk kā 80 pilsoņu gruntsgabalu, tātad pilsētas aizstāvēšanā varēja piedalīties 80-160 no Vācijas ieceļojušo iedzīvotāju (Benninghoven 1961, 48).
 
[3] Viņu pirmais gads bija beidzies jau 1204.gada pavasarī, kad bīskaps brauca uz Vāciju.
 
[4] Dzelzs kāsis (varbūt enkurs) ar atkarpainiem āķveida galiem, kādi sastopami 13.gs. kuģiem (Heinsius 1956, Abb. 10).

Reklāma