Goppers, Kārlis. Četri sabrukumi. Rīga: Armijas informācijas nod. izd., 1920. 184.lpp.

Pievienoja: 
Historia.lv, 18.08.2015

Četri sabrukumi: Ģenerāļa Goppera atmiņas. Rīga: Armijas informācijas nod. izd., 1920. 184.lpp.

Drukāts Sab. "Latvijas Sargs" drukātavā, Rīgā, Pauluči ielā 15.

Historia.lv piezīmes:

  • Grāmatu digitalizējot labotas tikai acīmredzamas pieturzīmju, garuma un mīkstinājuma zīmju drukas kļūdas, atstājot nemainītu to vispārējo, laikmetam raksturīgo lietojumu. 
  • Retinātais teksts kā izcēlums aizvietots ar trekniem burtiem. 
  • Atsauču vajadzībai kā iespraudumi tekstā kvadrātiekavās ievietoti oriģinālā izdevuma lapaspušu numuri. Gadījumā, kad jauna lapaspuse sākas ar zilbi (vārds ticis dalīts, tā daļu pārnesot uz nākošo lapaspusi), par lapaspuses sākumu uzskatīta vieta, kur sākas pirmais pilnais vārds.

Grāmata digitalizēta ar PBLA Kultūras fonda atbalstu.

Personas

Iezīmes

Literatūra: 
Grāmatas

Reklāma