Ventas lejteces kuršu līgums ar Romas pāvesta legātu Balduīnu no Alnas (1230.g. 28.decembris)

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 29.09.2013

[1230.gada 28.decembrī]

[J. Krodznieka tulkojums]

[..] Kurši solas pieņemt kristibu, caur mūsu rokām atvēledami savas zemes un dodamos ķīlniekus pāvestam. Viņi uzņemas notaļ un stingri tureties pie pāvesta pavēlēm. Mēs atkal, kas no pāvesta esam ieceltipar rīkotajiem, uz Rigas baznicas, Daugavgrīvas abata, visu tirgoņu, Kristus kareivju brāļu, krustnešu un Rigas pilsoņu kopeju lēmumu slēdzam ar viņiem [t.i. kuršiem] līgumu un apstiprinam šo norunu, zinams tad, ja viņi tūlin uzņems priesterus, kādus mēs viņiem apzīmesim un solas apgādat viņus ar visu vajadzigo un visās lietās klausīs, kā tas jau pienākas īsteem kristitiem un jutisies iepriecinati no viņu svētigām pamācibām, aizstāvešot, kā sevi pašus, pret ienaidniekiem, bez kavešanās visi, kā vīreeši, tā sievietes un bērni pieņems kristibu un turesies pie visu citu kristito baznicas ierašām (ritus) Biskaps, kuŗu viņiem iecels pāvests, viņiem jauzņem ar godbijibu un pazemibu, kā tēvs un kungs, kā tas jau pienākas kristitiem ļaudīm. Viņiem uzcītigi jaklausa un jadara viss pa prātam šim savam kungam un biskapam ar pienācigo godbijibu un padevibu. Tādas pašas tiesas, kādas Gotlandes iedzimtie, viņiem mūžigi būs jadod savam biskapam un ikgadus saviem prelatiem, augstakajiem garigo amatu vīriem, nepadodoties nedz Danijas karalim, nedz Zviedrijas. Mēs nodrošinajam viņiem uz mūžigiem laikiem vaļu, kamēr viņi neatkritīs no kristigās ticibas.

Kad nu līgums noslēgts, rakstiski apstiprinats un tā dabujis pastāvošu spēku, viņiem nāksies iet pret paganiem, aizstāvot kristito zemes, kā ari izplatot ticibu. Divu gadu laikā viņiem jastādas priekšā pāvestam un visās leetās jarīkojās tā, kā viņš to gribēs un pavēlēs. Pagaidam viņiem japilda tas, ko mēs vēlam un rakstam priekšā, jaklausa mums un jadara mums pa prātam, neaizkaŗot pāvesta autoritati.

Lai šim rakstam būtu spēks, mēs apstiprinam viņu, pieliekot klāt mūsu, Leales biskapa un citu augšam mineto zieģeļus.[..]

[A. Švābes tulkojums]

Brālis Balduīns, Alnas mūks, kardināļa Otona kunga, Apustuliskā krēsla legāta bikts tēvs un sūtnis, visiem Kristus ticīgiem mūžībā. Tā kā karalis Lamekins un Kursas pagāni no Esestua, proti Durpis, un Saggara zemēm un kiligundām, kuŗu vārdi ir šādi: Thargolae, Osua, Langis, Venelis, Normis, Kiemala, Pygawas, Sarnitus, Riwa, Saccze, Edualia, Aliswanges, Ardus, Alostanotachos, kā arī no citām kiligundām un ciemiem, kas atrodas Ventas abās pusēs, - Svētā Gara žēlastībai iedvesmojot, kas dvesmo kur, kad un cik grib - nāca pretim Kristus ticības pieņemšanai, nododami savas zemes, sevi un savus ķīlniekus caur mūsu rokām pāvesta kunga rokās un apsolījās vienmēr paklausīt visiem viņa rīkojumiem, tad mēs, pāvesta kunga vietā šai pusē darbodamies, kopīgi apspriedušies ar Rīgas baznīcu, Daugavgrīvas abatu, visiem [ārzemju] tirgotājiem, zobenbrāļiem, krustnešiem un Rīgas namniekiem, noslēdzam ar viņiem [kuršiem] šādu līgumu un apstiprinājām šādus nosacījumus, proti: viņi nekavējoties pieņems baznīckungus, kuŗu iecelšana mums pienākas; godam rūpēsies par viņu pārtikšanu un visur viņiem paklausīs kā īsti kristieši un visās lietās ievēros viņu derīgos noradījumus; viņi aizsargās tos pret ienaidniekiem kā sevi pašus; visi, kā vīrieši, tā arī sievietes un bērni, tūliņ saņems no viņiem svētās kristības atdzimumu un ievēros citu kristiešu parašas. Bet bīskapu, kas viņiem ar pāvesta kunga autoritāti ieceļams, viņi uzņems bijīgi un pazemīgi kā savu tēvu un kungu, un - kā tas jādara visiem kristiešiem - viņam visur kā savam kungam un bīskapam pilnīgi paklausīdami, tam padosies, parādīdami bijību un padevību, kāda pienākas viņu kungam un bīskapam. Bez tam viņiem no visa vienmēr pienāksies ik gadus maksāt savam bīskapam un saviem prelātiem tās pašas tiesas, kas pienākas dot Gotlandes iedzimtiem, bet līdz ar to viņi nevarēs tikt pakļauti ne Dānijas, nedz Zviedrijas karaļvalstij: mēs viņiem esam devuši mūžīgu brīvību, kamēr viņi neatkrīt. Pēc šī līguma noslēgšanas un ierakstīšanas šai tīstoklī, kas iegūst mūžīgu spēku, viņi piedalīsies kaŗa gājienos pret pagāniem kā kristiešu zemes aizsardzībai, tā arī ticības izplatīšanai. Divu gadu laikā viņi ieradīsies pie pāvesta kunga un visur un vienmēr izturēsies saskaņā ar viņa lēmumu un rīkojumu. Bet starplaikā pilnīgi ievērodami mūsu iestādījumus un priekšrakstus, viņi paklausīs mums visur un visās lietās, neaizkaŗot nekur pāvesta kunga augstāko varu. Lai tas iegūtu mūžīgu spēku, tad šo uzrakstīto grāmatu mēs esam nostiprinājuši, piekaŗot mūsu, Leāles bīskapa Ērmaņa kunga un citu augšā minēto zīmogus. Dots tā Kunga 1230.g. Innocenta dienā.

[Tulkojums krievu valodā]

Брат Б[алдуин], монах из Альны, пенитентиарий и посол господина О[ттона], кардинала, легата апостольского наместника, всем верным Христа во веки.

Когда по милосердному внушению духа святого, благоприятствующего, где, когда и сколько возжелает, король Ламмекин и язычники из Куронии от земель Эсестуа, а именно Дурпис и Саггара, и кихельгонд, названия коих таковы: Тхарголе, Осуа, Лангис, Венелис, Нормис, Киемала, Пюгавас, Сарнитус, Рива, Сакзе, Эдуалия, Алисвангес, Ардус, Алостанотакхос, и от остальных кихельгонд деревень, расположенных по обе стороны Венты, изъявили готовность к принятию веры Христовой, приводя земли свои, самих себя и поручителей своих через руку нашу к руке господина папы, они обещали при всех обстоятельствах постоянно держаться этого определения.

Мы же, пребывающие на службе господина папы в этой местности, по общему совету рижской церкви, аббата из Дюнамюнде, всех купцов, воинов Христовых, паломников, а также рижских граждан, в таковое соглашение с ними вошли и условие скрепили; а именно:

[1.] Они постоянно принимают священников, назначенных к ним нашей властью, с почетом обеспечивают их всем необходимым и им, как истинные христиане, во всем повинуются и при всех обстоятельствах их спасительным указаниям следуют, их от врагов будто самих себя защищают, все, как мужи, так жены и дети, тотчас приемлют от них возрождающее таинство святого крещения и отправляют прочие христианские обряды.

[2.] Также принимают епископа, назначенного им властью господина папы, с почтением и преданностью как отца своего и господина, и во всем как господину своему и епископу по непреложному обычаю прочих христиан, совершеннейше повинуясь, подчиняются, выказывая ему, отцу и епископу своему, должное почтение и покорность.

[3.] Что же касается тех прав, которые уроженцы Готланда считают подлежащими исполнению, то во всем постоянно они будут считаться ежегодно подлежащими исполнению самим епископом и самими прелатами, так что уроженцы эти не зависят ни от датского, ни от шведского королевств.

[4.]Мы же милостиво предоставили им постоянную независимость до той поры, пока не случится так, что они отпадут.

[5.]Наконец, теперь, когда соглашение заключено и изложенному в настоящей грамоте придана сила постоянного действия, походы против язычников, необходимо совершаемые как ради защиты христианской земли, так и ради распространения веры [Христовой], они участят.

[6.] По прошествию же двух лет они вверят себя господину папе и будут навечно вести себя во всем сообразно его благоусмотрению и определению.

[7.] А дотоле сохраняющие вполне наши установления и предписания следуют во всем нашему совету и полностью повинуются, не нарушая ни в чем власти господина папы.

Дабы придать этому неизменную крепость, мы скрепили настоящую грамоту, после того как она была написана прикрепив печать нашу, господина Г[ермана] леальского епископа и иных, сверх упомянутых.

Составлено в лето господне 1230, в день Невинных Младенцев.

Avots:

- latīņu teksts - Latvijas vēstures avoti. 2. sēj.: Senās Latvijas vēstures avoti. 1.burtnīca. Red. Švābe, A. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 1937., Nr.162, 141.-142.lpp.

- tulkojums latviešu valodā - Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.>13.lpp.

- tulkojums latviešu valodā - Švābe, A. Senā Kursa. Grām.: Straumes un avoti. I sējums. Rīga: A.Gulbis, 1938. 45.-114.lpp.>68.-69.lpp.

- tulkojums krievu valodā - Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). - Москва: Наука, 1972, ст.303-306.

Publicēts arī: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. von F.G.Bunge u.a. Bd. I, Reval, 1853. n.103.

Ievietots: 02.08.2002.

Glabāšanas vieta: 
Vatikāna arhīvs, Reg. Vat., vol.15, fol.155-r, ep.185.

Šķirkļi

Bibliotēka

Raksti

Personas

Iezīmes

Dokumenta veids: 
Starpvalstu normatīvie akti un diplomātiskie dokumenti
Hronoloģija: 
13. gadsimts1230decembris28

Reklāma