Zeids, T. Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā. Grām.: Vēstures problēmas. 4.sējums. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1961. 3.-11.lpp.

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 18.08.2014

Trīs dokumenti par feodālā īpašuma attīstību Kursā

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta rīcībā esošo kādreizējā Kurzemes zemes arhīva dokumentu fotokopiju (553. lieta) vidū atrodas trīs fotokopijas, kas pelni sevišķu ievērību. Cik man zināms, šais fotokopijās atrodamie dokumenti nav nekur publicēti, bet tie met interesantu gaismu uz tā laika Kursas agrārajiem apstākļiem un ļauj labāk izprast feodālā īpašuma attīstību un vēsturi Kursā. Visi trīs dokumenti ir lēņa grāmatas: divas no tām ir izdevuši Livonijas ordeņa mestri, bet vienu - Kurzemes bīskaps.

Ar pirmo dokumentu (5. fotokopija) 1334.g. 2.janvāri Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards aplēņo Dravas Albertu ar diviem arkliem zemes: vienu pie Usmas ezera, bet otru - Vārē. Abi šie zemes arkli agrāk bija piederējuši zemgalim Tiģim (Tyghe).

Dokumentam divējādā ziņā ir svarīga nozīme. No vienas puses, tas parāda feodālo īpašumu sadalījumu Kursā, no otras - vietējo feodāļu likteni pēc vācu iebrukuma.

Kas bija šis zemgalis Tiģis, kuram, pēc dokumenta spriežot, bija piederējis visai liels valdījums - vismaz četri arkli zemes? Kā kuršu apdzīvotajā teritorijā varēja rasties zemgaļu feodāļa valdījums? Kādēļ šis valdījums vēlāk nodots vācu tautības feodālim Dravas Albertam? Atbilde ir tikai aptuvena, un tā rodama sava laika vēsturiskajos apstākļos.

Liekas, ka zemgaļa Tiģa zemes valdījums lēņa veidā bija radies vai nu XIII gs. beigās, vai, visvēlākais, XIV gs. sākumā. Tad tas droši vien tika fiksēts lēņa grāmatā, tāpat kā zemes gabalu izlēņošana kuršu ķoniņiem XIV gs. sākumā, tikai vēlākie Tiģa zemes gabalu valdītāji - vācu feodāļi nebija ieinteresēti saglabāt lēņa grāmatu vai grāmatas, kas varētu pierādīt iespējamo Tiģa pēcnācēju tiesības uz šiem zemes valdījumiem.

Trūkstot stāstītājiem vēstures avotiem, mēs nezinām, kāda loma ir bijusi Tiģim zemgaļu brīvības cīņās, kas noslēdzās XIII gs. 90.gadu sākumā. Tomēr, ja Livonijas ordeņa mestri bija viņam piešķīrusi zemi kuršu apdzīvotā novadā, tad tas izskaidrojams, liekas, tikai ar diviem motīviem: Tiģis nevarēja palikt Zemgalē vai nu tāpēc, ka zemgaļu brīvības ciņu laikā bija nostājies vācu pusē un pat arī pēc vācu uzvaras viņa dzīvība bija apdraudēta, vai arī tādēļ, ka cīņu rezultātā bija iznīcināta no viņa atkarīgo zemnieku daļa vai arī tie bija izceļojuši uz Lietuvu lielās zemgaļu izceļošanas laikā, tā ka Tiģa valdījumi Zemgalē zemnieku trūkuma dēl bija zaudējuši savu vērtību. Abos gadījumos šī zemgaļu feodāļa loma brīvības cīņās ir bijusi negatīva. Tomēr viss teiktais ir tikai hipotēze, tāpat kā nezinām noteikti par t.s. kuršu ķoniņu izcelšanos.

Nav zināms arī, pēc kādām lēņa tiesībām zemgalis Tiģis bija saņēmis savā valdījumā augšminētos zemes gabalus. Īpatnēja ir formula dokumenta beigās, ka Dravas Alberts saņem savā valdījumā šos zemes gabalus bez kunga tiesas maksāšanas un bez klaušu pildīšanas (“absque census persolucione et laboris factione”). Formula ir pilnīgi tā pati, kas sastopama 1333.g. 13.maijā izdotajā lēņa grāmatā Tontegodem,[1] kurš saņēma lēņos 2 arklus zemes Sialenes pagastā. No tā var spriest, ka arī Tiģim zemes gabals bijis izdots lēņos ar sašaurinātām lēņa tiesībām tāpat kā kuršu ķoniņieni - Tontegodēm un Peniķiem. Ja Tontegodēm un Peniķiem izdevās saglabāt savus valdījumus vairākus gadsimtus, tad Tiģis turpretim ātri zaudēja savus zemes valdījumus. Iespējams, ka tas noticis jau viņa dzīves laikā, jo lēņa grāmatā Tiģa vārdam nav pievienota formula “bone memorie” vai “pie memorie”, ko parasti viduslaiku dokumentos lietoja attiecībā uz cilvēkiem, kas bija miruši pirms attiecīgā dokumenta izdošanas. Kā arī nebūtu, Tiģa valdījumiem bija tas pats liktenis, kas tai pašā laikā lielākoties piemeklēja vietējo tautību vasaļu valdījumus citur Latvijā un Igaunijā - tos piesavinājās un sagrāba savās rokās vācu tautības vasaļi, kam bija lielāks bruņotais spēks un politiskā vara.

Otrajā dokumentā (65. fotokopija) Kurzemes bīskaps Burhards aplēņo sešus vācu tautības vasaļus ar Sakas un Dzintares pilīm. Dokumenta beigās piezīmēts, ka aplēņošanas akts stāsies spēkā tikai tad, ja vasaļi četru gadu laikā apmetīsies uz dzīvi izlēņotajās vietās. Šī 1305.g. 18.februārī izdotā lēņa grāmata, kuras atstāstījums iespiests E. Heniga grāmatā “Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland” (1809.), pilnā mērā attēlo politiskos apstākļus Kurzemes bīskapijā XIV gs. sākumā. Kā dokumenta ievadā teikts, Kurzemes bīskaps Burhards izlēņojis minētās pilis pēc Livonijas ordeņa mestra, landmaršala un citu Livonijas ordeņa pavēlnieku ieteikuma. No tā redzams, ka Kurzemes bīskapijā, kas faktiski bija inkorporēta Livonijas ordeņa valstī, ordenis noteica ne tikai ārējo politiku, bet ari ietekmēja zemes izlēņošanu, izvēloties sev izdevīgus vasaļus.

1305.g. lēņa grāmata parāda arī, kāds bija vācu stāvoklis iekarotajā Kursā. Kaut arī Kursas iekarošana formāli bija pabeigta ar kuršu 1267.g. padošanās līgumu, tomēr vācu feodāļi pakļautajā teritorijā nejutās droši. Nelabprāt vācu vasaļi apmetās uz laukiem, lai tur nostiprinātu vācu iekarotāju varu. Tāpēc arī lēņa grāmatā rodama piebilde, ka vasaļiem jāapmetas izlēņotajās pilīs četru gadu laikā: Kurzemes bīskaps nebija drošs, ka šie vācu vasaļi gribēs riskēt ar savām dzīvībām un apmesties vēl pilnīgi nepakļautajos Kurzemes laukos.

Šis dokuments ienes lielāku skaidrību arī Kurzemes piļu celtniecības vēsturē. K.Lēviss of Menārs savā piļu leksikonā raksta, ka Sakas pils celta ap 1386.g.[2] Viņam seko ari Leonīds Arbuzovs jun. Latviešu konversācijas vārdnīcā ievietotajā Livonijas piļu sarakstā[3] un A.Tūlse savā monogrāfijā par Igaunijas un Latvijas pilīm.[4] Taču, kā redzams pēc dokumenta, Sakas pils pastāvēja jau 1305.g., un minētajiem autoriem acīm redzot nav bijis pazīstams ne šis dokuments, ne arī tā atstāstījums Heniga grāmatā.[5] Pēc dokumenta arī redzams, ka sākumā tā ir bijusi Kurzemes bīskapa pils un tikai pēc tam tā kļuvusi par vasaļu pili. Tās celšana acīm redzot datējama ar XIII gs. beigām, tāpat kā otras šai dokumentā minētās Dzintares pils celšana, par kuru ne Lēviss of Menārs, ne citi autori neminēja nekādus hronoloģiskos pieturas punktus.

Trešais dokuments (78. fotokopija) attiecas jau uz XV gs. pirmo ceturksni, un ar to Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers no Španheimas izlēņo Jēkabam Bīnem vairākus zemes gabalus.

Par vienu no lēņu objektiem teikts, ka tas atrodas pie kalna Sabiles pilsāta tuvumā (“an eynen berge by der pylsaten to Sabel”). Rodas jautājums, kā un ar kādu nozīmi kursiskais vārds “pilsāts” ir lietots Livonijas ordeņa mestra kancelejā dokumentā, kas izdots Kuldīgā. Grafiski vērojot, šķiet, vistuvākais būtu “pilsētas” apzīmējums. Tomēr, kā mums zināms, Sabile tai laikā nebija pilsēta, tur pastāvēja tikai pirms 1282.g. celta ordeņa fogta pils. Līdz ar to jāmeklē šim vārdam cits izskaidrojums. Savā laikā valodnieki, analizējot latviešu valodā atrodamos terminus “pilsāts” un “pilsēta”, konstatēja, ka “pilsāts” Kursā nenozīmē to pašu ko “pilsēta”, bet tas radies no vārdiem “pils” un “sāts”.

«Sāts» esot sens kursisks apzīmējums pļavai, kā arī uzplēstam laukam resp. plēsumam. Līdz ar to, pēc valodnieku domām, saliktenī “pilsāts” vārds “sāts” esot varējis nozīmēt vietu, kas atradusies pils priekšā vai tai apkārt un bijusi nocietināta ar vaļņiem. Šāds “sāts” varējis būt ļoti plašs un vēlāk, pēc apbūvēšanas, varējis izvērsties par pilsētu tagadējo pilsētu nozīmē.[6] Pēc manām domām, iespiestais dokuments attaisno šo valodnieku ieskatu un savukārt liecina, ka vārds “pilsāts” valodnieku minētajā nozīmē bija Kursā plaši pazīstams, tā ka iespiedās pat viduslejasvācu valodā sarakstītos dokumentos.

I

Livonijas ordeņa mestrs Monheimas Eberhards izlēņo Dravas Albertam vienu arklu zemes pie Usmas ezera, bet otru Vārē (?), kurus agrāk bija valdījis zemgalis Tiģis.

II

Kurzemes bīskaps Burhards, prāvests Bērtulis un domkapituls, paklausot Livonijas ordeņa mestra, landmaršala, Rīgas komtura Hoijera, Kuldīgas komtura Rūdolfa, ordeņa mestra kapelāna Vernera, Kuldīgas fogta Reinfrīda un pārējo ordeņa brāļu lūgumam, izdod (koprokas) lēnī Helmedes Indriķim, Bernardam sauktam Gangam, Konradam sauktam Meijem, Teodoriham sauktam Šperlingam, viņa radiniekam no mātes puses Teodoriham un Ringstides Frīdriham Sakas un Dzintares pilis, izņemot Prūseniekus (Prusse, Dzērves pag.) un Kārklus, un bīskapijas daļu Adzē (Gudenieku pag.), ar to noteikumu, ka minētie vasaļi 4 gadu laikā uzskaitītās vietās apmetīsies uz dzīvi, pretējā gadījumā šis izlēņojums uzskatāms par nenotikušu.

III

Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers no Španheimas izlēņo Jēkabam Bīnem: 1) nelaiķa Nikolaja Skrīvera atstāto zemi un muižu ar noteikumu, ka nelaiķa sieva Elzebe saņem no tās netraucētu uzturu, bet pēc viņas nāves muiža ar visiem piederumiem nāk Bīnes un viņa mantinieku pilnā rīcībā; ja abas puses vienojas, tad var uzturu nomaksāt ar vienreizēju maksājumu; ja Elzebe vēlētos pati iegūt savu uzturu tieši no minētās zemes un muižas, tad viņai jāiemērī attiecīga zeme; 2) vienu arklu zemes pagabalos pie kalna Sabiles pilsāta tuvumā, ko agrāk valdījis Mindeķis; 3) tīrumu pilsāta priekšā un lauku līdz ar pļavu, kas sniedzas līdz Kuķa robežām.

ТРИ ДОКУМЕНТА О РАЗВИТИИ ФЕОДАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КУРЗЕМЕ

Три ленные грамоты из архивов курземских имений, публику­емые по фотокопиям, находящимся в архиве Института истории АН Латв.ССР, имеют довольно большое значение для иссле­дования истории развития феодальной собственности в Курземе.

1. Магистр Ливонского ордена Эбергард фон Монгейм 2 ян­варя 1334 г. дает в лен Альберту фон Дравену два гака земли из четырех гаков, принадлежавших ранее земгалу Тигису. Трудно ответить на, вопрос, каким образом земгальский феодал оказался на территории, населенной куршами, - предал ли он свой народ во время его борьбы с немецкими поработителями и поэтому вы­нужден был бежать из Земгале, или же в Земгале в связи со значительной эмиграцией земгалов в Литву к концу XIII в. не хватало крестьян для феодальной эксплуатации.

2. Курземский епископ Бурхард 18 февраля 1305 г. по реко­мендации Ливонского ордена дает в лен шести вассалам замки Сака и Дзинтаре со всеми угодьями, но с условием, что если упомянутые вассалы в четырехгодичный срок не поселятся в этих замках, то ленная грамота потеряет свою силу. Документ, с одной стороны, показывает, что даже в начале XIV в. немецкие завое­ватели в Курземе не чувствовали себя в безопасности и неохотно селились в сельской местности. С другой стороны, документ сви­детельствует о том, что замки Сака и Дзинтаре существовали уже в 1305 г., т. е. были построены уже к концу XIII в. До сих пор историки (К.Левис оф Менар, Л.Арбузов мл., А.Туулсе) счи­тали, что замок Сака построен около 1386 г., а о замке Дзинтаре вообще не было никаких хронологических данных. Очевидно, историки не обратили внимания на приведенный в книге Э. Геннига. “Geschichte der Stadt Goldingen” (1809 г.) пересказ этого документа.

3. В ленной грамоте, от 30 марта 1422 г., изданной магистром Ливонского ордена Зигфридом Ландером фон Шпангеймом, упо­треблено название “pylsaten to Sabel”. Оно может вызвать инте­рес у языковедов. В свое время, основываясь только на лингви­стических материалах, языковеды доказывали, что латышское слово “pilsāts” в Курземе не адекватно слову “pilsēta”, но означает место, расположенное перед замком или около замка и укрепленное земляным валом. Со временем этот “pilsāts” мог, конечно, стать городом (“pilsēta”). Сабиле в 1422 г. не была еще городом, и в ленной грамоте, составленной на немецком языке, употребляются не немецкие термины “Stadt”, “hankelwerck” и т. п., а латышское слово “pilsāts”. Таким образом, письменные источники, по всей видимости, подтверждают мнение языковедов.

Atsauces:

[1] LUB [Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Herausgegeben von Friedrich Georg von Bunge u.a.], II, Nr.753.

[2] K.von Löwis of Menar. Burgenlexikon für Alt-Livland. Riga 1922, S. 109.

[3] Latviešu konversācijas vārdnīca, XVI sēj. Rīgā 1937-1938, 32240. sleja.

[4] A.Tuulse. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat 1942, S. 261.

[5] E.Hennig. Geschichte der Stadt Goldingen in Kurland, I. Mitau 1809. S. 127-128.

[6] J.Plāķis. Pilsāts - pilsēta. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1926, Nr.4, 318.-320.lpp.; J. Endzelīns. Par Jelgavas vārdu. Turpat, 1932, Nr.2, 134.-137.lpp.; sk. arī vārdus “pilsāts”, “pilsēta” un “sāts” K.Mīlenbaha un J.Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcā. - Nīcas un Bārtas mācitāja Jāņa Langija 1685.g. latviešu-vācu vārdnīcā (Latvijas Universitates raksti, Filol. un filoz. fak. sērija, 3. sēj., papildin. Nr.1, 1936) pie vārda “pilsāta” (191.lpp.) teikts, ka tur ietilpst lietuviešu vārdiņš “sāt”, kas nozīmējot “ciems”.

Ievietots: 16.08.2001.

Pēdējie labojumi un papildinājumi: 28.08.2001.

Reklāma