Indulis Ķēniņš savā kabinetā mājās Valdemārpilī. 2014.g. 2.septembris. V.Grīviņa foto.

Ķēniņš, Indulis

1931-2018
vēsturnieks
skolotājs
Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 26.03.2015

Dzīvesgājums

Dzimis 1931. gada 13. novembrī Rīgā, Šoseju un zemesceļu departamenta tehniķa ģimenē.

1947. gadā absolvējis Aizputes 7-gadīgo nepilno vidusskolu. 1950. gadā absolvējis Cīravas Meža skolu ar mežkopja kvalifikāciju. 1955. gadā ieguvis traktorista – atslēdznieka kvalifikāciju. 1966. gadā ieguvis vidējo izglītību Dobeles vakara vidusskolas Bērzes filiālē. Līdz 1981. gadam strādājis lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Kopš 1981.g. strādājis pedagoģiskajā darbā. 1983.g. sāk strādāt par skolotāju Valdemārpils vidusskolā. Pamatā mācījis vēsturi, bet pasniedzis visās klašu grupās arī politiku un tiesības, civilzinības, ētiku, filozofiju, latviešu valodu un literatūru, krievu valodu, epizodiski - ģeogrāfiju, bioloģiju, matemātiku, fiziku, ķīmiju, vācu valodu.

Indulis Ķēniņš Āraišos Latviešu skolotāju konferences Minstere 2 laikā. 1990.g. Andra Tomašūna foto.

1985. gadā beidzis Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļu ar kvalifikāciju filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs – pielīdzināts filoloģijas maģistra grādam (diploms ЛВ Nr. 123666);  [diplomdarbs ”Adjektīvi ar izskaņu –īgs Bībeles pirmizdevumā”]. 1991. gadā saņēmis apliecību par LU Vēstures un filozofijas fakultātes Skolotāju kvalifikācijas celšanas divgadīgo kursu beigšanu Latvijas un vispārējā vēsturē (kursu apliecība Nr. 290). 1994. gadā LU Vēstures un filozofijas fakultātē ieguvis vēstures maģistra akadēmisko grādu  (maģistra diploms Nr. 000746). 1995. gadā saņēmis LU Habilitācijas un promocijas padomes piešķirto pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. paed. diploms Nr. 001323); [promocijas darbs „Vēstures mācību grāmatas pamatskolām kā skolēnu pilsoniskās attīstības līdzeklis”]. 2007. gadā ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora zinātnisko grādu vēsturē (Dr. hist. h. c. diploms Nr.104)         

Kopš 2008.g. 1.janvāra pensionējies.

Ģimenes stāvoklis – precējies: 1951. gadā pirmo reizi, 1981. gadā – otro. Pirmajā laulībā dzimuši divi bērni: 1956. un 1962. gadā, jaunākais dēls miris. Trīs mazbērni, divi mazmazbērni.

Miris 2018.g. 10.janvārī.

Aktivitātes:

Latvijas vēstures skolotāju asociācijas dibināšanas iniciatīvas grupas dalībnieks, Asociācijas statūtu līdzautors; VSB biedrs. 1994. – 1995.gadā IZM konsultatīvās padomes ārštata loceklis vēstures jautājumos. Piedalījies vairākās Latvijas un starptautiskās zinātniskās un vēstures skolotāju konferencēs, uzstājies arī ar publiskiem referātiem. Publicējis dažādos periodiskajos izdevumos vairākus rakstus par vēstures mācīšanas mērķiem, uzdevumiem un metodiku. Recenzējis IZM izstrādāto1995./96. māc. gada Pasaules un Latvijas vēstures eksāmena biļešu projektu. Aktīvi darbojies pasākumos par Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta ieviešanu skolu mācību programmās, rediģējis un pārstrādājis 2005. gadā ISEC izveidotās darba grupas veidoto mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” standarta projektu, patstāvīgi izstrādājis mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” orientējošu programmas projektu, kā arī orientējošu pasaules vēstures un Latvijas vēstures tematiskās saskaņošanas programmas projektu;
Konsultējis augstskolu studentus, kā arī vadījis LPA studentu praksi un recenzējis LPA diplomandu bakalaura un maģistra darbus.

Atzinības:

 • 1995. gadā piešķirta Sorosa fonda Latvijai stipendija grāmatas “Latvijas vēsture. 20. gadsimts” manuskripta izstrādāšanai;
 • Latvijas skolotāju – mācību grāmatu autoru 1995. gada konkursa laureāts;
 • Luda Bērziņa piemiņas fonda 2003. gada laureāts par aktivitāti un devumu Latvijas kultūrvēstures un folkloras apzināšanā, humanitāro zinātņu attīstībā, pedagoģijā un izglītības attīstības veicināšanā;
 • IZM Atzinības raksts 2007.g. 31. augustā;
 • Vairākkārt saņēmis rajona IP, Valdemārpils pilsētas domes un skolas administrācijas atzinības rakstus par aktīvu darbu mācību procesa kvalitātes uzlabošanā un pilnveidošanā, kā arī mācību grāmatu radīšanā.
 • Ieguvis Talsu novada „2012. gada radošākā novadnieka” goda nosaukumu.

Publikācijas

Mācību literatūra:

 • Latvijas vēsture – mācību grāmata 8 – 9 klasei. - R., Zvaigzne, 1990;1991; 1992; 
 • История Латвии – mācību grāmata 8 - 9. klasei. – R.,. Zvaigzne, 1990; 1992; 1995; 
 • Dzimtenes mācība – mācību grāmata 5. klasei. – R., Zvaigzne, 1992; 1993; 
 • Родной край – mācību grāmata 5. klasei. – R., Zvaigzne, 1993; 1994;
 • Seno laiku vēsture 1. daļa – mācību grāmata 6. klasei. – R., Zvaigzne ABC, 1994;
 • Seno laiku vēsture 2. daļa – mācību grāmata 6. klasei. – R., Zvaigzne ABC, 1994; 
 • История древнего мира – mācību grāmata 6. klasei. – R., Zvaigzne ABC, 1994;
 • Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 1. daļa – mācību līdzeklis vidusskolām. – R., Zvaigzne ABC, 1997; 
 • Latvijas vēsture. 20. gadsimts. 2. daļa – mācību līdzeklis vidusskolām. – R., Zvaigzne ABC , 1998;
 • История Латвии, ХХ век – mācību līdzeklis vidusskolām. – R., Zvaigzne ABC,  1999;
 • Rīga. Latvija. Svarīgākie notikumi gadskaitļos – mācību palīglīdzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1999;
 • Latvija gadsimtu lokos. 1. daļa Aizvēsture un senvēsture. – mācību līdzeklis vidusskolām paplašinātai Latvijas vēstures izzināšanai. – R., RaKa, 2003;
 • Latvija gadsimtu lokos. 2. daļa. Viduslaiki. – mācību līdzeklis vidusskolām paplašinātai Latvijas vēstures izzināšana. – R., RaKa, 2005;. 
 • Latvijas vēsture pamatskolai. Senvēsture un agrie viduslaiki. – R., Zvaigzne ABC, 2006;
 • Latvijas vēsture pamatskolai. Viduslaiki.- R., Zvaigzne ABC, 2009.

Kopā ar citiem autoriem izdotie darbi:

 • “Lielā Ilustrētā Enciklopēdija“– šķirkļi “Latvijas vēsture”, „Lietuvas vēsture” un “Igaunijas vēsture”, - R., Zvaigzne ABC, 1996; 
 • LAB izdevums „Latviešu grāmata ārzemēs (1920 – 1940), - R., 1998. Ievads – Aizgāja latvietis pasaulē tālu... (5. – 12. lpp.)
 • Rakstu krājums „Latvija Likteņa gaitās 1918 – 1991” , R.,A/S Preses Nams, 2006. Ievadvārdi (6. -7. lpp.); raksts: „Kam un ko zvērēja latviešu leģionāri”  (175. - 182. lpp).
 • Rakstu krājums „Latvija – Likteņa gaitās” (2., paplašinātais izd.) – R., A/S Preses Nams, 2007. :
 • Īss Latvijas zemes un tautas vēstures apskats (13. – 50. lpp.); Kam un ko zvērēja latviešu leģionāri  (221. – 227. lpp.)
 • Latvia – Throgh the centuries. – R., A/S Preses Nams, 2007. :
 • A brief history of the land and people of Latvia (13. – 49. lpp );  What did the latvian legioneres fight for (217. – 223. l

Metodiskie materiāli:

 • IZM (TIM) izdevuma „Norādījumi vēstures un sabiedrības mācības mācīšanā 1989./90. mācību gadā” sadaļas. “Latvijas vēstures programma vispārizglītojošo skolu 8. – 9. klasēm” autors;
 • IZM (IKZM) 1993. g. izdevuma “Tematiskais plānojums pasaules vēsturē 6. – 9. klasēm” autors;
 • IZM (IKZM) 1994.g. izdevums Тематическое планирование по всемирной истории для 6 – 9 кл. (autora tulkojumā);
 • Promocijas darbs „Vēstures mācību grāmatas pamatskolām kā skolēnu pilsoniskās attīstības līdzeklis” – R., 1995; (Promocijas darba kopsavilkums.)
 • Projekts: „Pamatizglītības standarts Latvijas vēsturē 6. – 9. klasei”- 2005;
 • Projekts: „Mācību programma pamatskolai Latvijas vēsturē 6. – 9. klasei”- 2005;
 • Projekts: „Pasaules, Eiropas un Latvijas vēstures kursa salīdzinošā programma” – 2005.

Nozīmīgākās publikācijas periodikā un citos informācijas līdzekļos:

 • „Precizēsim vēstures faktus!" – Latvijas Jaunatne, 1990.g. 23. augustā;
 • Dzimtene – topošās grāmatas „Dzimtenes mācība” fragmenti – LU žurnāls „Latvijas Vēsture” 1991. g. Nr. 1 – 3;
 • Kas ir otrpus priekškara? – vēsturisko norišu un atsevišķu personu darbības vērtējums mācību stundās - „Izglītība”, 1991. g. 2. augustā;
 • „Kādai vajadzētu būt vēstures mācību grāmatai”- „Izglītība” 1992. g. 24. decembrī;
 • „Par galvenajām vadlīnijām vēstures mācīšanā pamatskolās” – „Izglītība” 1993.g. 15. jūlijā;
 • Recenzija (saīsināts referāta variants) „Par seno laiku vēstures mācību grāmatas tekstuālā satura izstrādnes manuskriptu” – „Izglītība” 1994. g. 17. martā;
 • „Tā bija pirms 70 gadiem. (Un kā ir šodien, pēc 70 gadiem?)” – „Diena”- 1996.g. 2. janvārī;
 • „Ko domā vēstures skolotājs par Latvijas vēstures mācīšanu”- LU žurnāls „Latvijas Vēsture” 2005. g. Nr. 2 (58);
 • „Dzimtenes mācība nav nacionālisms” – saruna (intervija) ar žurnālistu Voldemāru Hermani; „Neatkarīgā” 2006. g. 30. janvārī; 
 • „Kam un ko zvērēja latviešu leģionāri? Par ko un pret ko viņi cīnījās?”- „Diena” 2006.g. 21. aprīlī; 
 • „Jāuzklausa abas puses” – „Diena”2006. g. 14. augustā;
 • „Kādēļ Latvijas vēsture jāmāca kā atsevišķs mācību priekšmets?” – www.skolotajs.lv
 • „Audienda et altera pars” – www.skolotajs.lv

Literārā darbība:

 • Atdzejojis krievu valodā latviešu tautasdziesmas, kas ievietotas mācību grāmatu „История Латвии” un „Родной край” saturā; 
 • Raksta dzeju un miniatūras, komponējis dziesmas ar saviem tekstiem. Daļa šo darbu tiek izmantoti Valdemārpils vidusskolā jaunāko klašu mūzikas stundās, kā arī dažādos skolas pasākumos.
 • 2010. gadā izdots dzejas un miniatūru krājums „Mums pieder Saulesstars.

Reklāma