Ubaglīcis

Pievienoja: 
Filips Bobinskis, 06.11.2022

1. att. Dubna pie Ubaglīča. Foto: F. Bobinskis, 2022
Koordinātas (WGS 84): 
56.358375, 26.185218
Koordinātas nav precizētas dabā

Vietvārds: hidroorogrāfiska vieta

Vietvārds Ubaglīcis jeb Ubagu līcis ticis lietots trīs savstarpēji saistītās, bet niansēs atšķirīgās nozīmēs: 

1) Paliels Dubnas līkums mūsdienu Līvānu pilsētas teritorijā;

2) Minētā upes līkuma ieskauta teritorija upes labajā krastā;

3) Šajā teritorijā 20. gadsimtā izveidojusies pilsētas apkaime.

Par to, ka vietvārds Ubagu līcis ticis plaši lietots jau 20. gadsimta sākumā, liecina, piemēram, tā pieminējums 20. gados nosprausto un vēlāk precizēto Līvānu miesta robežu aprakstos. (1)

Ir sastopamas vairākas aplūkotā vietvārda izcelsmes versijas.

1) Mūsdienu populāros Līvānu vēstures izklāstos (2) un mutvārdos dzirdētos vietvārda izcelsmes skaidrojumos Ubaglīča nosaukums visbiežāk tiek skaidrots ar nostāstiem par ubagiem, kuri pēc tam, kad tie dievkalpojumu dienās pie baznīcas dabūjuši kādas žēlastības dāvanas, šeit mēdzuši apmesties un ieturēt maltīti. Dažkārt šos nostāstus mēdz saistīt ar 17. gadsimta otrajā pusē uzcelto katoļu baznīcu, kuras kādreizējo atrašanās vietu lokalizē Dubnas labajā krastā aptuveni pusceļā starp Ubaglīci un Dubnas ieteku Daugavā. Nav ziņu par tik senu vietvārda fiksējumu. Jāpiemin, ka Līvānos ir bijis vēl arī cits ar ubagu vārdu saistīts vietvārds. Pie 19. gadsimtā celtās tagadējās katoļu baznīcas atradās Pirmā pasaules kara laikā bojā gājušais Ubagu krogs. Tā tautā lietoto nosaukumu līdzīgi kā Ubaglīča vārdu nostāsti saista ar pie baznīcas savulaik sastopamiem ubagiem.

2. att. Fragments no Krievijas 1866. gada. trīs verstu kartes. (3) Atzīmētās vietas: 1. - Ubaglīcis; 2. - katoļu baznīca un Ubagu krogs; 3. - bijušās kapsētas vieta, kur mēdz lokalizēt 17. gadsimtā celto Līvānu katoļu baznīcu. 

2) Latviešu Folkloras krātuves kolekcijā "Arvīda Aizsila folkloras vākums" starp citiem starpkaru periodā apkopotajiem materiāliem ir atrodama burtnīca ar skolēna P. Gercāna pierakstītām folkloras vienībām, kuru vidū ir nostāsts par Ubaglīča nosaukuma rašanos. Arī šis nostāsta variants piemin no baznīcas gājušu nabagu, bet atšķirībā no iepriekš atstāstītās nostāsta versijas runā par viena indivīda piedzīvoto.

"Kā cēlies Dubnas līča nosaukums "Ubaglīcis. (kuŗš atrodas netālu no Līvāniem)
Tur kur Dubna met līkumu, atrodas skaists līcis. Šim līcim nebijs agrāk nosaukuma. Vienu svētdien viens nabags iedams no baznīcas nogājis upmalā nodzerties. Dzerot viņam slīdējusi kāja un viņš gāzies upē, kur noslīcis. No tā laika to līci nosauca par "ubaglīci
". (4)

3) Retāk vietvārda izcelsmi mēdzuši saistīt arī ar apkārtnes iedzīvotāju nabadzību. 1981. gadā laikrakstā Pionieris publicētā nelielā rakstiņā "Dubnas iela" šeit dzīvojusi skolniece S. Ancāne raksta: "Agrāk rajonu, kur atrodas mana iela, sauca par Ubaglīci. Šeit dzīvoja nabadzīgi ļaudis. Tagad nosaukums saglabājies tikai atmiņās." (5)

Ubaglīča vārds ir pieminēts arī starpkaru periodā tapušā Latviešu Folkloras krātuves Līvānu valsts pamatskolas kolekcijā atrodamos skolēna S. Dimanta Līvānu apkārtnes vietvārdu pierakstos, bet atšķirībā no virknes citu toponīmu, kuriem ir pierakstīti vietvārda izcelšanos skaidrojuši stāsti,  Ubaglīcis šajos materiālos ir minēts starp tiem vietvārdiem, kuru izcelsmei neesot zināms skaidrojums. (6)

3. att. Ubaglīcis no Dubnas kreisā krasta. Foto: F.Bobinskis, 2022

Avoti un literatūra

1 Līvānu miesta robežas // Valdības Vēstnesis, Nr. 161 (22.07.1921); Rīkojums par Līvānu miesta robežām  // Valdības Vēstnesis, nr. 61 (14.03.1924), Skatīts: http://periodika.lv

2 Piemēram, (n.a.) Līvāni toreiz un tagad, 2018, 22.lpp.

3 Skatīta: https://vesture.dodies.lv/

4 LU LFMI LFK 935, 14701, Skatīts: http://garamantas.lv

5 Ancāne S.  Dubnas iela // Pionieris (Nr.78 (21.09.1981), Skatīts: http://periodika.lv

6 LU LFMI LFK 215, 1611, Skatīts: http://garamantas.lv

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Vietvārdi, apdzīvota vieta, hidroorogrāfiska vieta
Pilsēta: 
Līvāni