Venču kroga vieta

Pievienoja: 
Valters Grīviņš, 11.03.2024
Organizācija: 

1. attēls. Aptuvena Venču kroga vieta(1), vecā Rīgas–Tērbatas–Pēterburgas lielceļa 19. gs. I puses trase (ar bultiņām), aptuvenā Berga muižas kroga vieta (2) un Venču māju vieta (3). Priekšplānā – kādreizējā rezerves sūkņa, tagad atgaisošanas stacija. Garkalnes pag., Ropažu nov. 2023. gada 12. augusts. V. Grīviņa foto.
1. attēls. Aptuvena Venču kroga vieta(1), vecā Rīgas–Tērbatas–Pēterburgas lielceļa 19. gs. I puses trase (ar bultiņām), aptuvenā Berga muižas kroga vieta (2) un Venču māju vieta (3). Priekšplānā – kādreizējā rezerves sūkņa, tagad atgaisošanas stacija. Garkalnes pag., Ropažu nov. 2023. gada 12. augusts. V. Grīviņa foto.
Koordinātas (WGS 84): 
57.04821 24.38334
Koordinātas nav precizētas dabā

Krogs

ATRAŠANĀS VIETA

Venču kroga aptuvenā vieta atrodas Ropažu novada Garkalnes pagastā (1940.g. Rīgas apriņķa Ādažu pagasts), Venču ezera krastā, vecā Rīgas–Valmieras–Valkas–Tērbatas lielceļa  trases (mūsdienās trase ir satiksmei slēgta, jo atrodas Rīgas ūdensgūtņu stingra režīma aizsargjoslā) labajā pusē. Aptuvenās koordinātas: 57.04821 24.38334.

MŪSDIENU STĀVOKLIS

Kroga ēka zudusi, tās kādreizējo atrašanās vietu nevar noteikt.

ZIŅAS

2. attēls. Venču krogs kā mājvieta nr. 9 N.Celsija 1682. gadā zīmētā Venta, Remberģu un Bukultu muižas plānā (F.Reichela 1782. g. kopija). LVVA 7404.f., 1.apr., 93. lieta.
3. attēls. Venču krogs (Wents krug) un Berga muižas krogs (Bergs Hoffs krug) J.A. Ulriha 1695. g. zīmētā Rīgas–Tērbatas ceļa kartē. LVVA 7404.f., 1.apr., 2195.l., 4.o.p. (50.) lapa.

Lielā kadastra arklu revīzijas ietvaros zviedru valdības ierēdņi, 1682. gadā, uzskaitot Bukultu (Neuermühlen) pilsnovada Bukultu mācītāja muižai piederīgos zemniekus, protokolā ieraksta Garkalnes vakas (Langebergsche Wacke) Feldskiärens [Wend] krögare / Darwe
Detsen Land (zviedru/vācu val.).[1] Spriežot pēc nosaukuma vācu valodā, krogs ierīkots uz kādreizējās darvdeģa zemes.

Venču kroga senākais novietojums attēlots tajā pat 1682. gadā mērnieka N. Celsija sastādītajā Venta, Remberģu un Bukultu muižas plānā (2. attēls).[2] Tajā redzam, ka Rīgas ceļš posmā Venču ezers – Kauču krogs tolaik gājis pa citu trasi nekā vēlāk, nogriežoties pa labi gar Venču ezera ziemeļu galu.

Plāna eksplikācijā paskaidrots, ka ar Nr. 9 ir iezīmēts feldšera (ķirurga palīga) Jēkaba Venču krogs (feldscher Jacob Wends Krug).

Netālu no Venču kroga Garkalnes virzienā plānā iezīmēts Berga [muižas] krogs (Bergs krug).

Tāda pat situācija parādīta arī mērnieka J.A. Ulriha 1695. g. zīmētajā Rīgas–Tērbatas ceļa kartē (3. attēls).[3]

4. attēls. Venču krogs L.A. Mellīna 1791.gadā sastādītajā Rīgas apriņķa kartē.

Venču krogs iezīmēts 1791. gadā sastādītajā L.A. Mellīna Rīgas apriņķa kartē (4. attēls). Šajā kartē vēl redzam arī Berga muižas krogu.[4]

Ādažu muižas 1796. gada dvēseļu revīzija nav saglabājusies, bet 1811. gada revīzijā ir ierakstītas tikai Venču mājas (Wendsche gesinde), krogs nav minēts.[5] 

5. attēls. Venču krogs Rikera 1839.gadā sastādītajā Vidzemes speciālkartē.  No vesture.dodies.lv.
6. attēls. Vecā Rīgas-Tērbatas lielceļa trase (iezīmēta ar zaļu krāsu) un jaunā šoseja (ar sarkanbrūnu) K. Neimaņa 1833. gada Kurzemes kartē (1864. gada izdevums). Vecā lielceļa krogi pārkopēti no 1833. gada izdevuma. No Liepājas muzeja krājuma. Inv. nr. LM 7452.

Tā kā esošais lielceļš laikmeta satiksmes vajadzībām atsevišķos posmos ir nepiemērots un pārvietošanās pa to apgrūtināta, īpaši laikā no rudens līdz pavasarim, 19. gadsimta 30. gados cariskā valdība nolemj izbūvēt modernu šoseju, kas savienotu Rīgu ar Pleskavu. Darbi tiek iesākti, taču šoseju Latvijas teritorijā uzbūvē tikai līdz Englārtei, kur tā aiz Englārtes zirgu pasta stacijas pieslēdzas vecajam Rīgas–Tērbatas lielceļam. Šosejas būvniecība notiek aptuveni no 1837. līdz 1845. gadam.[6] Līdz ar  jaunās šosejas ierīkošanu vecā ceļa posms Elsiņu krogs (Berģi) – Iļķenes pārceltuve – Ragana (Englārte)  (6. attēls) zaudē nozīmi un gandrīz visi pie tā esošie krogi – cits ātrāk, cits vēlāk – līdz 19. gadsimta II pusei visi tiek slēgti. Jaunākais kartogrāfiskais avots, kurā  Venču krogs vēl ir iezīmēts pie Venču ezera, ir Rikera 1839. gada Vidzemes speciālkarte (5. attēls).[7] Vēlāk Bukultu muiža Venču krogu pārceļ pie jaunās šosejas, kur tas turpina darboties ar to pašu vārdu (7. attēls).[8]

7. attēls. Venču krogs savā jaunajā vietā pie Vidzemes šosejas, kur to pārcēla 19.gs. vidū. Bukultu muižas plāns. 1869.g. (1908.g. kopija). LVVA 1679.f., 194.apr., 117. lieta.

TIPOLOĢIJA UN ARHITEKTONISKAIS RAKSTUROJUMS

Tipoloģiski Venču krogs iekļaujas lielceļa krogu grupā. 

17. gadsimta beigu kartēs iezīmētais krogs, kā tolaik lielākā daļa Vidzemes lauku krogu, visdrīzāk bija pilnībā vai daļēji būvēts no koka.

Tā kā ēka zudusi jau 19. gadsimtā un pagaidām nav izdevies iegūt kādus kroga celtnes aprakstus, plānus vai citus attēlus, nav zināms nedz tās kopējais ārējais izskats, nedz iekštelpu plānojums.

LITERATŪRA UN AVOTI

1 Dunsdorfs, E. Der große schwedische Kataster in Livland, 1681–1710. Kartenband / von Edgars Dunsdorfs. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1974. – 34.lpp.
2 LVVA 7404.f., 1.apr., 93. lieta.
3 LVVA 7404.f., 1.apr., 2195.l., 4.o.p. (50.) lapa.
4 Atlas von Liefland, 1798. Skatīts: digitalarchive.mcmaster.ca
5 LVVA 199.f., 1. apr., 1. lieta, 16. o.p. lapa.
6 Treijs, N. Latvijas ceļu vēstures liecības IV. Latvijas pirmo šoseju pieminekļi Rīgas – Englārtes posms. „Imanta” 1998.
7 Specialcharte von Livland in 6 Blättern, 1839. Skatīta: https://vesture.dodies.lv/
8 LVVA 1679.f., 194.apr., 117. lieta.

Apraksts sagatavots ar VKKF mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Iezīmes

Vietu klasifikators: 
Ceļi un robežas, krogi
Pagasts: 
Garkalnes pagasts
Aizsardzības kategorija: 
kultūrvēsturisks vides objekts: oficiāla aizsardzības statusa nav
Atrašanās vieta: 
Ropažu novada Garkalnes pagastā (1940.g. Rīgas apriņķa Ādažu pagasts), Venču ezera krastā, vecā Rīgas–Valmieras–Valkas–Tērbatas lielceļa trases (mūsdienās trase ir satiksmei slēgta, jo atrodas Rīgas ūdensgūtņu stingra režīma aizsargjoslā) labajā pusē.

Reklāma